Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služby Czech POINT

 1. Služby Czech POINT
 2. Seznam a popis jednotlivých služeb

Seznam a popis jednotlivých služeb

Výpisy z informačních systémů veřejné správy

 • Výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů - je především určen firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem dodavatel v zadávacím řízení nahrazuje doklady, prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Výpis je platný, není-li starší tři měsíce.

 • Výpis z bodového hodnocení řidiče - slouží pro zjištění stavu trestních bodů (bez bodů ve správním řízení). Zobrazuje celou historii bodového hodnocení řidiče.

 • Výpis z insolvenčního rejstříku - poskytuje informaci, zda je osoba či společnost vedena jako dlužník či nikoli.

 • Výpis z Katastru nemovitostí - umožnuje získat údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (na příklad bytech) a právech stavby evidovaných v katastru nemovitostí. A dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv, oprávněných subjektů k nemovitostem v ČR nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

 • Výpis z Rejstříku trestů - slouží k prokázání bezúhonnosti. Jsou v něm vyznačena dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření.

 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby - může sloužit jako osvědčení o záznamu o odsouzení, ale především slouží jako osvědčení o bezúhonnosti právnické osoby.

 • Výpis z Veřejných rejstříků - veřejnými rejstříky se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Lze vydat úplný výpis a výpis platných informací, jež obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

 • Výpis z Živnostenského rejstříku - zde je evidováno každé vydané živnostenské oprávnění společně s údaji o fyzických a právnických osobách, které toto oprávnění vlastní.
   

Podání vůči státní správě

 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH - slouží pro registraci provozovatelů autovrakovišť do Modulu Autovraky informačního systému odpadového hospodářství.

 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) - umožňuje zprostředkovat podání místně příslušnému živnostenskému úřadu například ohlášení živnosti, žádost o udělení koncese, rozšíření koncese apod.
   

Základní registry

Základní registry jsou jeden ze základních pilířů eGovernmentu. V základních registrech jsou všechny tzv. referenční údaje vždy aktuální platné a právně závazné. Díky nim se zrychlila a zjednodušila řada agend a občané a firmy tak získali důkladnou kontrolu nad tím, kdo, kdy a proč využívá naše osobní údaje.

Na kontaktních místech Czech POINT jsou zajišťovány následující agendy základních registrů:

 • Výpis údajů z registru obyvatel (ROB) - žadatel může v této agendě požádat o výpis referenčních údajů, které jsou o jeho osobě vedeny v registru obyvatel (ROB). Provádí se ověření totožnosti žadatele nebo zmocnitele.

 • Výpis údajů z registru osob (ROS) - v této agendě lze požádat o výpis referenčních údajů podnikající fyzické osoby, evidované v registru osob (ROS). Provádí se ověření totožnosti žadatele, který musí být danou podnikající fyzickou osobou, nebo musí být touto osobou zplnomocněn.

 • Veřejný výpis údajů z registrů osob (ROS) - žadatel může požádat o výpis referenčních údajů libovolné podnikající fyzické osoby či organizace, evidované v registru osob (ROS). Neprovádí se ověření totožnosti žadatele.

 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel (ROB) - žadatel může požádat o výpis využívání referenčních údajů o jeho osobě v ROB orgány veřejné moci („kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“). Provádí se ověření totožnosti žadatele nebo zmocnitele. Volí se období, za které se výpis požaduje.

 • Výpis o využití údajů z registru osob (ROS) - žadatel může požádat o výpis využívání referenčních údajů podnikající fyzické osoby či organizace v ROS orgány veřejné moci („kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“). Provádí se ověření totožnosti žadatele. Žadatel musí být osobou oprávněnou jednat za danou organizaci či přímo danou podnikající fyzickou osobou. Volí se období, za které se výpis požaduje.

 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel - žadatel může požádat o změnu nesprávných referenčních údajů, které jsou o něm vedeny v registru obyvatel (ROB). Žadatel může žádat o změnu svých údajů osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce.

 • Žádost o změnu v registru osob - žadatel může požádat o změnu nesprávných referenčních údajů, které jsou o podnikající fyzické osobě či organizaci vedeny v registru osob (ROS). Žadatelem musí být osoba oprávněná jednat za danou organizaci či přímo daná podnikající fyzická osoba.

 • Žádost o poskytování údajů jiné osobě - žadatel může požádat (nebo odvolat) poskytování svých referenčních údajů z registru obyvatel (ROB) a jejich změn třetí osobě. Referenční údaje jsou následně zasílány do datové schránky třetí osoby v rozsahu, který si určí žadatel. Žadatel může podat žádost osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce.
   

Datové schránky

Na kontaktním místě lze zajistit zřízení datové schránky na žádost, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku.

Seznam služeb spojených s agendou datových schránek:

 • Žádost o zřízení datové schránky

 • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky

 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

 • Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

 • Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

 • Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
   

Konverze na žádost

Autorizovaná konverze je úplné převedení dokumentu z listinné do elektronické podoby a naopak. Konvertovat je nutné především ty dokumenty, u kterých musí být dále zachována stejná právní účinnost jako u původního dokumentu, jehož převedením nový dokument vznikl.

Autorizovaná konverze dokumentů tak mezi sebou zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou formu dokumentů. Poplatek za každou započatou stranu konvertované listiny je 30 Kč.
 

Úschovna systému Czech POINT

Úschovna dokumentů je podpůrný systém pro konverzi dokumentů. Využívá se pro dočasné uložení dokumentů v rámci konverze. Dokumenty, uložené do Úschovny v rámci jsou uloženy po dobu 30 dnů. Po uplynutí lhůty je dokument automaticky smazán. Uložené soubory po stanovenou dobu lze stahovat opakovaně.

Úschovna též poskytuje službu ověření elektronického dokumentu, zda je konvertovatelný. Tedy zda lze konvertovat elektronický dokument, vyhodnocuje, zda obsahuje platný elektronický podpis, časové razítko nebo pečeť apod.
 

Zprostředkovaná identifikace

Zprostředkovaná identifikace spočívá v ověření totožnosti žadatele, zjištění potřebných informací a převzetí podkladů od žadatele a vystavení veřejné listiny o identifikaci. Je nutné vždy uvést účel identifikace. Přílohou veřejné listiny jsou kopie dokumentů, které byly použity pro identifikaci daného subjektu.

Účel zprostředkované identifikace musí být uveden co nejkonkrétněji, tedy k jakému obchodu, službě či produktu poskytovanému povinnou osobou má být identifikace využita, nejčastěji se jedná např. o založení podnikatelského účtu, uzavření smlouvy o úvěru, leasingu, jiné obchodní smlouvy apod.).

  

vytisknout  e-mailem