Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Straus, J., Krejčí, Z.: Jaký je charakter odorologické stopy?

Souhrn (čes., angl., něm.) 

Straus, J., Krejčí, Z.
Jaký je charakter odorologické stopy?
SOUHRN
V článku je popsána podstata odorologické stopy jako materiální kriminalistické stopy, Autoři se pokouší teoreticky vymezit, z jakého důvodu je metoda odorologické expertizy (či metoda pachové identifikace) zařazena v rámci kriminalistické vědy mezi metody kriminalistické techniky, konkrétně, zda jsou splněny všechny podmínky a kritéria pro využití jako metody identifikace osob. Zdůrazňuji, že odorologická stopa má materiální charakter. Zkoumání odorologických stop je v současné době možné exaktními přístrojovými metodami analytické chemie, je zcela zřejmé, že dekódování informace z odorologických stop je možné různými přístroji, chemickými metodami a vědecky zdůvodněnými postupy.


Straus, J., Krejčí, Z.
What is the nature of an odorological trace?
Summary
The article describes the crux of an odorological trace as a material criminalistics trace. The authors are trying to specify theoretically, for what reason the method of odorological expertise (or the method of scent identification) is included among criminalistics technique within criminalistics science, and in particular, if all conditions are criteria for its use as a method for identification of persons are fulfilled. I accentuate that an odorological trace is of material character. Examination of odorological traces is currently possible with exact methods using instruments of analytical chemistry, and it is quite clear the decoding information from odorological traces is possible by using various instruments, chemical methods and scientifically justified approaches.


Straus, J., Krejčí, Z.
Wie ist der Charakter der odorologischen Spur?
Zusammenfassung
Im vorliegenden Artikel wird die Grundlage der odorologischen Spur als der materiellen kriminalistischen Spur beschrieben. Die Autoren versuchen theoretisch festzuhalten, aus welchem Grund die Methode der odorologischen Expertise (bzw. der Geruchsidentifikation) im Rahmen der kriminalistischen Wissenschaft zu den Methoden der kriminalistischen Technik eingegliedert wird, beziehungsweise, ob alle Bedingungen und Kriterien für den Einsatz  der Methode zur Identifizierung von Personen erfüllt sind.  Ich betone, dass die odorologische Spur einen materiellen Charakter hat.  Die Untersuchung der odorologischen Spuren ist gegenwärtig mit exakten Geräten, mit den Methoden der analytischen Chemie möglich. Es ist offensichtlich, dass die Dekodierung der Information aus odorologischen Spuren mit verschiedenen Geräten, chemischen Methoden und wissenschaftlich begründeten Verfahren machbar ist.

vytisknout  e-mailem