Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Registr smluv

 • Co je registr smluv?
 • Co publikovat v registru smluv?
 • Jak publikovat smlouvy?
 • Kdo (ne) musí publikovat?
 • Často kladené otázky (FAQ) - právní rámec
 • Často kladené otázky (FAQ) - technické řešení
 • Popis aplikačního rozhraní Informačního systému registru smluv
 • Testovací prostředí Registru smluv
 • Metodické dokumenty
 • SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určený pro OVM

Co je registr smluv?

Co  je Registr smluv?

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný ZDE. Od 1. 7. 2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv.

Smlouvy je možné zveřejnit pomocí připravených formulářů z prostředí Portálu veřejné správy nebo přímo odesláním předepsaných metadat a smlouvy do datové schránky Registru smluv. Za předpokladu, že splňují podmínky pro povinné uveřejňování, je nezbytné uveřejňovat smlouvy uzavřené od 1. 7. 2016 včetně. Smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. Tuto lhůtu lze zpočátku při uveřejňování beze zbytku využít, neboť ustanovení zákona o registru smluv, podle kterých bude účinnost smluv podmíněna právě jejich uveřejněním, nabývají účinnosti až za rok, tedy 1. července 2017.

Správcem i provozovatelem Informačního systému registru smluv (dále též ISRS) je Ministerstvo vnitra.

Identifikátor datové schránky Registru smluv (Ministerstvo vnitra) je whbt3kp.

Metodický seminář 29.5. 2016 - záznam na Youtube

  

Co publikovat v registru smluv?

Co publikovat v registru smluv?

Soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a metadata minimálně v rozsahu:

 • identifikace smluvních stran;
 • vymezení předmětu smlouvy;
 • cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit;
 • datum uzavření smlouvy.
   

Smlouvy musí být v otevřeném formátu, tzn. ve formátu, který mohou zobrazit volně a zdarma dostupné aplikace.

Zároveň musí být ve formátu, který je strojově čitelný, tzn. textové údaje je možné ze smlouvy získat pomocí programové aplikace a lze je dále zpracovávat. Například formát PDF s textovou vrstvou je strojově čitelný, PDF vzniklé jako scan smlouvy však tuto podmínku nesplňuje.

Pokud smlouva obsahuje informace, které není možné poskytnout ani podle zákona o svobodném přístupu k informacím, např. obchodní tajemství nebo osobní údaje chráněné zákonem o ochraně osobních údajů, lze je před odesláním ke zveřejnění znečitelnit.

  

Jak publikovat smlouvy?

Jak publikovat smlouvy?

Smlouvy je nutné publikovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Pro zveřejnění je třeba buď vyplnit elektronický formulář, který je publikovaný na Portálu veřejné správy, nebo metadata spolu se smlouvou odeslat v předepsaném formátu do speciální datové schránky ministerstva vnitra zřízené pro tento účel. Uživatel, který využije elektronický formulář v prostředí Portálu veřejné správy, ke zveřejnění nepotřebuje nic více, než běžný kancelářský počítač s připojením k internetu a své přístupové údaje k datové schránce, ze které bude formulář odeslán.

Po zveřejnění v registru smluv odešle správce potvrzení zpět do datové schránky odesílatele i všech uvedených smluvních stran. Zároveň bude potvrzení odesláno volitelně i emailem na adresu, kterou zveřejňující subjekt uvedl.

Zveřejnit smlouvu je možné buď přímo odesláním pokynu z datové schránky jedné ze smluvních stran (ať už se jedná o povinný subjekt nebo druhou smluvní stranu) nebo též v zastoupení na základě registrovaného zmocnění. Pro účely nastavení či zrušení zmocnění je též vystaven jednoduchý elektronický formulář.

Ministerstvo vnitra jako správce registru smluv neodpovídá za správnost a úplnost smluv ke zveřejnění a souvisejících metadat.

  

Kdo (ne) musí publikovat?

Kdo (ne) musí publikovat?

Zákonná povinnost publikace smluv platí pro:

 • Česká republika - orgány státní správy;

 • územní samosprávné celky, včetně městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst nebo městských částí hlavního města Prahy;

 • státní příspěvkové organizace;

 • státní fondy;

 • veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy;

 • dobrovolné svazky obcí;

 • regionální rady regionu soudržnosti;

 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků;

 • ústavy založené státem nebo územními samosprávnými celky;

 • obecně prospěšné společnosti založená  státem nebo územními samosprávnými celky;

 • státní podniky nebo národní podniky;

 • zdravotní pojišťovny;

 • Český rozhlas;

 • Česká televize;

 • právnické osoby, v níž  má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními  samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.
   

Výjimky z povinnosti publikace v registru smluv:

Prostřednictvím registru smluv se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
 

Povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na:

 1. smlouvu vzniklou v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti; to neplatí, jde-li o převod vlastnického práva povninného subjektu k hmotné nemovité věci,

 2. technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet,

 3. smlouvu, která se týká činnosti zpravodajských služeb a Generální inspekce bezpečnostních sborů  nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů  nebo zajišťování bezpečnosti nebo obrany České republiky,

 4. smlouvu, jejíž  plnění je prováděno převážně mimo území České republiky,

 5. smlouvu uzavřenou adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. e), k), l) nebo n) zákona č. 340/2015 Sb., s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách,

 6. smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti orgánů, jejich  členů a organizačních složek státu uvedených v § 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a  činnosti správců jejich kapitol,

 7. smlouvu uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, v dražbě nebo v aukci anebo jiným obdobným postupem, s nímž je spojen zvláštní způsob přechodu nebo převodu vlastnického práva,

 8. smlouvu, jestli že výše hodnoty jejího předmětuje 50 000 K č bez daně z přidané hodnoty nebo nižší,

 9. smlouvu, která je uzavřena s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem,

 10. smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a smlouvu o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném vzdravotním pojištění,

 11. smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast.

  

Často kladené otázky (FAQ) - právní rámec

Často kladené otázky (FAQ) - právní rámec

 1. Od kdy musí být smlouvy v registru smluv uveřejňovány?
  Zákon o registru smluv nabývá účinnosti 1. července 2016 a od tohoto dne povinné subjekty nebo smluvní strany musí posílat správci registru smluv smlouvy, které mají být v registru smluv uveřejněny, společně s jejich metadaty. Po roce od nabytí účinnosti zákona o registru smluv, tedy od 1. července 2017, se (pro smlouvy uzavřené 1. července 2017 nebo později) použijí sankční ustanovení o následcích neuveřejnění smlouvy a o zrušení smlouvy. Podle těchto ustanovení, nebude-li v registru smluv uveřejněna smlouva, která uveřejněna být musí, nenabývá taková smlouva účinnosti a nebude-li taková smlouva uveřejněna ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

 2. Jak se v registru smluv smlouvy uveřejňují?
  Publikující subjekt musí mít zřízenou datovou schránku. Povinný subjekt nebo smluvní strana zašle správci registru smluv do jeho datové schránky datovou zprávu s elektronickým obrazem textového obsahu smlouvy společně s metadaty smlouvy, a to na elektronickém formuláři, který bude uveřejněn na portálu veřejné správy. Smlouva a její metadata jsou následně po doručení do datové schránky registru smluv bezodkladně automatizovaně uveřejněny v registru smluv. Publikujícímu subjektu přijde do datové schránky potvrzení o uveřejnění.

 3. Jaké smlouvy musí být v registru smluv uveřejněny?
  V registru smluv musí být uveřejňovány soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v případě, že alespoň jednou ze stran smlouvy je v zákoně o registru smluv vymezený povinný subjekt a na uveřejnění smlouvy nebo na povinný subjekt nedopadá některá z výjimek stanovená zákonem o registru smluv. Společně se smlouvou se uveřejňují i její metadata. Neuveřejňují se jednostranná právní jednání a např. rozhodnutí, nebo zápisy o změně dispozičního práva k majetku státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

 4. Co jsou to metadata a jaká se správci registru smluv společně se smlouvou posílají?
  Metadata jsou obecně vzato data obsahující informace o jiných datech. V kontextu zákona o registru smluv jsou metadata údaje týkající se zveřejňované smlouvy, které musí být zveřejněny spolu s touto smlouvou. Podle zákona o registru smluv se prostřednictvím registru smluv neuveřejňují jen smlouvy, ale i metadata o těchto smlouvách. Metadata zasílá společně se smlouvou správci registru smluv povinný subjekt nebo jeho smluvní partner. Bez uveřejnění povinných metadat se smlouva nepovažuje za uveřejněnou podle zákona o registru smluv se všemi negativními následky, které zákon s neuveřejněním spojuje, jako je neúčinnost smlouvy nebo její zrušení. Povinnými metadaty jsou identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy a datum uzavření smlouvy. Povinným metadatem je také cena a pokud jí smlouva neobsahuje, tak hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit.

 5. Jak vyplnit hodnotu smlouvy? S DPH, bez DPH, atd.?
  Registr smluv nabízí tři datová pole pro vyplnění hodnoty smlouvy. Konkrétně se nabízí "Hodnota bez DPH", "Hodnota vč. DPH" a "Hodnota v cizí měně" pro smlouvy s plněním v cizí měně. Nemusíte vyplnit žádné z nich, můžete vyplnit jen některá, případně všechna. Zákon o registru smluv neuvádí, která hodnota má prioritu, přesto lze jen z ustanovení upravujícího výjimku z uveřejnění hodnoty předmětu smlouvy vyšší než 50 000 Kč bez DPH dovozovat, že na prvním místě je postavena cena, popř. hodnota bez DPH.

 6. Jaké jsou sankce v případě neúplnosti metadat?
  Smlouva, jejíž metadata neobsahují povinné náležitosti, se nepovažuje za uveřejněnou prostřednictvím registru smluv; od 1. července 2017 (jde-li o smlouvu uzavřenou 1. července 2017 nebo později) nenabude taková smlouva účinnosti a po třech měsících od jejího uzavření bude platit, že je zrušena od počátku. Podle § 5 odst. 6 nemusí vyjmenované subjekty [§ 2 odst. 1 písm. e), k), l), n)] vyplňovat metadata o smluvní straně nebo ceně, jsou-li obchodním tajemstvím. Neúplná metadata lze po jejich uveřejnění opravit. Ke zrušení smlouvy nedojde v případě, že dojde k opravě do 30 dnů ode dne, kdy se subjekt dozví, že metadata nejsou obchodním tajemstvím a měla být uveřejněna. Nápravou bude dosaženo uveřejnění souladného se zákonem.

 7. Jaké jsou sankce v případě neúplnosti smlouvy?
  Text smlouvy uveřejněný v registru smluv nemusí zcela přesně odpovídat textu smlouvy, která je uzavřena, neboť se při uveřejnění smlouvy může uplatnit celá řada zákonných výjimek, na základě kterých bude de facto text smlouvy pozměněn. Nelze proto říct, že obecně existuje sankce za neúplnost uveřejněné smlouvy, neboť smlouva může být neúplná na základě aplikace výjimek z uveřejnění. Mezi okruhy těchto výjimek spadá ochrana osobních údajů, skutečnosti, které se neposkytují na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, obchodní tajemství atd.

 8. Kdo bude arbitrem pro rozhodnutí, co je a co už není obchodní tajemství?
  Za obchodní tajemství lze označit takovou informaci nebo i soubor informací, jež naplňují pojmové znaky uvedené v občanském zákoníku, a jeho vlastník projevil vůli jej utajovat. Autoritativně může tvrzení o tom, že něco je obchodním tajemstvím, potvrdit nebo vyvrátit v konkrétním případě pouze soud.

 9. Dodatky ke smlouvám uzavřeným před účinností zákona o registru smluv musí být zveřejňovány i s původními smlouvami? Co když původní smlouvy nemám ve strojově čitelné podobě?
  To nevadí. V registru smluv se de facto neuveřejňují smlouvy, ale elektronické obrazy textového obsahu smlouvy. Takový elektronický obraz textového obsahu smlouvy je v tomto specifickém případě, kdy se v registru smluv uveřejňují i smlouvy uzavřené před účinností zákona o registru smluv, možno vyhotovit i po uzavření smlouvy (např. program OCR). Neuveřejnění původní smlouvy v předepsaném formátu nespojuje zákon o registru smluv s žádnou sankcí.

 10. Co když smluvní strana nebude souhlasit se zveřejněním smlouvy v registru smluv?
  Souhlas smluvní strany není potřeba, neboť uveřejnění smlouvy v registru smluv je povinností stanovenou zákonem. Povinný subjekt nebo smluvní strana má povinnost smlouvu, na kterou se vztahuje povinnost k uveřejnění v registru smluv, odeslat správci registru smluv společně s metadaty bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Je odpovědností všech smluvních stran, že smlouva bude řádně a včas uveřejněna.

 11. Do kdy musí být provedena oprava smlouvy anebo metadat?
  Byla-li v registru smluv neoprávněně uveřejněna pouze část smlouvy anebo byla nesprávně vyloučena metadata, ač byl povinný subjekt nebo smluvní strana v dobré víře, že uveřejnění je v souladu se zákonem, musí být uveřejněná smlouva anebo metadata opraveny do 30 dnů ode dne, kdy se povinný subjekt nebo smluvní strana dozvěděly o uveřejnění v rozporu se zákonem nebo jim bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu povinného subjektu nebo soudu, podle kterého má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta. Některá metadata (předmět smlouvy a datum uzavření smlouvy) lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují. Podle zákona o registru smluv je tak možné dodatečně opravit smlouvu nebo metadata a vyhnout se tak sankci neplatnosti smlouvy od počátku za nesprávné uveřejnění smlouvy nebo metadat.

 12. Je uveřejňování prostřednictvím registru smluv zdarma?
  Ano. Správce registru smluv není za uveřejňování v registru smluv od povinných subjektů nebo smluvních stran oprávněn vybírat žádné správní poplatky nebo jiné úhrady.

 13. Je nutné do registru smluv za účelem uveřejnění zaslat naskenovaný originál smlouvy?
  Není. Právě naopak. Naskenovaný originál smlouvy bez strojově čitelné textové vrstvy je formát, který není pro uveřejňování smluv přípustný. V registru smluv se de facto neuveřejňují smlouvy jako takové, ale elektronické obrazy textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu.

 14. Co znamená otevřený a strojově čitelný formát smlouvy?
  Požadavek otevřeného formátu je splněn, jsou-li data ve formátu, jehož vnitřní struktura je veřejně a bez omezení zdokumentována. Vhodnými formáty jsou např. RTF, PDF, TXT a ODT. V rámci registru smluv jsou ještě povolené formáty DOC a DOCX.
  Požadavek strojově čitelného formátu je splněn, jsou-li data ve formátu, který je strukturován takovým způsobem, že pomocí programové aplikace z nich lze získat žádané údaje (zjednodušeně řečeno lze jednotlivé znaky dokumentu označit a např. kopírovat). Požadavek splní jakýkoli počítačový formát, který obsahuje textový obsah smlouvy, tedy nikoli naskenovaný obrázek smlouvy. Např. formát PDF je přípustný, pokud bude obsahovat textovou vrstvu.

 15. Co mám udělat, neuzavřel-li jsem smlouvu písemně, ale na tuto smlouvu se vztahuje povinnost k uveřejnění v registru smluv?
  Smlouva, na kterou se vztahuje povinnost k uveřejnění v registru smluv, musí být uzavřena písemně, popř. se uveřejní formou záznamu, jak nově umožňuje novela zákona, která do zákona vložila „nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv. Písemná forma je podle občanského zákoníku zachována i při právním jednání učiněném elektronicky. Možnost uveřejnění smlouvy formou záznamu se uplatní při uzavírání smluv tzv. objednávkou, která může být učiněna ústně nebo fakticky a o tomto právním jednání se učiní záznam, který se uveřejní v registru smluv.

 16. Je cílem zákona zveřejňovat všechny smlouvy s hodnotou plnění nad 50 000 Kč bez DPH?
  Ano, dá se to tak říct. Jedním z cílů zákona je, aby byly v registru smluv uveřejňovány v zásadě všechny soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotací nebo návratné finanční výpomoci, jestliže výše hodnoty předmětu těchto smluv je vyšší než 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. I darovací smlouva v případě, že hodnota jejího předmětu plnění přesáhne 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, musí být uveřejněna v registru smluv. Zákon nicméně obsahuje některé výjimky z uveřejnění, které jsou aplikovatelné nezávisle na tom, jaká je hodnota předmětu smlouvy.

 17. Proč je stanovena lhůta k zaslání smlouvy správci registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy, když sankce neplatnosti smlouvy od počátku nastává až po třech měsících?
  Tato lhůta k zaslání smlouvy správci registru smluv nemá žádné sankční ani jiné následky. Povinné subjekty nebo smluvní strany však musí ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy zaslat smlouvu správci registru smluv, aby dodržely zákonem stanovenou povinnost, z případného nekonání či opomenutí této povinnosti však ze zákona o registru smluv neplynou žádné negativní důsledky (samozřejmě s výjimkou toho, že pro smlouvu uzavřenou 1. července 2017 nebo později platí, že není-li uveřejněna v registru smluv, není účinná).

 18. Pokud bude ve smlouvě stanovena účinnost např. až čtyři měsíce po jejím uzavření, proč je sankcionováno její neuveřejnění v uvedeném případě ještě měsíc před její účinností?
  Zákon o registru smluv upravuje konstrukci zrušení smlouvy od počátku v případě, že smlouva, která musí být uveřejněna v registru smluv, nebyla uveřejněna ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. I pokud má účinnost smlouvy nastat později, je nezbytné dodržet zákonnou povinnost k zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, a vyhnout se tak negativnímu následku v podobě neúčinnosti potažmo zrušení smlouvy.

 19. Jak je ošetřena situace, kdy nedojde k uveřejnění smlouvy z důvodu chyby na straně správce registru?
  Zákon o registru smluv na takovou možnost nepamatuje. Nepředpokládáme, že by registr smluv z důvodu chyby neuveřejnil doručenou smlouvu. V případě, že by se tak přesto stalo, jednalo by se o nesprávný úřední postup. Ten, jemuž byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda, má právo na její náhradu.

 20. Jak se uveřejňuje dodatek smluv?
  Dodatek smlouvy je v podstatě novou smlouvu, která mění nebo ruší dosavadní smlouvu. I dodatek smlouvy musí být uveřejněn v registru smluv a pro jeho uveřejnění platí stejná pravidla, jako pro uveřejňování smlouvy. Doporučujeme dodatek uveřejňovat jako nový záznam navázaný na ID původní smlouvy. Pokud je uzavřen dodatek ke smlouvě uzavřené před 1. 7. 2016, pak je třeba uveřejnit tento dodatek, včetně původního textu smlouvy a všech předchozích dodatků. Jako metadata se vyplní metadata původní smlouvy ve znění posledního dodatku. V případě, že je uveřejňován dodatek jako navázaný záznam k již uveřejněné smlouvě, vyplní se metadata dodatku.

 21. Dojde-li k naplnění skutečností, které zákon o registru smluv spojuje se zrušením smlouvy od počátku, je možné vztah mezi stranami řešit dohodou o narovnání?
  Ano, je to možné. V případě, že smlouva, která má být uveřejněna v registru smluv nebude uveřejněna ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Taková smlouva je podle občanského zákoníku zdánlivým právním jednáním a je tedy absolutně neplatná. Je třeba upozornit, že plnění poskytnutá z neplatné smlouvy se stávají bezdůvodným obohacením. Pokud taková situace nastane, je nezbytné ji řešit v intencích soukromoprávních institutů, které tuto problematiku upravují. Mezi ně patří i možnost uzavření dohody o narovnání.

 22. Může obec nebo kraj posílat smlouvy do registru smluv k uveřejnění i za jimi založené nebo zřízené organizace?
  Ano, může. Zákon o registru smluv neobsahuje úpravu, která by zapovídala zasílání smluv a metadat v zastoupení a je tedy nutné vycházet z obecných principů smluvního zastoupení. Podle těch je možné se na základě ujednání mezi stranami nechat pro účely zasílání smluv a metadat správci registru smluv zastoupit. Je ovšem třeba, aby se toto zastoupení učinilo na Portálu veřejné správy pomocí k tomu sloužícího formuláře a aby měly oba subjekty datovou schránku. Publikující subjekt je totiž při uveřejňování v registru smluv vyplňován automaticky podle ID datové schránky, z které je záznam zasílán (v případě zastoupení se vyplní zastoupený subjekt). V případě, že by toto zastoupení neměly, byla by smluvní strana v registru smluv uvedena špatně a mohlo by to mít následky na její platnost.

 23. Je nutné anonymizovat osobní údaje, které se objevují ve smlouvách určených k uveřejnění?
  Ano, je. Zákon o registru smluv neobsahuje úpravu týkající se osobních údajů a váže se ve svém § 3 odst. 1 na právní předpisy upravující svobodný přístup k informacím (na zákon o svobodném přístupu k informacím, který svůj vztah k osobním údajům vymezuje zejména ve svém § 8a a § 8b, a další zvláštní právní předpisy). Je proto nutné vycházet z obecné úpravy ochrany osobních údajů stanovené zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Podle té je nezbytné anonymizovat osobní údaje, které jsou uvedené ve smlouvách určených k uveřejnění. Z tohoto pravidla existují výjimky, a to např. možnost neanonymizovat osobní údaje v případě, že s uveřejněním svých osobních údajů subjekt údajů souhlasí, nebo se jedná o osobní údaje oprávněně zveřejněné v souladu s jiným zákonem. Vzhledem k tomu, že smlouvy mají být správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zasílány v otevřeném a strojově čitelném formátu, může být anonymizace provedena prostým smazáním textu, který má být znečitelněn.

 24. Jak se aplikuje výjimka, podle které se neposkytují informace podle informačního zákona?
  Zákon o registru smluv stanoví, že se prostřednictvím registru smluv neuveřejňují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Bude se jednat zejména o zákon o svobodném přístupu k informacím. Zákon o svobodném přístupu k informacím upravuje celou škálu informací, které se neposkytují; tyto informace musí být znečitelněny stejně tak, jako by povinný subjekt postupoval v případě vyřizování žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.  Povinný subjekt nebo smluvní strana tak musí disponovat znalostí tohoto zákona a intelektuální vybaveností k řádné aplikaci výjimek z uveřejnění a smlouvu před jejím odesláním správci registru smluv analyzovat a informace, které nemají být zveřejněny, znečitelnit.

 25. Obdržíme nějaké potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv?
  Ano. Po uveřejnění smlouvy správce registru smluv potvrdí toto uveřejnění zprávou, kterou zašle do datové schránky, ze které mu byla smlouva poslána a do datových schránek smluvních stran, které jsou uvedeny v metadatech. Dále je možnost uvést i jednu emailovou adresu (např. v případě, že smluvní strana nemá datovou schránku), na kterou lze potvrzení o zveřejnění zaslat.

 26. Stanoví zákon o registru smluv za nedodržování povinností nějaké peněžité sankce?
  Nikoliv. Zákon o registru smluv neobsahuje žádné peněžité sankce, ale obsahuje autoregulační mechanismy, kdy v případě neuveřejnění smlouvy, na kterou se povinnost k uveřejnění vztahuje, nenastane účinnost této smlouvy, popř. se taková smlouva bude dokonce považovat za neplatnou od počátku. Neuveřejnění smlouvy ale správním deliktem s možností udělení sankce podle zákona o registru smluv není.

 27. Kdo bude odpovídat za to, že uveřejněné smlouvy jsou v pořádku z hlediska stanovených výjimek z uveřejnění a že metadata jsou správně vyplněna?
  Za uvedené skutečnosti odpovídá ten, kdo smlouvu a metadata správci registru smluv k uveřejnění zasílá. Správce registru smluv podle zákona o registru smluv za správnost smluv a metadat neodpovídá.

 28. Co se stane, pokud někdo za povinný subjekt nebo jeho smluvní stranu zašle správci registru smluv smlouvu, která ale nebyla vůbec uzavřena?
  Taková smlouva samozřejmě nebude moci být účinná, neboť vůbec nebude projevena vůle stran takovou smlouvu uzavřít. Chybí-li projev vůle stran zřídit mezi sebou závazek nebo si strany neujednaly obsah smlouvy anebo chybí některá další nezbytná náležitost stanovená občanským zákoníkem nebo jiným zákonem pro uzavření smlouvy, nelze toto zhojit uveřejněním smlouvy v registru smluv. Neboli, smlouva, která nebyla uzavřena, uveřejněním v registru smluv účinnosti nenabývá; nejde o smlouvu, ale o zdánlivé právní jednání.

 29. Nacházíme se v době mimořádné události nebo krajní nouzi a plněním ze smlouvy dojde k odvrácení nebo zmírnění újmy. Musí se v takovém případě čekat na účinnost smlouvy vázanou na uveřejnění smlouvy v registru smluv?
  Nemusí. Smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nabývá účinnosti nezávisle na uveřejnění v registru smluv. Příkladem takové události může být havárie vody nebo nákup léků či zdravotnických prostředků, jejichž neposkytnutí by ohrozilo zdraví nebo život pacienta apod.

 30. Je nutné uveřejňovat smlouvu podle zákona o zadávání veřejných zakázek, pokud je smlouva uveřejněna podle zákona o registru smluv?
  Ne. Pokud je smlouva uveřejněna podle zákona o registru smluv, je tím splněna i povinnost takovou smlouvu uveřejnit podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Pozor ale, toto pravidlo neplatí naopak.

 31. Uveřejňují se smlouvy uzavřené s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti?
  Neuveřejňují, vyjma jediného typu smlouvy, a tou je ta, kterou je převáděno vlastnické právo povinného subjektu k hmotné nemovité věci na tuto fyzickou osobu. Pracovní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti, se neuveřejňují.
  O fyzické osobě, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a která je příjemcem veřejných prostředků (převod vlastnického práva povinného subjektu k nemovité věci na fyzickou osobu), se uveřejňují jen osobní údaje v rozsahu § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tedy jméno, příjmení, rok narození a obec, v níž má trvalý pobyt.

 32. Jaké obce mají povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv?
  Povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv dopadá toliko na obce vykonávající rozšířenou působnost, tedy tzv. obce III. stupně. To stejné platí i pro příspěvkové organizace zřízené obcemi nižšího typu a právnické osoby, v níž má obec, které nebyla svěřena žádná rozšířená působnost, většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

 33. Jak se počítá většinová majetková účast v právnické osobě?
  Existují dvě metody výpočtu většinové majetkové účasti, a to rozšířený a doslovný výklad. Rozšířeným výkladem se vychází z prosté většiny v mateřské i dceřiné společnosti, např. Kraj má 70% většinu v teplárenské společnosti, teplárenská společnost je 51% vlastníkem společnosti Technické služby, rozšiřujícím výkladem Kraj má fakticky většinu i v Technických službách.
  Doslovným výkladem by se majetková účast Kraje vypočítala jen jako 70% z 51%, což je cca 36%. Ministerstvo vnitra doporučuje z důvodu opatrnosti metodu rozšířeného výkladu.

 34. Jak se počítá hodnota smlouvy s opakujícím se plněním uzavřená na dobu neurčitou?
  U smluv s opakujícím se plněním uzavřených na dobu neurčitou (např. smlouva o nájmu) doporučujeme počítat hodnotu smlouvy jako součet plnění za období 5 let, a to v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

 35. Musím uveřejnit i podnikovou kolektivní smlouvu?
  Ne, nově se po novele zákona o registru smluv nemusejí uveřejňovat kolektivní smlouvy.

 36. Rámcové smlouvy a objednávky?
  Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu jsou rámcové smlouvy nepojmenovaným typem smluv, které nezakládají závazkový vztah. Mají spíše charakter obchodních podmínek, na jejichž základě se teprve realizují dílčí smlouvy (typicky kupní smlouvy, nebo smlouvy o dílo), které dojednávají podstatné náležitosti smlouvy. Uveřejňují se tedy jako součást dílčí smlouvy (objednávky) s hodnotou plnění nad 50 000 Kč bez DPH. Doporučujeme pro větší přehlednost uveřejňovat rámcovou smlouvu jako samostatný záznam a na její ID následně navazovat jednotlivé dílčí smlouvy. Jednotlivé dílčí objednávky uzavřené na základě rámcové smlouvy se nesčítají, každá objednávka se posuzuje samostatně. Od těchto rámcových smluv je třeba odlišit rámcové smlouvy uzavřené podle zákona o zadávání veřejných zakázek, ty se uveřejňují vždy.

 37. Musím sčítat hodnoty předmětu smluv v případě, že mám tyto smlouvy uzavřené s jedním dodavatelem, a po přesáhnutí hodnoty 50.000 Kč bez DPH takovou souhrnnou smlouvu uveřejnit?
  Zákon o registru smluv nestanoví povinnost ke sčítání hodnoty předmětu smluv za určité časové období. Smluvní strany samozřejmě nesmí rozdělit hodnotu předmětu a uzavřít více smluv, aby se vyhnuly povinnosti k uveřejnění v registru smluv. Není ale nutné plnění sčítat a uveřejňovat souhrnnou smlouvu za časové období, např. měsíc či rok.

 38. Musí se uveřejňovat smlouvy, jejichž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky?
  Ano, musí, ale účinnost těchto smluv není svázána s jejich uveřejněním, to znamená, že mohou nabýt účinnosti dříve, než jsou uveřejněny v registru smluv a může se tedy na základě této smlouvy plnit dříve než je uveřejněna prostřednictvím registru smluv.

Často kladené otázky (FAQ) - právní rámec (pdf, 185 kB)

vypracováno odborem eGovernmentu
aktualizace 25. srpna 2017

Často kladené otázky (FAQ) - technické řešení

Často kladené otázky FAQ - technické řešení

Je zajištěna možnost strojového vkládání dat? Jak to je s napojením na datovou schránku?

Ano, samozřejmě. Záznamy ke zveřejnění je možné posílat v datově strukturované podobě jako XML přílohu datové zprávy pomocí aplikačního rozhraní ISDS. Vzhledem k přesné formulaci v zákoně není možné přijímat smlouvy jinak než z datové schránky, proto jiné varianty nebudou podporovány. Popis aplikačního rozhraní ISRS naleznete zde.

Je součástí řešení existence jednoznačného identifikátoru smlouvy (číslo, použitelné v dalších systémech)?

Ano, samozřejmě. Každý záznam má přidělený vlastní jednoznačný identifikátor, který je součástí potvrzení..

Je možné provázat smlouvy s údaji na profilu VZ nebo s údaji o poskytnuté dotaci?

Každý záznam v registru smluv má své jednoznačné URL, tudíž jiné webové stránky na něj mohou odkazovat. Nicméně zveřejnění smlouvy v Registru smluv formou odkazu na jiný web (např. profil VZ) by nebylo v souladu se zákonem o registru smluv, proto nebude podporováno.

Je možné propojovat dodatky a změny smluv? Jak je řešeno verzování dokumentů – co se bude dít, když chci aktualizovat nebo smazat soubor, bude vidět stará verze?

K existujícímu záznamu je možné vkládat další přílohy (dodatky) i modifikovat metadata záznamu. Registr smluv udržuje historii (verzování) záznamu.

Existuje možnost vkládat nepovinné informace (plnění, typ smlouvy, popis) a podle těchto vyhledávat?

Metadata obsahují volné textové pole "označení smlouvy". Zákon neukládá zveřejňovat informace o rozsahu plnění smlouvy, tudíž takové informace v registru smluv nejsou.

Jak vypadá rozhraní pro získávání dat z registru? Jsou v něm všechny informace, včetně uživatelem nevložených systémových (čas vložení, čas poslední aktualizace, datová schránka vkládajícího subjektu, historické údaje atd.)?

Veřejně dostupné jsou stejné informace, jako v zákonem vyžadovaném potvrzení o zveřejnění záznamu. Takže vč. údajů o tom, kdo a kdy zveřejnil. Detailní popis rozhraní ISRS je uveden zde.

Popis aplikačního rozhraní Informačního systému registru smluv

Popis aplikačního rozhraní Informačního systému registru smluv

Komunikační kanál

Všechny pokyny je nutné zasílat v předepsaném formátu jako XML přílohu datové zprávy do datové schránky Registru smluv (whbt3kp). Šablony jednotlivých pokynů v XSD formátu jsou součástí popisu aplikačního rozhraní, který si můžete stáhnout zde (zip, 389 kB).

Jednou datovou zprávou je možné zaslat právě jeden pokyn k provedení operace. V příloze datové zprávy může být tedy právě jedna příloha předepsaného typu XML. Očekává se, že XML zprávy bude vloženo s typem dmFileMetaType = main. Další přílohy smlouvy budou vloženy s typem dmFileMetaType = enclosure.

Pokud v příloze datové zprávy typu main nebude nalezeno žádné XML odpovídající názvem jedné z definovaných operací, bude celý pokyn odmítnut jako neznámý.

Pokud odesílatel vloží do datové zprávy další přílohy, které nejsou uvedeny v XML zprávy (např. průvodní dopis v PDF nebo cokoli dalšího), ISRS bude další přílohy ignorovat.

Pokud odesílatel nevloží do datové zprávy všechny přílohy, které jsou uvedeny v XML zprávy, bude zpráva zamítnuta s chybovou odpovědí.

Rozhraní pro odeslání datových zpráv

K odeslání datové zprávy obsahující pokyn ke zveřejnění smlouvy či jiné povolené operace využijte buď elektronický formulář, který bude zveřejněný na Portále veřejné správy, nebo odešlete datovou zprávu pomocí aplikačního rozhraní Informačního systému datových schránek, které je popsáno v Provozním řádu ISDS.

Typy operací

Rozhraní Registru smluv je připraveno na příjem následujících pokynů:

 1. Zveřejnění záznamu
 2. Modifikace záznamu
 3. Přidání přílohy
 4. Znepřístupnění záznamu
 5. Zmocnění k publikaci
 6. Zrušení zmocnění k publikaci

Potvrzení o provedení operace (např. zveřejnění)

ISRS na každý přijatý pokyn k provedení operace odpoví datovou zprávou, obsahující strojově čitelné potvrzení o provedení či odmítnutí operace z důvodů chyb ve vstupních údajích. V případě pokynu ke zveřejnění smlouvy budou součástí odpovědi všechna metadata záznamu + identifikátor záznamu, jeho kontrolní součet (hash) a kryptografické prvky zajišťující integritu a původ dat (el. značka + časové razítko).

Potvrzení o zveřejnění smlouvy bude zasíláno navíc i všem uvedeným smluvním stranám do jejich datových schránek (za předpokladu, že metadata smlouvy obsahovaly identifikátory datových schránek protistran) a navíc volitelně emailem na adresu uvedenou v pokynu.

Na datové zprávy, které nemají očekávanou strukturu a byly zřejmě zaslány do datové schránky Registru smluv omylem, nebude ISRS vůbec reagovat. Takové zprávy budou předány do spisové služby MV a dále zpracovávány  standardně, jako by byly adresovány do hlavní schránky MV.

Metadata záznamu

Detailní popis datové struktury metadat záznamu smlouvy je uveden v popisu aplikačního rozhraní ISRS. Většina datových polí je nicméně nepovinná. Z ohledem na platné znění zákona jsou povinnými metadaty záznamu jen tato pole:

 1. identifikace smluvních stran,
 2. vymezení předmětu smlouvy,
 3. cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit,
 4. datum uzavření smlouvy.

V metadatech lze dále, tedy nepovinně, uvést hodnotu smlouvy v cizí měně, hodnotu bez DPH, sazbu DPH, rozlišení plátce / příjemce, organizační složku povinného subjektu a vazbu na jiný záznam. Smluvních stran může být jedna či více.

Povolené přílohy

Smlouvy jako takové – tedy dle dikce zákona „elektronický obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu“ - budou zasílány spolu s pokynem ke zveřejnění jako další přílohy v datové zprávě. Povolenými formáty přílohy budou tyto formáty:

Název formátu Přípona
Portable Document Format .pdf
Word 97-2003 .doc
Office Open XML .docx
Rich Text Format .rtf
OpenDocument Text .odt
Plain Text .txt

Nezávadnost a integritu příloh kontroluje Informační systém datových schránek. Pokud obsah přílohy bude obsahovat škodlivý kód, bude celá datová zpráva odmítnuta rovnou v ISDS. Stejně tak v případě, kdy vnitřní struktura přílohy nebude v souladu s nastavenou příponou a mime-typem.

Testovací prostředí Registru smluv

Testovací prostředí Registru smluv

Od 31. května 2016 bylo pro odbornou veřejnost zprovozněno testovací prostředí Registru smluv, ve kterém si mohou všichni zájemci vyzkoušet funkčnost webového portálu i aplikačního rozhraní informačního systému registru smluv. Toto testovací prostředí je propojeno s testovacím prostředím datových schránek (viz https://www.czebox.cz/), je tedy možné vyzkoušet si všechny procesy spojené se zveřejněním smlouvy.

Adresa webového portálu testovacího prostředí: https://testrs.gov.cz.

Identifikátor testovací datové schránky ISRS v testovacím prostředí ISDS je avbq58e.

V žádném případě neodesílejte pokyny z reálných datových schránek v produkčním prostředí ISDS (www.mojedatovaschranka.cz). Zveřejnění smlouvy v testovacím režimu je možné učinit pouze z vlastní testovací datové schránky do testovací datové schránky k Registru smluv s identifikátorem avbq58e v testovacím prostředí www.czebox.cz.

Formulář žádosti o zřízení datové schránky v testovacím prostředí ISDS: https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/vyzkousejte-si-datovou-schranku.
Pozn.: pro testování je možné použít jakoukoli dříve zřízenou datovou schránku v testovacím prostředí

  

Metodické dokumenty

Metodické dokumenty

  

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určený pro OVM

SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určený pro OVM

Ministerstvo vnitra připravilo SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv. Tento nástroj je určen výhradně pro orgány veřejné moci (OVM)  a umožňuje bezpečnou anonymizaci a převod souboru, včetně písemné předlohy naskenované do obrázku (např. ve formátu pdf, jpg apod.), do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou).

Přístup k nástroji je umožněn dálkovým způsobem na adrese: https://anonymizace.gov.cz a pro OVM je nabízen bezplatně.

SW nástroj pro anonymizaci umožňuje dva typy přístupu:

 1. Přihlášení pomocí JIP (Jednotný identitní prostor Czech POINT), kdy je možné provést načtení vstupního souboru, jeho anonymizaci (osobní údaje, obchodní tajemství) a uložení anonymizovaného souboru ve strojově čitelném formátu (pdf s textovou vrstvou). Tato varianta vyžaduje, aby uživatel měl svůj účet v JIP. Umožňuje další použití anonymizovaného souboru např. ve spisové službě nebo v publikačních formulářích Registru smluv.

 2. Přihlášení pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky OVM. V tomto případě se pověřený pracovník OVM přihlašuje pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky OVM. Přihlášení do aplikace prostřednictvím datové schránky OVM nezpůsobuje doručení datových zpráv. Je umožněna funkcionalita jako v prvním případě, navíc je možné zadat metadata smlouvy s následným odesláním kompletní smlouvy k uveřejnění do registru smluv pomocí datové schránky (stejně jako při použití formulářů registru smluv).
   

Podrobný návod je přístupný po přihlášení v menu pod ikonou s otazníkem. K dispozici je také instruktážní video na YouTube kanálu MVCR, viz níže.

Případné dotazy zodpoví helpdesk registru smluv na e-mailové adrese: registrsmluv(a)mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem