Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Republikový výbor pro prevenci kriminality

Informace o činnosti výboru, jeho statut, seznam členů a další údaje 

 • Obecné informace o Republikovém výboru pro prevenci kriminality
 • Statut a jednací řád RVPPK
 • Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2021
 • Seznam členů Republikového výboru pro prevenci kriminality
 • Statut a jednací řád Komise RVPPK pro výběr projektů Programu prevence kriminality
 • Tiskové zprávy

Obecné informace o Republikovém výboru pro prevenci kriminality

Obecné informace o Republikovém výboru pro prevenci kriminality

Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen "Republikový výbor") je meziresortní iniciační, koordinační a metodický orgán zřízený při Ministerstvu vnitra usnesením vlády ze dne 3. listopadu 1993 č. 617, o projednání koncepce a programu prevence kriminality. Republikový výbor zasedá pravidelně podle plánu činnosti a je svoláván zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však šestkrát v průběhu kalendářního roku. Republikový výbor se řídí Statutem a Jednacím řádem schváleným vládou České republiky.

Předmětem činnosti Republikového výboru je vytvářet a sjednocovat koncepci preventivní politiky vlády České republiky na meziresortní úrovni a metodicky napomáhat při její realizaci na všech úrovních veřejné správy.  Republikový výbor rovněž předkládá vládě České republiky Strategii prevence kriminality pro stanovené období. Každoročně vyhodnocuje cíle a úkoly vyplývající ze Strategie prevence kriminality a předkládá vládě České republiky zprávu o jejich plnění. Schvaluje žádosti o dotace v rámci Programu prevence kriminality pro územní samosprávné celky.

Republikový výbor má 26 členů. Činnost sekretariátu zajišťuje odbor Ministerstva vnitra, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality. Předsedou Republikového výboru je ministr vnitra, výkonným místopředsedou náměstek ministra vnitra, v jehož gesci je oblast prevence kriminality. Dalšími členy jsou zástupci:

 • Asociace krajů České republiky
 • Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky
 • Institutu pro kriminologii a sociální prevenci
 • Ministerstva financí
 • Ministerstva obrany
 • Ministerstva práce a sociálních věcí - oblast rodinné politiky a ochrany práv dětí
 • Ministerstva práce a sociálních věcí - oblast sociálních služeb a sociální práce
 • Ministerstva spravedlnosti - oblast trestní politiky
 • Ministerstva spravedlnosti - oblast trestní legislativy
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstva vnitra - ředitel odboru, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality
 • Ministerstva vnitra - vedoucí oddělení, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality
 • Ministerstva vnitra - oblast bezpečnostní politiky
 • Ministerstva zdravotnictví
 • Nejvyššího státního zastupitelství
 • Policejního prezidia České republiky - oblast vnější služby
 • Policejního prezidia České republiky - oblast služby kriminální policie a vyšetřování
 • Policejního prezidia České republiky - republikový koordinátor prevence kriminality Policie ČR
 • Probační a mediační služby České republiky
 • Soudcovské unie České republiky
 • Svazu měst a obcí České republiky
 • Úřadu vlády České republiky - Odboru sociálního začleňování (Agentura)
 • Úřadu vlády České republiky - Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Úřadu vlády České republiky - Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
   

Předseda Republikového výboru zřídil Komisi pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen "Komise"), jako poradního orgánu Republikového výboru. Při své činnosti Komise hodnotí žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality. Návrhy Komise na přidělení dotace schvaluje Republikový výbor.

  

Statut a jednací řád RVPPK

Statut a jednací řád RVPPK

STATUT
REPUBLIKOVÉHO VÝBORU PRO PREVENCI KRIMINALITY

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen „Výbor“) je meziresortní iniciační, koordinační a metodický orgán zřízený při Ministerstvu vnitra.
 2. Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 3. listopadu 1993 č. 617, o projednání koncepce a programu prevence kriminality.
   

Čl. 2
Působnost Výboru

 1. Předmětem činnosti Výboru je vytvářet a sjednocovat koncepci preventivní politiky vlády České republiky na meziresortní úrovni a metodicky napomáhat při její realizaci na všech úrovních veřejné správy.
 2. Výbor plní zejména tyto úkoly

a)    koordinuje činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti prevence kriminality  jako součásti politiky vnitřní bezpečnosti státu
a  veřejného pořádku,
b)    předkládá vládě České republiky Strategii prevence kriminality, jako výchozí dokument, který stanovuje priority preventivní politiky pro stanovené období, 
c)     každoročně vyhodnocuje cíle a úkoly vyplývající ze Strategie prevence kriminality
a předkládá vládě České republiky zprávu o jejich plnění, 
d)   schvaluje žádosti o dotace v rámci Programu prevence kriminality pro územní samosprávné celky, výši poskytnutých dotací a vyhodnocuje účinnost Programu,
e)    projednává informace o dalších dotačních programech resortů zastoupených ve Výboru v oblasti prevence kriminality,
f)   v součinnosti s vyššími územně samosprávnými celky se metodicky podílí na posuzování, zpracování a realizaci projektů prevence kriminality respektujících místní podmínky, 
g)     podle potřeby doporučuje relevantní legislativní a další (např. technické) normy týkající se prevence kriminality,
h)    podílí se na vzdělávání pracovníků působících v oblasti prevence kriminality, především manažerů prevence kriminality krajů a obcí,
i)  spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi, odbornými profesními sdruženími, s akademickou sférou, vědecko-výzkumnými institucemi a dalšími subjekty v oblasti prevence kriminality, a rovněž s hromadnými sdělovacími prostředky,
j)    posiluje mezinárodní spolupráci v oblasti prevence kriminality.
 

Čl. 3
Složení Výboru

 1.      Členy Výboru jsou předseda, výkonný místopředseda a další členové. Výbor se skládá z 26 členů.
 2.     Předsedou Výboru je ministr vnitra, výkonným místopředsedou je náměstek ministra vnitra, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality.
 3.      Dalšími členy Výboru jsou zástupci
 • Asociace krajů České republiky
 • Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky
 • Institutu pro kriminologii a sociální prevenci
 • Ministerstva financí
 • Ministerstva obrany
 • Ministerstva práce a sociálních věcí – oblast rodinné politiky a ochrany práv dětí
 • Ministerstva práce a sociálních věcí – oblast sociálních služeb a sociální práce
 • Ministerstva spravedlnosti – oblast trestní politiky
 • Ministerstva spravedlnosti – oblast trestní legislativy
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstva vnitra – ředitel odboru, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality
 • Ministerstva vnitra – vedoucí oddělení, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality
 • Ministerstva vnitra – oblast bezpečnostní politiky
 • Ministerstva zdravotnictví
 • Nejvyššího státního zastupitelství
 • Policejního prezidia České republiky – oblast vnější služby
 • Policejního prezidia České republiky – oblast služby kriminální policie a vyšetřování
 • Policejního prezidia České republiky – republikový koordinátor prevence kriminality Policie ČR
 • Probační a mediační služby České republiky
 • Soudcovské unie České republiky
 • Svazu měst a obcí České republiky
 • Úřadu vlády České republiky – Odboru sociálního začleňování (Agentura)
 • Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

jmenovaní osobami stojícími v čele vysílajících subjektů.

       4.    Členství ve Výboru končí

a)    ukončením pracovního nebo služebního poměru jmenovaného člena,
b)     ukončením výkonu funkce v případě členů, jejichž členství je z tohoto Statutu na funkci/pozici  vázáno,
c)     odstoupením člena,
d)     odvoláním osobou, která člena jmenovala
e)     úmrtím člena.  

     5.   Při plnění úkolů je Výbor oprávněn vyžadovat od členů a institucí, které člen zastupuje, součinnost nezbytnou k zabezpečení uložených úkolů.
 

Čl. 4
Předseda Výboru


        Předseda Výboru

a)   zodpovídá za činnost Výboru vládě České republiky,
b)   jedná jménem Výboru a zastupuje jej navenek,
c)   předkládá vládě zprávy, informace a materiály vyplývající z působnosti Výboru,
d)   zřizuje podle aktuálních potřeb pracovní skupiny a komise k řešení konkrétních problémů souvisejících s činností Výboru,
e)  na doporučení Výboru, v případě neplnění uložených úkolů, může požádat osobu stojící v čele vysílajícího subjektu o odvolání stávajícího člena Výboru a jmenování nového člena Výboru,
f)   svolává jednání Výboru a předsedá mu, pokud tímto nepověří výkonného místopředsedu nebo jiného člena Výboru.
 

Čl. 5
Výkonný místopředseda Výboru

        Výkonný místopředseda Výboru

a)   v době nepřítomnosti předsedy Výboru nebo z jeho pověření plní úkoly předsedy Výboru, zejména svolává a předsedá zasedání Výboru a zve na něj podle potřeby hosty, pokud tímto nepověřil jiného člena Výboru,
b)   na základě pověření předsedy Výboru zastupuje Výbor navenek a jedná jeho jménem,
c)   vykonává další činnosti, které mu uložil předseda Výboru.
 

Čl. 6
Člen Výboru

       Člen Výboru

a)   plní úkoly vyplývající ze Strategie prevence kriminality, plánu činnosti Výboru a usnesení Výboru, předkládá k tomu potřebné                podklady, informace a materiály,
b)   účastní se zasedání Výboru, jednání pracovních skupin či komisí, do kterých je jmenován,
c)   nemůže-li se člen výjimečně zasedání zúčastnit, omluví se předem sekretariátu Výboru; přitom může zaslat písemné vyjádření            k jednotlivým bodům programu,
d)  se může nechat na zasedání Výboru zastoupit v plném rozsahu práv a povinností zástupcem, který je v pracovním nebo                    služebním poměru k témuž vysílajícímu subjektu. Zástupce se musí nejpozději před započetím jednání Výboru prokázat             písemným zmocněním, podepsaným zastupovaným členem Výboru.
 

Čl. 7
 Sekretariát Výboru

   1. Úkoly související s činností sekretariátu Výboru zajišťuje odbor Ministerstva vnitra, do jehož gesce spadá oblast prevence kriminality. Za plnění úkolů odpovídá ředitel daného odboru.

    2. Sekretariát Výboru zejména

a)   zajišťuje organizační a administrativní práce spojené s činností Výboru,
b)   soustřeďuje a připravuje podklady a informace potřebné pro činnost Výboru,
c)   sleduje plnění závěrů a usnesení ze zasedání Výboru,
d)   sleduje, analyzuje a archivuje informace týkající se činnosti Výboru,
e)   polupracuje s organizacemi a institucemi při řešení úkolů Výboru, zabezpečuje mezinárodní spolupráci.
 

Čl. 8
Komise Výboru

 1. Na doporučení Výboru zřizuje předseda Výboru komise k plnění specifických dlouhodobých úkolů. Komise připravují podklady pro jednání a rozhodování Výboru.
 2. Komise se řídí vlastním Statutem a Jednacím řádem, které schvaluje na svém zasedání Výbor. 
 3. Komise jsou složeny z věcně příslušných odborníků, které jmenuje předseda Komise.
 4. Předseda komise má právo účasti na zasedání Výboru, pokud není členem Výboru.
   

Čl. 9
Pracovní skupiny Výboru

 1. Výbor může podle potřeby zřizovat dočasné pracovní skupiny k řešení aktuálních úkolů v působnosti Výboru nebo vyplývajících z usnesení Výboru.
 2. Pracovní skupiny nemají vlastní Statut a řídí se přiměřeně jednacím řádem Výboru.
   

Čl. 10
Jednání Výboru

 1. Způsob jednání Výboru upravuje Jednací řád.
 2. Zasedání Výboru se konají podle potřeby, nejméně však šestkrát v průběhu kalendářního roku.
   

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, na základě jeho schválení usnesením vlády České republiky ze dne 16. listopadu  016 č. 1007 a změněný usnesením vlády České republiky ze dne 19. června 2018 č. 400.JEDNACÍ ŘÁD
REPUBLIKOVÉHO VÝBORU PRO PREVENCI KRIMINALITY


Čl. 1
Úvodní ustanovení
   Jednací řád Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen „Jednací řád“) je vnitřním předpisem Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen „Výbor“), který upravuje způsob jednání Výboru.


Čl. 2
Svolání zasedání

 1. Výbor zasedá pravidelně podle plánu činnosti. Plán činnosti schvaluje Výbor vždy na následující pololetí. Výbor je svoláván zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně šestkrát v průběhu kalendářního roku.
 2. Svolávání Výboru je upraveno Statutem Výboru. Zasedání se svolává písemnou pozvánkou, kterou vyhotovuje a elektronicky rozesílá sekretariát Výboru, a to nejpozději 10 dní před zahájením zasedání. Pozvánka musí obsahovat datum, čas, místo zasedání, program zasedání, případně jsou k ní připojeny i podklady k projednávaným bodům programu, pokud jsou k dispozici.
 3. Mají-li být písemné materiály členům Výboru rozeslány na zasedání spolu s pozvánkou, musí být sekretariátu Výboru postoupeny nejpozději 1 den před termínem rozesílání pozvánek. V ostatních případech posílají členové Výboru písemné podklady sekretariátu nejpozději 3 pracovní dny před zasedáním Výboru. Sekretariát Výboru podklady neprodleně rozešle členům Výboru. Předkládání písemných podkladů až na samotném zasedání Výboru se děje pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.
 4. Pokud to vyžaduje povaha projednávaného tématu, mohou být přizváni hosté, kteří jsou přítomni zpravidla při projednávání bodu programu, který se jich týká. Přizvaní hosté nemají hlasovací právo.
   

Čl. 3
Průběh zasedání Výboru

 1. Řízení zasedání Výboru je upraveno Statutem Výboru.
 2. Zasedání Výboru jsou neveřejná, pokud není rozhodnuto jinak.
 3. Se souhlasem Výboru je možné činit změny programu oproti schválenému plánu činnosti, pokud to okolnosti vyžadují.
 4. Ze zasedání Výboru pořizuje sekretariát Výboru písemný zápis, který obsahuje průběh, stanoviska, závěry, doporučení a usnesení Výboru. Může se pořizovat i zvukový záznam.
 5. Vyhotovený písemný zápis ze zasedání zasílá sekretariát Výboru všem členům Výboru k případným připomínkám. Pokud o opravu zápisu žádá člen Výboru, předloží písemně nově navrhované znění do dvou pracovních dnů od rozeslání zápisu. Po vypořádání připomínek je zápis zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra, pokud Výbor nerozhodl jinak.
   

Čl.  4
Hlasování Výboru

     1.   Výbor přijímá své závěry hlasováním, a to formou

 • usnesení, týkají-li se závěry institucí zastoupených ve Výboru,
 • doporučení, týkají-li se závěry ostatních subjektů.

    2.   Výbor hlasuje o každém bodu zasedání zvlášť.
   3.  Každý člen Výboru anebo delegovaný zástupce člena Výboru má při hlasování jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
    4.   Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výboru nebo jejich delegovaných zástupců.
    5.   Usnesení a doporučení jsou Výborem přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů Výboru anebo jejich delegovaných zástupců.
   6.   Není-li Výbor usnášeníschopný, nebo vyžadují-li to jiné důležité okolnosti, může Výbor přijímat usnesení či doporučení per rollam. Návrh rozesílá sekretariát Výboru, který zároveň určí datum, do kterého je třeba zasílat vyjádření. Návrh je schválen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů Výboru.
 

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017, na základě jeho schválení usnesením vlády České republiky ze dne 16. listopadu č. 1007.

  

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2021

Plán činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na rok 2021

25. března 2021:

 • Program prevence kriminality na místní úrovni 2021 – schválení návrhu dotací – MV
 • Projednání písemné informace rezortů o dotačních programech členů RVPPK v oblasti prevence kriminality a sociálně nežádoucích jevů pro rok 2021 – MV ve spolupráci s MS, MŠMT, ÚV (RVZRM, RVKPP), MZd, MPSV
 • Zpráva o vývoji kriminality a její trendy – PČR (2020), IKSP (2019)
 • Zpráva o programech primární prevence v době epidemie koronaviru v roce 2020 – MŠMT (ve spolupráci s Klinikou adiktologie)

29. dubna 2021:

 • Projednání žádosti Generální inspekce bezpečnostních sborů o členství v RVPPK, případně další podněty na úpravu složení RVPPK – GIBS, MV
 • Výzkum zaměřený na zjišťování názorů a postojů obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její prevencí – závěrečné výsledky z roku 2020 a diskuse k dalšímu pokračování těchto výzkumů – IKSP, MV (lze také doplnit o výsledky celoevropského výzkumu obětí trestné činnosti, který dne 19. 2. 2021 prezentovala Agentura EU pro základní práva FRA)
 • Příprava témat na předsednictví ČR v Radě EU ve 2. pololetí 2022 v oblasti prevence kriminality – jednotliví členové RVPPK, koordinace bodu MV
 • Informace o proběhlém on-line 14. Kongresu OSN k prevenci kriminality a trestní justici (Kjótská deklarace a další závěry kongresu) – MV

27. května 2021:

(je rezervováno zařízení MV Spiritka, uvidíme, zda nám epidemiologická situace již dovolí prezenční jednání)

 • Kybernetická kriminalita v ČR z kriminologické perspektivy – IKSP
 • Bezpečnost v online prostředí – přesun aktivit do online vzhledem k současné situaci – PČR
 • Prevence v online prostředí se zaměřením na zranitelné oběti – děti a senioři (mj. projekt Senioři v síti) – PČR
 • Vzdělávací a preventivní aktivity Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost v oblasti kybernetické bezpečnosti/prevence kyberkriminality – NÚKIB
 • Kraje pro bezpečný internet – preventivní aktivity a možnosti jejich využití v působnosti členů RVPPK – zástupce KPBI

24. června 2021:

 • Příprava Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2021 až 2026 – seznámení s aktuálním textem Strategie před jeho zasláním k finálním připomínkám členů RVPPK před odesláním do meziresortního připomínkového řízení – MV
 • Aktuální témata kriminality páchané dětmi a na dětech vč. informace z pracovní skupiny k Systému včasné intervence a Týmům pro mládež – MV (ve spolupráci s MPSV a PMS)
 • Prezentace Metodiky identifikace oběti trestných činů – PČR
 • Představení nové přílohy metodického doporučení k duševním nemocem a duševnímu zdraví – MŠMT (ve spolupráci s autorkami přílohy)

Výhled činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality na 2. pololetí roku 2021

Září 2021 – neplánujeme RVPPK, neboť se uskuteční Národní dny prevence v Plzni (15.-16. 9.), kam bychom členy RVPPK rádi co nejsrdečněji pozvali k účasti – prosíme o vyjádření, zda byste případně měli zájem v rámci Národních dnů prevence uspořádat kratší setkání RVPPK (program bychom mohli libovolně přizpůsobit – např. formát běžného jednání, či poslední diskuse ke Strategii PK před odesláním vládě ČR a reakce na meziresortní připomínkové řízení, nebo třeba si vybrat jedno téma, udělat RVPPK jako otevřené zasedání a diskutovat i s účastníky Národních dnů prevence, kteří by měli zájem se jednání RVPPK zúčastnit). 
Pozn.: Národní dny prevence se uskuteční ve dnech 6. – 7. 10. 2021 v Plzni, s ohledem na nejistou epidemickou situaci tentokrát v on-line podobě, případně v hybridním formátu.

Říjen 2021 – ČT 21. 10. (ČT 28. 10. je státní svátek, 27. i 29. 10. podzimní školní prázdniny)

Listopad 2021 – ČT 25. 11.

Navržená témata na 2. pololetí 2021:

Pozn.: Tento výhled je indikativní, bude do konce 1. pololetí 2021 finalizován (do té doby je možné témata stále navrhovat, upravovat).

 • Informace o plnění akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace za rok 2020 a průběžná informace k plánu na rok 2021 – MS, PMS
 • Informace o naplňování Koncepce vězeňství do roku 2025 a Akčního plánu pro rok 2020 a průběžná informace k plánu na rok 2021 – MS, VS ČR
 • Představení praktických zkušeností z provozu programových center v ČR (projekt Probační a mediační služby "Zpátky do života") – 3. Q 2021 (neboť do programových center budou první klienti přijímáni podle plánu v březnu/dubnu 2021) – PMS
 • Bezpečné podmíněné propouštění – aktuální praxe v ČR, problémové oblasti a možnosti systémových změn – 3. Q 2021 – PMS
 • Dobrovolnictví, mentoring v rámci prevence kriminality a výkonu probace a vězeňství – výsledky realizovaných projektů (MV ČR, jiné resorty, NGO) a možnosti systémové podpory služeb tohoto typu (dotační tituly pro dobrovolnické služby zaměřené na cílovou skupinu osob ohrožených kriminalitou, pachatelů a obětí trestné činnosti) - 3. Q 2021 pozn.: nelze představit, práce musely být s ohledem na přípravu Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR a s tímto souvisejícím projektem EU a kvůli řešení problematiky dobrovolnictví v době pandemie ze strany MV odsunuty na pozdější období
 • Prezentace kriminality a trestání v médiích – charakter a problémy – IKSP
 • Aktuální situace v oblasti hraní hazardních her – ÚV (RVKPP)
 • Aktuální situace v oblasti užívání návykových látek – ÚV (RVKPP)
 • Nové aktivity Policie ČR v oblasti primární protidrogové prevence – PČR
 • Informace o plnění Akčního plánu primární prevence rizikového chování na období 2020-2021 a Návrhy AP na období 2022-24 – 4. Q 2021 – MŠMT

Starší plány činnosti Republikového výboru pro prevenci kriminality

  

Odbor prevence kriminality, 16. června 2021

  

Seznam členů Republikového výboru pro prevenci kriminality

Seznam členů Republikového výboru pro prevenci kriminality

Předseda

 • Jan Hamáček - ministr vnitra
   

Výkonný místopředseda

 • JUDr. Ing. Jiří NOVÁČEK - první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání
   

Tajemnice

 • Ing. Helena LINHARTOVÁ, Ministerstvo vnitra
  odbor prevence kriminality, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
  e-mail: helena.linhartova@mvcr.cz

  

Členové

JUDr. Michal BARBOŘÍK 

Ministerstvo vnitra
ředitel odboru prevence kriminality
e-mail: michal.barborik@mvcr.cz

Mgr. Kateřina BĚLOHLÁVKOVÁ

Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
vedoucí oddělení projektů prevence kriminality
e-mail: katerina.belohlavkova@mvcr.cz

Mgr. Jaroslav DOSKOČIL

Ministerstvo obrany
sekce státního tajemníka
oddělení kontroly služebních a pracovních vztahů
e-mail: doskocij@army.cz

plk. Mgr. Bc. Luděk FIALA

Policejní prezidium ČR
ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování (pověřen zastupováním)
e-mail: ludek.fiala@pcr.cz

Mgr. Petr FOREJT

Ministerstvo spravedlnosti
odbor legislativní
vedoucí oddělení trestně právní legislativy
e-mail: pforejt@msp.justice.cz

Mgr. Kateřina GROHMANNOVÁ

Úřad vlády České republiky
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
e-mail: grohmannova.katerina@vlada.cz

JUDr. Jiří HAJDA

Nejvyšší státní zastupitelství
kabinet nejvyššího státního zástupce
e-mail: jhajda@nsz.brn.justice.cz

Mgr. Eva HEISSLEROVÁ

Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
oddělení koncepce financování sociálních služeb
e-mail: eva.heisslerova@mpsv.cz

Mgr. Alena HLOŽKOVÁ

Asociace krajů České republiky
Krajský úřad Olomouckého kraje
vedoucí oddělení krizového řízení
e-mail: a.hlozkova@olkraj.cz

Bc. Petra HUBKOVÁ Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
odbor pro sociální začleňování (Agentura)
e-mail: petra.hubkova@mmr.cz
PhDr. Martin KOCANDA, Ph.D. Úřad vlády České republiky
vedoucí oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny
e-mail: kocanda.martin@vlada.cz
Mgr. Martina KUČEROVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor rodinné politiky a ochrany práva dětí
e-mail: martina.kucerova@mpsv.cz
 

Bc. Antonín KUCHAŘ

Svaz měst a obcí ČR
e-mail: a.kuchar@mukyjov.cz

PhDr. Andrea MATOUŠKOVÁ

Probační a mediační služba
ředitelka
e-mail: amatouskova@pms.justice.cz

Ing. Pavel NOVOTNÝ

Ministerstvo financí
odbor 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství
e-mail: pavel.novotny@mfcr.cz

plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ

Policejní prezidium ČR
odbor tisku a prevence
vedoucí oddělení prevence
e-mail: zuzana.pidrmanova@pcr.cz

Ing. Michal ŘEHÁČEK

Generální ředitelství vězeňské služby
odbor výkonu vazby a trestu
vedoucí oddělení odborného zacházení
e-mail: mrehacek@grvs.justice.cz

plk. Mgr. Petr SEHNOUTKA Policejní prezidium České republiky
ředitel Služby pořádkové policie
e-mail:  petr.sehnoutka@pcr.cz

PhDr. Miroslav SCHEINOST

Institut pro kriminologii a sociální prevenci
ředitel
e-mail: mscheinost@iksp.justice.cz

Mgr. Vladimír SKLENÁŘ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor základního vzdělávání a mládeže
oddělení základního vzdělávání
e-mail: vladimír.sklenar@msmt.cz

Mgr. David ŠUBRT

Ministerstvo vnitra
zástupce ředitele odboru bezpečnostní politiky
e-mail: david.subrt@mvcr.cz

Ing. Štěpánka TYBURCOVÁ

Ministerstvo zdravotnictví ČR
odbor zdravotních služeb
e-mail: Stepanka.Tyburcova@mzcr.cz

Mgr. Zuzana URSOVÁ

Soudcovská unie České republiky
Krajský soud v Hradci Králové
e-mail: zursova@ksoud.hrk.justice.cz

JUDr. Jiří VORÁLEK Ministerstvo spravedlnosti
Sekce boje proti korupci, odbor milostí a inspekce, oddělení inspekce
e-mail: jvoralek@msp.justice.cz

  

Statut a jednací řád Komise RVPPK pro výběr projektů Programu prevence kriminality

Statut a jednací řád Komise RVPPK pro výběr projektů Programu prevence kriminality

STATUT

Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů
Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen „Komise“) je poradním orgánem Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen „Republikový výbor“), zřízena ve smyslu čl. 8 Statutu Republikového výboru.

Čl. 2
Předmět činnosti Komise

 1. Komise posuzuje projekty Programu prevence kriminality na místní úrovni (dále jen „Program“) realizovaného na základě Strategie prevence kriminality v České republice pro dané období.
 2. Při své činnosti hodnotí žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v souladu se Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu.
 3. Komise předkládá ke schválení Republikovému výboru návrhy na přidělení dotace.  

Čl. 3 
Složení Komise

 1. Komise má 11 členů, kterými jsou předseda a další členové.
 2. Předsedou je ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra nebo jím pověřený zástupce z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.  
 3. Členy komise jsou dále zástupci

a) Ministerstva vnitra – odbor bezpečnostní politiky
b) Policejního prezidia ČR
c Ministerstva práce a sociálních věcí – oblast rodinné politiky a ochrany práv dětí
d) Ministerstva práce a sociálních věcí – oblast sociálních služeb a sociální práce
e) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
f) Kanceláře Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny,
g) Probační a mediační služby České republiky
h) Úřadu vlády České republiky – Odbor sociálního začleňování (Agentura)
i) Asociace krajů České republiky
j) Svazu měst a obcí České republiky.

      4.   Členové jsou jmenováni předsedou Komise na základě návrhu osob stojících v čele vysílajícího subjektu.

Čl. 4
Předseda Komise

 1. Předseda zodpovídá za činnost Komise.
 2. Předseda svolává a řídí jednání Komise. V případě, že se nemůže jednání Komise zúčastnit, písemným zmocněním deleguje kompetentního zástupce, který ho v plném rozsahu zastoupí.
 3. Předseda Komise schvaluje přizvání dalších odborníků nebo hostů zabývajících se dotační problematikou. Přizvaní se nestávají členy Komise a nemají hlasovací právo.
 4. Předseda Komise má právo účasti na zasedání Republikového výboru, pokud není jeho členem.
 5. Předseda předkládá jménem Komise Republikovému výboru návrhy na přidělení dotace.

Čl. 5
Člen Komise

 1. Člen Komise je povinen účastnit se jednání Komise a podílet se na přípravě potřebných podkladů pro přidělení dotace.
 2. Člen Komise může být při jednáních výjimečně zastoupen. Pokud se ze závažných důvodů nemůže jednání zúčastnit, je povinen se předem omluvit předsedovi Komise a zaslat k projednávané problematice písemné vyjádření nebo zajistit vyslání zástupce vybaveného písemným zmocněním vyjadřovat se a hlasovat v plném rozsahu práv a povinností člena Komise.
 3. Členství v Komisi končí odstoupením člena, odvoláním předsedou Komise na základě návrhu osoby stojící v čele vysílajícího subjektu, nebo úmrtím člena.

Čl. 6
Jednání Komise

Komise se při svém jednání řídí Jednacím řádem Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality na místní úrovni pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu.

                                                                                                                       

JEDNACÍ ŘÁD

Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů
Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád Komise Republikového výboru pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni k poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen „Komise“) je vnitřním předpisem Komise, který upravuje způsob jejího jednání.
 2. Úkoly související s činností Komise zajišťuje sekretariát, kterým je oddělení projektů prevence kriminality odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.Čl. 2
Svolávání jednání Komise

 1. Jednání Komise se koná po uplynutí lhůty pro podání žádosti o dotace, případně podle potřeby. Jednání svolává předseda Komise prostřednictvím sekretariátu.
 2. Jednání Komise se svolává písemnou pozvánkou, a to elektronicky nejpozději 10 dní před zahájením jednání. Pozvánka musí obsahovat datum, čas, místo jednání, program jednání, případně materiály k projednání (pokud nebyly členům doručeny dříve).

Čl. 3
Jednání Komise

 1. Jednání Komise je neveřejné, pokud není rozhodnuto jinak.
 2. Komise je způsobilá jednat a přijímat návrhy na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na projekty Programu prevence kriminality na místní úrovni (dále jen „Program“), pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů nebo jejich zástupců s příslušným zmocněním.
 3. Jednání Komise řídí její předseda. V nepřítomnosti předsedy řídí jednání jím zplnomocněný zástupce. Z rozhodnutí předsedy Komise se jednání mohou zúčastnit rovněž pozvaní hosté k bodu, který se jich týká a pracovníci sekretariátu Komise.
 4. Z každého jednání se pořizuje písemný zápis podepsaný předsedou a členy Komise
  (v případě nepřítomnosti předsedy na jednání jeho zplnomocněný zástupce). Zápis musí obsahovat datum jednání, prezenční listinu, záznam výsledků hlasování, stručné závěry a shrnutí návrhů pro rozhodnutí Republikového výboru. Případné výhrady k zápisu uplatňují členové Komise bezodkladně.
 5. Návrhy Komise pro potřeby rozhodnutí Ministerstva vnitra ve věci poskytnutí nebo neposkytnutí finančních prostředků mají formu protokolu, který je přílohou zápisu.
 6. Zápis včetně protokolu a dalších příloh je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva vnitra.
 7. Návrh na přidělení finančních prostředků předkládá předseda Komise Republikovému výboru, který jej schvaluje svým usnesením.

Čl. 4
Hlasování Komise

 1. O návrhu na přidělení dotace na projekt a o její výši rozhoduje Komise hlasováním podle kritérií uvedených v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu.
 2. Rozhodnutí komise je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů nebo jejich zástupců s příslušným zmocněním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas jím zplnomocněného zástupce.
 3. Hlasování je veřejné. Do zápisu se uvádí poměr hlasování, neuvádí se výsledky hlasování jednotlivých členů.

Čl. 5
Střet zájmů

 1. Členové Komise předchází situacím, které by mohly ohrozit důvěru v nestranný a nezávislý výkon funkce člena Komise, a ve kterých by mohli být vystaveni možnému střetu svých osobních zájmů s veřejným zájmem na řádném výkonu funkce člena Komise.
 2. Členové Komise se zejména nesmí účastnit vyhodnocení žádostí o podporu takových projektů, na jejichž realizaci či přípravě se oni či osoba jim blízká vlastní činností podílí, nebo vyhodnocení žádostí žadatelů, v jejichž orgánech oni nebo osoba jim blízká působí nebo k nimž je váže pracovní nebo jiný obdobný právní vztah.
 3. Za tímto účelem podepisuje člen Komise čestné prohlášení o nepodjatosti.
 4. V případě, že se člen Komise vyskytne ve výše uvedené či podobné situaci, ohlásí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu předsedovi Komise.
 5. V takovém případě nesmí o žádosti hlasovat. Pokud se tak usnese Komise, tak musí opustit jednací místnost a nesmí ani jakkoliv zasahovat do projednávání žádosti. Stejným způsobem se postupuje i v případě, kdy se Komise usnese, že lze mít důvodné pochybnosti o nepodjatosti člena Komise.

Čl. 6
Mlčenlivost

   Členové Komise jsou povinni zachovávat o projednávaných žádostech a o průběhu jednání mlčenlivost. To se netýká informací, které následně Ministerstvo vnitra zveřejňuje (po jejich zveřejnění). Za tímto účelem podepisuje člen Komise čestné prohlášení o mlčenlivosti.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

 1. Tento Statut a Jednací řád nabyl účinnosti schválením Republikovým výborem dne 16. března 2018 a mění tak Statut a Jednací řád schválený Republikovým výborem dne
  22. února 2017.
 2. Ve věcech neupravených tímto Jednacím řádem Komise se přiměřeně použije  Jednací řád  Republikového výboru.

  

Tiskové zprávy

vytisknout  e-mailem