Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Strukturální fondy EU

Základní informace pro obecní samosprávy 

Strukturální fondy - obecný přehled

Strukturální fondy společně s Fondem soudržnosti slouží jako nástroje pro uskutečňování aktivit regionální politiky EU, která je označována jako politika hospodářské a sociální soudržnosti. Tato politika je postavena na principu solidarity mezi bohatšími a chudšími státy EU, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států i regionů s cílem zajistit vyšší kvalitu života pro všechny obyvatele EU.

Strukturální fondy jsou určeny na podporu hospodářsky slabších regionů a tvoří je Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF).

ERDF podporuje projekty v oblasti infrastruktury, tzv. „tvrdé“ projekty (stavby dopravní infrastruktury, rekonstrukce kulturních památek, výsadba zeleně nebo rozvoj elektronické veřejné správy apod.)
ESF se zaměřuje naopak na tzv. „měkké“ projekty, tedy neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, které mají podporovat např. rozvoj vzdělávání, osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny, nezaměstnané osoby nebo zvyšování kvalifikace úředníků veřejné správy apod.
Fond soudržnosti podporuje chudší státy, nikoli regiony. Finanční prostředky z tohoto fondu jsou určeny pouze na infrastrukturní projekty v oblasti dopravy (dopravní stavby většího rozsahu-dálnice, železniční koridory atd.) a ochrany životního prostředí.

Politika hospodářské a sociální soudržnosti podporuje v období 2007-2013 tři základní oblasti (cíle):

 • Konvergence (odstraňování hospodářských a sociálních rozdílů mezi státy i regiony)
  • Pomocí tohoto cíle je realizována „pojišťovací“ regionální politika, která má zabránit zvyšování hospodářských a sociálních rozdílů mezi jednotlivými státy i regiony EU.
  • Z ERDF a ESF využívají podporu regiony NUTS II, jejichž hrubý domácí produkt na obyvatele je nižší než 75 % průměru EU.
  • Z Fondu soudržnosti jsou podporovány pouze státy, jejichž hrubý národní důchod na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU.
  • V České republice jsou v rámci tohoto cíle podporovány všechny regiony kromě území Hl. m. Prahy.
 • Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (podpora ekonomického růstu v podobě zvyšování konkurenceschopnosti a zaměstnanosti EU)
  • Tento cíl podporuje bohatší regiony EU, které nejsou zahrnuty pod cíl Konvergence. Jedná se o princip „strategické“ regionální politiky, kdy jsou podporovány vyspělé regiony s cílem zajistit vyšší ekonomický růst EU jako celku, s ohledem na konkurenceschopnost vůči ostatním státům (USA, Japonsko a další).
  • V České republice je v rámci tohoto cíle realizována podpora na území Hl. m. Prahy a to pomocí finančních prostředků z ERDF a ESF.
 • Evropská územní spolupráce (podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů)
  • V České republice jsou v rámci tohoto cíle z ERDF podporovány všechny kraje.

Operační programy jsou z pohledu žadatelů a realizátorů projektů nejdůležitějšími dokumenty, neboť již specifikují cíle, kterých mají projekty dosáhnout a určují tedy i zaměření realizovaných projektů. V plánovacím období 2007-2013 je v České republice vymezeno celkem 26 operačních programů.

  Cíl Konvergence Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl Evropská územní spolupráce
Regionální OP Tematické OP
ROP Severozápad OP Doprava OP Praha Konkurenceschopnost OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
ROP Moravskoslezsko OP Životní prostředí  OP Praha Adaptabilita OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko
ROP Jihovýchod OP Podnikání a inovace   OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko
ROP Severovýchod OP Výzkum a vývoj pro inovace   OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko
ROP Střední Morava OP Lidské zdroje a zaměstnanost   OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko
ROP Jihozápad OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost   OP Meziregionální spolupráce
ROP Střední Čechy Integrovaný operační program   OP Nadnárodní spolupráce
  OP Technická pomoc   Síťový operační program ESPON 2013
      Síťový operační program INTERACT II

Obce a kraje mohou o podporu ze strukturálních fondů žádat především ze sedmi regionálních operačních programů (každý český region soudržnosti NUTS II má svůj operační program). Konkrétní zaměření jednotlivých operačních programů je odlišné a reaguje na potřeby jednotlivých regionů. Obecně jsou ale tyto programy zaměřeny na rozvoj dopravní dostupnosti a obslužnosti (stavby a rekonstrukce místních komunikací, vozidla veřejné dopravy, zastávky, dopravní informační systémy atd.), rozvoj podnikaní (menší průmyslové zóny, revitalizace stávajících objektů pro podnikání, technické vybavení firem atd.), cestovní ruch (turistické cesty, ubytovací kapacity, rekonstrukce a obnova kulturních památek a sportovních areálů určených pro cestovní ruch atd.) a uzemní rozvoj (revitalizace center měst a obcí, výstavba a rekonstrukce veřejných prostranství, objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas atd.).

Územní samosprávné celky mohu dále také realizovat projekty v rámci jednotlivých tematických operačních programů, kromě operačního programu Podnikání a inovace, který je zaměřen na podnikatelské subjekty. Například z operačního programu Životní prostředí se mohou financovat projekty na úsporu energií (zateplení budov atd.), rekonstrukci kotelen, výstavbu a rekonstrukci čistíren odpadních vod, výstavbu odpadového hospodářství atd.

Na obce, města a kraje, jako žadatele, jsou zaměřeny také operační programy patřící pod cíl Evropská územní spolupráce.

Městské části hlavního města Prahy mohou žádat o podporu v rámci operačních programů Praha

Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita

Podrobné informace o jednotlivých operačních programech jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Členské státy EU realizují kromě politiky hospodářské a sociální soudržnosti také společnou zemědělskou politiku, která se kromě podpory rozvoje zemědělství zabývá rovněž podporou rozvoje venkovských obcí. V ČR tuto podporu realizuje Ministerstvo zemědělství pomocí Programu rozvoje venkova. Z tohoto programu mohou využívat podporu především malé venkovské obce (do 500 obyvatel, respektive do 2000 obyvatel).

Bližší informace na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

 

Odbor územní veřejné správy, 8.2.2010

vytisknout  e-mailem