Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Strategický rámec rozvoje

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 a Rada vlády pro veřejnou správu 

  • Strategický rámec rozvoje
  • Rada vlády pro veřejnou správu

Strategický rámec rozvoje

logo_EU-ESF-OPZ_a_MVCR.jpg

Strategický rámec rozvoje

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 definuje témata pro další etapu modernizace a rozvoje veřejné správy a eGovernmentu, zejména směrem k zefektivnění a zkvalitnění práce veřejných institucí v souladu se strategickými dokumenty Evropské komise (Evropa 2020) i české vlády (Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020 a Národní program reforem České republiky 2014).

Přidruženým cílem tohoto materiálu je zabezpečit pro realizaci všech vytčených cílů a témat maximálně efektivní využití prostředků státního rozpočtu a prostředků strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Pro nové programové období je počítáno se zásadní modernizací veřejné správy právě pomocí využívání nástrojů eGovernmentu.

Za účelem budoucích koncepčních prací vlády v oblasti veřejné správy byla zřízena Rada vlády pro veřejnou správu (dále také "RVVS"). Informace o činnosti Rady vlády pro veřejnou správu najdete na této webové stránce. Při implementaci strategického cíle 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu spolupracuje RVVS s Radou vlády pro informační společnost (dále také RVIS) více o činnosti RVIS.
 

Základní dokumenty

  

Související dokumenty

  

Kontakty:

Ministerstvo vnitra
odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Sekretariát:
Tel: 974 816 644
e-mail: osr@mvcr.cz

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 20. července 2020

  

Rada vlády pro veřejnou správu

logo_EU-ESF-OPZ_a_MVCR.jpg

Rada vlády pro veřejnou správu

Rada vlády pro veřejnou správu byla zřízena usnesením vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 680 a její činnost je upravena statutem. Rada ve své činnosti poskytuje vládě vědomostní základnu zejména pro její rozhodování v koncepčních otázkách rozvoje, organizace a působnosti veřejné správy tak, aby bylo dosaženo větší provázanosti a koordinace resortních a národních projektů, projektů financovaných či kofinancovaných z jiných než národních zdrojů a dalších činností, procesů a metod v oblasti veřejné správy.

Působnost Rady

Rada zejména projednává opatření potřebná k implementaci strategií v oblasti veřejné správy, zejména Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 (vyjma oblasti eGovernmentu), projednává návrhy strategií dlouhodobých a střednědobých koncepcí, analýz, výhledů a směrů rozvoje veřejné správy, projednává všechny materiály legislativní i nelegislativní povahy předkládané vládě, které se vztahují k problematice veřejné správy, a zpracovává k nim pro vládu stanovisko, hodnotí nové poznatky a zprávy o stavu veřejné správy a předkládá návrhy jejich možného využití a projednává harmonogramy výzev a výzvy pro oblast veřejné správy.

Členové Rady

Radu tvoří předseda Rady, kterým je vždy ministr vnitra, a výkonný místopředseda Rady, kterým je vždy náměstek ministra vnitra, do jehož úseku náleží problematika veřejné správy. Rada je dále tvořena jedním zástupcem za Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a to nejméně na úrovni náměstků ministrů, dále jedním zástupcem za Úřad vlády ČR, Úřad na ochranu osobních údajů, útvar Ministerstva vnitra, který je garantem státní služby, Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky, Spolek pro obnovu venkova České republiky, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, Asociace krajů České republiky.

Sekretariát RVVS

Sekretariát Rady vlády pro veřejnou správu organizačně zajišťuje odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra. Za plnění úkolů Sekretariátu Rady odpovídá a jeho činnost řídí tajemník Rady, kterým je Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy.

Sekretariát zejména shromažďuje informace a podklady pro činnost Rady, organizuje činnost Rady, zajišťuje administrativní a evidenční záležitosti a zpracovává zápisy z jednání, kontroluje plnění úkolů ze zasedání Rady, zpracovává odborné podklady pro jednání Rady na základě pokynů předsedy a výkonné místopředsedkyně Rady, podílí se na zajišťování zpracování odborných podkladů pro jednání Řídicích i Pracovních výborů Rady ve spolupráci s předsedy těchto výborů, pravidelně aktualizuje zveřejňované informace o činnosti Rady a Řídicích výborů na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Kontaktní informace na sekretariát RVVS:
Mgr. Renata Hůrková
Tel: 974 816 598
E-mail: renata.hurkova@mvcr.cz, sekretariatrvvs@mvcr.cz
Ministerstvo vnitra
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Statut RVVS:

Seznamy členů Rady a Řídicích výborů:

Zápisy:

Výroční zprávy:

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 18. května 2022

  

vytisknout  e-mailem