Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Safer Internet

Cílem programu Safer Internet (Bezpečnější internet) je podpořit bezpečné využívání internetu (zejména dětmi a menšinami), boj proti nedovolenému, nechtěnému a škodlivému obsahu a zvyšování všeobecného povědomí v této oblasti mezi rodiči, učiteli a dětmi jako koncovými uživateli. Oproti předcházejícímu programu SaferInternet Plus je boj proti nelegálnímu obsahu rozšířen i na škodlivé chování (např. grooming) a rovněž zohledněny nové typy komunikace jako sociální sítě. V rámci programu jsou pravidelně podporovány rovněž tematické sítě zejména neziskových organizací zaměřených na ochranu dětí či průzkumy týkající se chování dětí a dospívající mládeže na internetu či vytváření znalostních bází. Celkový rozpočet programu pro léta 2009 – 2013 je 55 mil. €. 

 • Od „Bezpečného internetu“ k „Lepšímu internetu pro děti“
 • Výzva 2013
 • Komu je program určen
 • Důležité termíny
 • Kde mohu získat další informace?
 • Příklady českých projektů podpořených v předcházejících výzvách
 • Související dokumenty
 • Evropská strategie pro internet lépe přizpůsobený dětským uživatelům

Od „Bezpečného internetu“ k „Lepšímu internetu pro děti“

Děti začínají využívat internet ve věku sedmi let, mezi věkem 9 až 16 let je průměrná doba strávená na internetu dětmi 88 minut. Děti potřebují bezpečné prostředí pro webové surfování. Potřebují také kvalitní obsah pro stimulaci jejich představivosti a pomáhá jim učit se také dovednostem a nástrojům pro využívání internetu bezpečně a odpovědně. Mladí lidé a děti patří v dnešní době mezi největší skupinu uživatelů online a mobilních technologií v Evropě. Abychom je v tom podporovali a zároveň chránili, je nutné vyvinout vhodnou strategii, která bude odpovídat i jejich potřebám.
 
Cílem Digitální Agendy pro Evropu je mít digitálního každého Evropana. Děti uplatňují své potřeby na internetu, ale zároveň jsou velmi zranitelné. Internet je místem, které se může stát pro děti příležitostí pro přísun znalostí, komunikaci, rozvoj jejich dovedností a zlepšení své pracovní perspektivy a zaměstnatelnosti.
 
První program Safer Internet byl spuštěn v roce 1999, aby podpořil projekty a akce, stejně tak jako propagoval samoregulaci a mezinárodní spolupráci průmyslu. Ve dvou programovacích obdobích do roku 2013 programy Safer Internetu podpořily národní projekty zejména neziskových organizací zaměřených na ochranu dětí či průzkumy týkající se chování dětí a dospívající mládeže na internetu či vytváření znalostních bází.
 
Následně byla přijata v roce 2012 Evropská strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem (.pdf, 285 KB), která se odkazovala na „Lepší internet pro děti (Better Internet for Kids – BIK)“. Strategie navrhuje sérii aktivit, které by měly být převzaty Komisí, členskými státy a celým řetězcem průmyslu. Děti by měly těžit z lepší digitální a mediální gramotnosti, měly by disponovat lepšími dovednostmi, kreativnějším a výukovým online obsahem. Rodiče a děti ocení lepší způsob zajištění online bezpečnosti, například jednoduché a efektivní nástroje pro oznámení zneužívání, věkově přiměřené soukromé nastavení, schéma klasifikace obsahu a rodičovskou kontrolu. Široká veřejnost bude mít užitek z lepších procesů pro identifikaci, oznámení a stažení online materiálu s dětským sexuálním zneužíváním.
 
Za celou tu dobu pokryly aktivity této problematiky zvyšování povědomí, boj proti nelegálnímu obsahu, filtrování a označování obsahu, zahrnuly veřejnost do tématu online bezpečnosti dětí a vytvořila se solidní databáze informací, které souvisely s využíváním nových technologií mladými lidmi. Safer Internet Day a Safer Internet Forum jsou hlavní globální každoroční události, které s programem souvisejí.
 
Pokračování programu Safer Internet je zaštítěno pod programem Connecting Europe Facility v oblasti telekomunikací. První výzva k podávání návrhů na projekt v oblasti digitální služby Safer Internetu byla vypsána v roce 2014 na základě pracovního programu 2014. V pracovním programu 2015 je opět možnost získat grant na další tříletý projekt, čímž se plánuje zajištění financování této služby do prvního kvartálu roku 2019. Poté je financování z programů EU pro Safer Internet značně nejisté.
 
Na evropské úrovni probíhá v oblasti bezpečnějšího internetu pro děti spousta aktivit a iniciativ. Například dne 11. března 2015 bylo schváleno Usnesení Evropského parlamentu o pohlavním zneužívání dětí na internetu, existují iniciativy mnohonárodnostní sítě EU Kids Online, studie Mapování politik bezpečnějšího internetu ve členských státech (.pdf, 1,07 MB) od společností Technopolis a IDATE apod.
 
Důležitou roli lepšího internetu pro děti hrají Centra Safer Internetu, která existují v současné době ve 30 evropských zemích. Dávají rady a informace dětem, rodičům, prarodičům, učitelům i sociálním pracovníkům. Centra také organizují mládežnické panely, které konzultují záležitosti online bezpečnosti a vyvíjejí informační materiály. Zároveň centra provozují služby horkých linek, které řeší oznámení na nelegální obsah či různé druhy projevů nenávisti v online světě.
 
V České republice se této problematice věnuje poměrně hodně subjektů z neziskového sektoru, ale i ze soukromého sektoru. Centrum bezpečnějšího internetu v ČR představuje Národní centrum bezpečnějšího internetu, které má mnoho iniciativ, aktivit, českých i evropských projektů apod.

Výzva 2013

Pracovní verze (draft) pracovního programu Safer Internet pro rok 2013 a návrh výzvy pro předkládání návrhů projektů pro rok 2013 byly zveřejněny dne 22. února 2013 na nových stránkách Evropské komise pod Digitální agendou pro Evropu. Návrh pracovního programu obsahuje podrobnější informace o tématech, prioritách, disponibilní rozpočet, typy různých aktivit a pravidla účasti. Celková výše EU financování letos činí 2 275 600 EUR.
 

Aktivity 1 a 2: Evropské sítě Center Safer Internetu

Jedná se o vytvoření pilotní platformy pro Centra Safer Internetu. Program vybere jeden pilotní projekt s  cílem naplánovat, vyvinout a otestovat pilotní platformu pro sdílení zdrojů, služeb a dobré praxe Center Safer Internetu. Dalším cílem je založit pilotní databázi, která zlepší kapacitu sítí horkých linek pro identifikování dětské pornografie a analýzu obrázků a videa zneužívaných dětí. Výsledky projektu musí být přístupné pro všechny členy INHOPE a pro instituce vymáhající právo. Další specifické podmínky a požadavky pro tento pilot jsou uvedeny v pracovním programu. Minimální počet koncových uživatelů či cílových skupin by měl být deset. Pilot by měl skončit do října 2014.
 

Aktivity 3: Propagace bezpečnějšího online prostředí

Tematickou síť by měly tvořit nestátní neziskové organizace zaměřující se na ochranu dětí na internetu a zajištění jejich práv při současné diskuzi s relevantními národními a mezinárodními aktéry. Podrobnější informace jsou k dispozici v pracovním programu.
 
Předložené návrhy musí být sepsány na předepsaném formuláři (viz Guide for proposers), odeslány v papírové podobě jako jeden originál a pět kopií, včetně elektronické kopie na CD-ROMu na adresu Evropské komise do 14. května 2013 do 17:00:
 
European Commission
Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology
Media and Data
Inclusion, Skills and Youth
EUFO 2268
L-2920 Luxembourg
 
Kompletní informace k aktuální výzvě jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/safer-internet-programme-call-proposals-2013).
Je možné si stáhnout i českou verzi aktuální výzvy: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:107:0007:0010:CS:PDF.

Komu je program určen

Programu Safer Internet se mohou zúčastnit právnické osoby, založené ve členských nebo kandidátských státech EU. Program je určen zejména pro NNO (nestátní neziskové organizace), příležitosti k zapojení do programu však mohou nalézt i orgány vymáhající právo (policie) či IT společnosti.

Důležité termíny

Finální verze dokumentůbudou k dispozici na začátku března 2013.
 
Ukončení poslední výzvy programu Safer Internet je plánováno na 14. května 2013 v 17:00.
 

Kde mohu získat další informace?

Dana Černohousová
tel.: 974 817 548
 
Jelizaveta Stelibská
tel.: 974 817 533

Příklady českých projektů podpořených v předcházejících výzvách

Díky programu Safer Internet je v České republice financován např. provoz Národního centra bezpečnějšího internetu, které vzniklo jako neziskové nevládní sdružení v roce 2006. Cílem centra je zvyšování povědomí o možných hrozbách online komunikace, propagování pozitivního obsahu a zodpovědné chování na internetu, pomoc v nesnázích zejména mladým uživatelům internetu a zabránění šíření materiálů s dětskou pornografií na internetu. Vyvíjí své aktivity především v oblastech osvěty a šíření informací, vzdělávání a pořádání konferencí. Snaží se přispívat k bezpečnějšímu využívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhá předcházení snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním. NCBI je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE. Sdružení provozuje internetové stránky Saferinternet.cz, Bezpečně-online.cz, Horkou linku a Linku pomoci.
 
V rámci výzvy pro rok 2010 bylo podpořeno další zapojení Masarykovy univerzity Brno v tematické síti EU Kids Online, která se zabývá stimulací a koordinací šetření o využívání nových médií ze strany dětí.
 
V roce 2009 byla z programu rovněž významně podpořena ministerská konference „Bezpečnější internet pro děti“ pořádaná v průběhu českého předsednictví v Radě EU.

Související dokumenty

Výzva pro předkládání návrhů projektů (zde Koncept pracovního programu a Výzva k předkládání návrhů projektů 2013)

Evropská strategie pro internet lépe přizpůsobený dětským uživatelům

Evropská komise (EK) se ve své strategii snaží pojmenovat příležitosti a rizika internetu ve vztahu k dětem. Děti stále více času tráví na internetu, je stále více technických možností se připojit, jsou běžné reklamní kampaně na nové výrobky a služby, které se zaměřují na děti. EK v této strategii poukazaje na to, že členské státy sice reagují na digitální problémy, ale chybí jednotný koordinovaný příspup. EK tudíž navrhuje, aby připravovaná opatření na vnitrostátní, evropské i odvětvové úrovni byla zahrnuta do celoevropské strategie, která rozvine základní požadavky a zabrání roztříštěnosti.
 
Strategie je postavena na čtyřech hlavních pilířích:
 1. podpora kvalitního internetového obsahu pro mladé;
 2. zvyšování informovanosti a posilování postavení;
 3. vytvoření internetového prostředí bezpečného pro děti; a
 4. boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí.
Strategie navrhuje řadu opatření, která má provádět Komise, členské státy i celý hodnotový řetězec tohoto odvětví. Strategie se soustřeďuje na myšlenku samoregulace, neboť v rychle se měnícím prostředí se takto nejlépe reaguje na problémy. EK za účelem monitoringu samoregulačních opatření oslovila nejvýznamnější společnosti působící na evropském trhu a utvořila CEO koalici (31 jejích signatářů). V rámci této platformy se pracuje na mechanismu hlášení škodlivého obsahu, nastavení aplikací dle věku uživatele, používání klasifikačních systémů obsahu, nástrojů rodičovské kontroly, odstraňování nežádoucího obsahu. Vzhledem k tomu, že jakékoli opatření vztahující se k problematice internetu vyžadují spolupráci jak regulačních orgánů (národních a evropských), tak i průmyslu, je navržena diskuze, jak může tato spolupráce vypadat, fungovat a být účinná.

vytisknout  e-mailem