Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Státní volební komise

Složení, činnost a jednací řád Státní volební komise 

 • Složení Státní volební komise
 • Činnost Státní volební komise
 • Jednací řád Státní volební komise
 • Sídlo Státní volební komise

Složení Státní volební komise

Složení Státní volební komise

Státní volební komise, stálý volební orgán na úseku voleb, byla vytvořena podle zvláštního právního předpisu - zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předsedou Státní volební komise je ministr vnitra. Členy a náhradníky Státní volební komise jmenovala vláda České republiky usnesením č. 767 ze dne 26. července 2000. Personální složení Státní volební komise vláda aktualizovala schválením příslušných návrhů na odvolání a jmenování členů a náhradníků Státní volební komise. Jednalo se o usnesení vlády České republiky č. 1118 ze dne 8. listopadu 2000, č. 783 ze dne 25. července 2001, č. 1011 ze dne 3. října 2001, č. 1326 ze dne 10. prosince 2001, č. 953 ze dne 2. října 2002, č. 124 ze dne 29. ledna 2003, č. 374 ze dne 14. dubna 2003, č. 564 ze dne 4. června 2003, č. 176 ze dne 25. února 2004, č. 560 ze dne 2. června 2004, č. 938 ze dne 29. září 2004, č. 1207 ze dne 1. prosince 2004, č. 146 ze dne 2. února 2005, č. 1251 ze dne 1. listopadu 2006, č. 1432 ze dne 12. prosince 2006, č. 404 ze dne 18. dubna 2007, č. 598 ze dne 30. května 2007, č. 716 ze dne 27. června 2007, č. 74 ze dne 23. ledna 2008, č. 178 ze dne 25. února 2008, č. 769 ze dne 27. června 2008, č. 1494 ze dne 24. listopadu 2008, č. 344 ze dne 23. března 2009, č. 560 ze dne 27. dubna 2009, č. 978 ze dne 27. července 2009, č. 1183 ze dne 16. září 2009, č. 1577 ze dne 21. prosince 2009, č. 263 ze dne 9. dubna 2010, č. 698 ze dne 29. září 2010, č. 765 ze dne 27. října 2010, č. 161 ze dne 2. března 2011, č. 246 ze dne 6. dubna 2011, č. 112 ze dne 22. února 2012, č. 505 ze dne 26. června 2013, č. 758 ze dne 2. října 2013, č. 799 ze dne 23. října 2013, č. 207 ze dne 2. dubna 2014, č. 429 ze dne 4. června 2014, č. 939 ze dne 12. listopadu 2014, č. 154 ze dne 4. března 2015, č. 1051 ze dne 14. prosince 2015, č. 197 ze dne 9. března 2016, č. 321 ze dne 11. dubna 2016, č. 552 ze dne 15. června 2016, č. 844 ze dne 21. září 2016, č. 109 ze dne 8. února 2017, č. 126 ze dne 21. února 2018, č. 466 ze dne 18. července 2018, č. 731 ze dne 7. listopadu 2018, č. 142 ze dne 27. února 2019, č. 240 ze dne 8. dubna 2019, č. 150 ze dne 24. února 2020, č. 950 ze dne 21. září 2020 a č. 1318 ze dne 14. prosince 2020.

Aktuální složení Státní volební komise k 14. prosince 2020

 • předseda Státní volební komise
  • Jan HAMÁČEK, ministr vnitra

  

 • členové Státní volební komise
  • Mgr. Petr VOKÁČ, ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra
  • Ing. Bc. Eva KRUMPOVÁ, místopředsedkyně Českého statistického úřadu
  • Ing. Marie BÍLKOVÁ, náměstkyně ministryně financí
  • JUDr. Martin SMOLEK, Ph.D., LL.M., náměstek pro řízení sekce právní a konzulární Ministerstva zahraničních věcí
  • Mgr. Jan LIŠÁK, státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti
  • Mgr. Kateřina BLAŽKOVÁ, náměstkyně ministra obrany
  • Ing. Šárka KŘIVÁČKOVÁ, vedoucí oddělení přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví
  • Mgr. Dana ROUČKOVÁ, pověřená zastupováním náměstka pro řízení sekce legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
  • RNDr. Petr MUŽÁK, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky

  

 • náhradníci Státní volební komise
  • Mgr. et Mgr. Tomáš JIROVEC, vedoucí oddělení právního a metodického řízení voleb odboru voleb Ministerstva vnitra
  • Mgr. Jana SLAVNÍKOVÁ, vedoucí Oddělení zpracování výsledků voleb Českého statistického úřadu
  • Ing. Miroslav MATEJ, Ph.D., ředitel odboru Financování územních rozpočtů Ministerstva financí
  • JUDr. Ivan ZÁLESKÝ, zmocněnec pro volby a poradce náměstka pro konzulární činnost ministra zahraničních věcí
  • Ing. Petr VANČURA z Ministerstva obrany
  • Ing. Alexandra SIXTOVÁ z Ministerstva spravedlnosti
  • Mgr. Marta MICHELOVÁ, pracovnice právního odboru Ministerstva zdravotnictví
  • Mgr. Martina PRUDILOVÁ, ředitelka odboru legislativy
  • JUDr. Václav PELIKÁN, ředitel legislativního a právního odboru Kanceláře prezidenta republiky

  

Činnost Státní volební komise

Činnost Státní volební komise

Jednací řád Státní volební komise je stanoven vyhláškou Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 1 - 4).

V souladu s ustanovením § 7 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev krajů zřídil ministr vnitra pro účely organizačně technického zabezpečení činnosti Státní volební komise sekretariát, tvořený zaměstnanci Ministerstva vnitra (Pokyn ministra vnitra č. 59 ze dne 26. července 2000, kterým se zřizuje sekretariát Státní volební komise, ve znění pozdějších předpisů).

  

Volby do Parlamentu České republiky

Úkoly Státní volební komise vyplývající ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Státní volební komise

 • koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Parlamentu České republiky,
 • vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do Parlamentu České republiky,
 • určuje losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny,
 • vyhotovuje zápis o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny,
 • vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu,
 • předává osvědčení o zvolení členem Parlamentu České republiky zvoleným kandidátům,
 • předává celkové výsledky voleb příslušné komoře Parlamentu České republiky,
 • vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí,
 • určuje losem, kterému volebnímu kraji jsou podřazeny zvláštní volební okrsky v zahraničí.

  

Volby do zastupitelstev krajů

Úkoly Státní volební komise vyplývající ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Státní volební komise

 • koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb,
 • určuje losem číslo, kterým budou pro volby do zastupitelstev krajů označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic,
 • vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb,
 • vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů,
 • vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí.

  

Volby do zastupitelstev obcí

Úkoly Státní volební komise vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Státní volební komise

 • koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do zastupitelstev obcí,
 • vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do zastupitelstev obcí,
 • vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí,
 • vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí.

  

Volby do Evropského parlamentu

Úkoly Státní volební komise vyplývající ze zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

Státní volební komise

 • koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,
 • vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,
 • losuje číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky,
 • schvaluje zápis o výsledku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky vyhotovený Českým statistickým úřadem,
 • vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,
 • předává osvědčení o zvolení poslancem Evropského parlamentu kandidátům zvoleným na území České republiky,
 • předává celkové výsledky voleb konaných na území České republiky Evropskému parlamentu,
 • informuje Evropský parlament o tom, že podle právní úpravy České republiky zanikl mandát poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,
 • vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání osob okrskovou volební komisí.

  

Jednací řád Státní volební komise

Jednací řád Státní volební komise

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ČÁST PRVNÍ, § 1-4)

§ 1
Příprava jednání komise

(1) Jednání Státní volební komise 1) (dále jen „ komise “) svolává předseda komise (dále jen „ předseda “) a v době jeho nepřítomnosti nebo z jiných závažných důvodů jím pověřený člen komise. Jednání komise se konají podle potřeby.
(2) Předseda nebo jím pověřený člen komise zašle členům komise pozvánku, návrh programu jednání a podkladové materiály tak, aby je obdrželi nejpozději tři dny přede dnem jednání komise. Z důvodu naléhavosti mohou být v den jednání komise na program jejího jednání zařazovány další body programu.
(3) Ve výjimečných případech svolává jednání komise předseda nebo jím pověřený člen komise bez předchozího doručování písemné pozvánky a podkladových materiálů.

§ 2
Zásady rozhodování, jednání a řízení komise

(1) Jednání komise je neveřejné.
(2) Jednání komise řídí předseda a v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise (dále jen „ předsedající “).
(3) Předsedající může přizvat na jednání komise nebo jeho část i osoby, které nejsou členy komise.
(4) Ke každému bodu jednání přijímá komise usnesení. Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů komise. Není-li komise usnášeníschopná, určí předsedající, kdy se příští jednání komise bude konat, a jednání komise ukončí.
(5) Předseda následně informuje členy komise o eventuálních opatřeních, která učinil mezi jednáními komise v neodkladných záležitostech. 2)

§ 3
Zápis z jednání komise a podepisování ostatních písemností komise

(1) Z jednání komise se pořizuje zvukový záznam a zápis. Součástí zápisu je přijaté usnesení a případná zpráva pro sdělovací prostředky.
(2) Zápis z jednání komise podepisuje předsedající. Zápis obdrží členové komise nejpozději v den, kdy se koná následující jednání komise. Na tomto jednání komise mohou k němu členové komise uplatnit připomínky.
(3) Ostatní písemnosti komise podepisuje její předseda nebo v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise.

§ 4
Archivace volební dokumentace komise

Pro volební dokumentaci týkající se voleb do zastupitelstev krajů se stanoví skartační znaky a lhůty: 3)
a) zápis z jednání komise včetně zvukového záznamu ......... A/10,
b) další volební dokumentace ................................ V/5.

  

1) § 7 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

2) § 8 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb.

3) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.

  

Sídlo Státní volební komise

Sídlo Státní volební komise

Státní volební komise sídlí na adrese:
Náměstí hrdinů 1634/3,
140 21, Praha 4

  

vytisknout  e-mailem