Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Šelleng, D.: Trestní příkaz ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Souhrn (čes., angl., něm.) 

Šelleng, D.
Trestní příkaz ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva
Souhrn
Obsahem článku je analýza judikatury Evropského soudu pro lidská práva vztahující se k institutu trestního příkazu. Autor se zabývá pojmem spravedlivého procesu a jeho jednotlivými atributy a přibližuje, jakým způsobem jsou reflektovány v případech, kdy je ve věci rozhodováno trestním příkazem. Opomenutou nezůstává ani česká právní úprava tohoto institutu, která je konfrontována s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a pojetím spravedlivého procesu ve smyslu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. V závěru pak autor prezentuje své návrhy de lege ferenda v souvislosti s chystanou rekodifikací trestního práva procesního. 


Šelleng, D.
A criminal warrant in the light of judicature of the European Human Rights Court
Summary
The content of this article is an analysis of a judicature of the European Human Rights Court relating to the institute of a criminal warrant. The author discusses the idea of a fair trial and its individual attributes and specifies, in what way they are reflected in cases, when a matter is decided by means of a criminal warrant. The Czech legal adjustment of this institute is not neglected either, and it is compared to the judicature of the European Human Rights Court and the conception of a fair trial in the sense of the European Convention for the Protection of Human Rights. At the end the author then presents his proposals de lege ferenda in connected with the intended recodification of procedural criminal law. 


Šelleng, D.
Der Strafbefehl im Lichte der Judikatur des Europäischen Gerichtes für Menschenrechte  
Zusammenfassung
Der Artikel hat die Analyse der Judikatur des Europäischen Gerichts für Menschenrechte, die sich zum Institut des Strafbefehls bezieht, zum Inhalt. Der Autor befasst sich mit dem Begriff ´der gerechte Prozess´ sowie dessen einzelnen Attributen und bringt näher, in welcher Weise sie in den Fällen reflektiert werden, bei denen mittels eines Strafbefehls in der Sache entschieden wird. Der Artikel lässt auch die tschechische Rechtsvorschrift für dieses Institut, die mit der Judikatur des Europäischen Gerichts für Menschenrechte und der Auffassung eines gerechten Prozesses im Sinne der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte konfrontiert wird, nicht beiseite. Abschließend präsentiert der Autor seine Vorschläge de lege ferenda im Zusammenhang mit der beabsichtigten Rekodifizierung des Prozessstrafrechtes. 

vytisknout  e-mailem