Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Oznámení porušení práva EU

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen "Směrnice"), zřizuje Ministerstvo vnitra jako povinný subjekt tzv. vnitřní oznamovací systém pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení o porušení práva EU. Vnitřní oznamovací systém Ministerstva vnitra je určen pouze pro oznamování porušení práva EU spadající do působnosti Ministerstva vnitra.

Podle směrnice se oznamují protiprávní jednání spáchaná v souvislosti s:

 • zadáváním veřejných zakázek;
 • finančními službami, produkty a trhy a předcházením praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečností a souladu výrobků s předpisy;
 • bezpečností dopravy;
 • ochranou životního prostředí;
 • radiační ochranou a jadernou bezpečností;
 • bezpečností potravin a krmiv, zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat;
 • veřejným zdravím;
 • ochranou spotřebitele;
 • ochranou soukromí a osobních údajů a bezpečností sítí a informačních systémů.
   

Oznámení o porušení práva EU může podat oznamovatel, který se  o  porušení práva EU dozvěděl v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti pro Ministerstvo vnitra.

Za účelem přijímání oznámení o porušení práva EU a jejich vyřízení jsou na Ministerstvu vnitra určeny tzv. příslušné osoby, kterými jsou: JUDr. Andrea Fáberová a JUDr. Zita Kindlová.

Oznámení o porušení práva Evropské Unie je možné podat těmito způsoby:

 • vložit do schránky, která je označena "Schránka pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu Ministerstvo vnitra" a je umístěna v prostorách vstupní haly u recepce areálu Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7;

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy: "OZNÁMENÍ PORUŠENÍ PRÁVA UNIE V SOULADU SE SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019 ZE DNE 23. ŘÍJNA 2019 O OCHRANĚ OSOB, KTERÉ OZNAMUJÍ PORUŠENÍ PRÁVA UNIE";

 • zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatelmv@mvcr.cz;

 • ústním podáním, a to prostřednictvím telefonního hovoru, a sice na následující telefonní linky: 974 833 346 a 974 832 074, nebo na žádost oznamovatele též prostřednictvím osobní schůzky. Žádost o osobní schůzku je nutné zaslat na výše uvedenou adresu prosetrovatelmv@mvcr.cz.
   

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnostihttps://oznamovatel.justice.cz/.

Externí oznamovací systém je dále určen osobám, které oznamují porušení práva EU týkající se výše uvedených oblastí uvedených ve Směrnici, ale nesouvisející s agendou spadající do působnosti Ministerstva vnitra.

Odkaz na Směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019L1937-20211110&qid=1638524358862&from=CS.

Odkaz na stránky Ministerstva spravedlnosti České republiky, gestora systému pro oznamovatele porušení práva Unie
Oznamovatel - Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz)

  


31. května 2022

vytisknout  e-mailem