Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Registr smluv

Popis aplikačního rozhraní Informačního systému registru smluv

Komunikační kanál

Všechny pokyny je nutné zasílat v předepsaném formátu jako XML přílohu datové zprávy do datové schránky Registru smluv (whbt3kp). Šablony jednotlivých pokynů v XSD formátu jsou součástí popisu aplikačního rozhraní, který si můžete stáhnout zde (zip, 389 kB).

Jednou datovou zprávou je možné zaslat právě jeden pokyn k provedení operace. V příloze datové zprávy může být tedy právě jedna příloha předepsaného typu XML. Očekává se, že XML zprávy bude vloženo s typem dmFileMetaType = main. Další přílohy smlouvy budou vloženy s typem dmFileMetaType = enclosure.

Pokud v příloze datové zprávy typu main nebude nalezeno žádné XML odpovídající názvem jedné z definovaných operací, bude celý pokyn odmítnut jako neznámý.

Pokud odesílatel vloží do datové zprávy další přílohy, které nejsou uvedeny v XML zprávy (např. průvodní dopis v PDF nebo cokoli dalšího), ISRS bude další přílohy ignorovat.

Pokud odesílatel nevloží do datové zprávy všechny přílohy, které jsou uvedeny v XML zprávy, bude zpráva zamítnuta s chybovou odpovědí.

Rozhraní pro odeslání datových zpráv

K odeslání datové zprávy obsahující pokyn ke zveřejnění smlouvy či jiné povolené operace využijte buď elektronický formulář, který bude zveřejněný na Portále veřejné správy, nebo odešlete datovou zprávu pomocí aplikačního rozhraní Informačního systému datových schránek, které je popsáno v Provozním řádu ISDS.

Typy operací

Rozhraní Registru smluv je připraveno na příjem následujících pokynů:

  1. Zveřejnění záznamu
  2. Modifikace záznamu
  3. Přidání přílohy
  4. Znepřístupnění záznamu
  5. Zmocnění k publikaci
  6. Zrušení zmocnění k publikaci

Potvrzení o provedení operace (např. zveřejnění)

ISRS na každý přijatý pokyn k provedení operace odpoví datovou zprávou, obsahující strojově čitelné potvrzení o provedení či odmítnutí operace z důvodů chyb ve vstupních údajích. V případě pokynu ke zveřejnění smlouvy budou součástí odpovědi všechna metadata záznamu + identifikátor záznamu, jeho kontrolní součet (hash) a kryptografické prvky zajišťující integritu a původ dat (el. značka + časové razítko).

Potvrzení o zveřejnění smlouvy bude zasíláno navíc i všem uvedeným smluvním stranám do jejich datových schránek (za předpokladu, že metadata smlouvy obsahovaly identifikátory datových schránek protistran) a navíc volitelně emailem na adresu uvedenou v pokynu.

Na datové zprávy, které nemají očekávanou strukturu a byly zřejmě zaslány do datové schránky Registru smluv omylem, nebude ISRS vůbec reagovat. Takové zprávy budou předány do spisové služby MV a dále zpracovávány  standardně, jako by byly adresovány do hlavní schránky MV.

Metadata záznamu

Detailní popis datové struktury metadat záznamu smlouvy je uveden v popisu aplikačního rozhraní ISRS. Většina datových polí je nicméně nepovinná. Z ohledem na platné znění zákona jsou povinnými metadaty záznamu jen tato pole:

  1. identifikace smluvních stran,
  2. vymezení předmětu smlouvy,
  3. cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit,
  4. datum uzavření smlouvy.

V metadatech lze dále, tedy nepovinně, uvést hodnotu smlouvy v cizí měně, hodnotu bez DPH, sazbu DPH, rozlišení plátce / příjemce, organizační složku povinného subjektu a vazbu na jiný záznam. Smluvních stran může být jedna či více.

Povolené přílohy

Smlouvy jako takové – tedy dle dikce zákona „elektronický obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu“ - budou zasílány spolu s pokynem ke zveřejnění jako další přílohy v datové zprávě. Povolenými formáty přílohy budou tyto formáty:

Název formátu Přípona
Portable Document Format .pdf
Word 97-2003 .doc
Office Open XML .docx
Rich Text Format .rtf
OpenDocument Text .odt
Plain Text .txt

Nezávadnost a integritu příloh kontroluje Informační systém datových schránek. Pokud obsah přílohy bude obsahovat škodlivý kód, bude celá datová zpráva odmítnuta rovnou v ISDS. Stejně tak v případě, kdy vnitřní struktura přílohy nebude v souladu s nastavenou příponou a mime-typem.

vytisknout  e-mailem