Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Registr smluv

Kdo (ne) musí publikovat?

Zákonná povinnost publikace smluv platí pro:

 • Česká republika - orgány státní správy;

 • územní samosprávné celky, včetně městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst nebo městských částí hlavního města Prahy;

 • státní příspěvkové organizace;

 • státní fondy;

 • veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy;

 • dobrovolné svazky obcí;

 • regionální rady regionu soudržnosti;

 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků;

 • ústavy založené státem nebo územními samosprávnými celky;

 • obecně prospěšné společnosti založená  státem nebo územními samosprávnými celky;

 • státní podniky nebo národní podniky;

 • zdravotní pojišťovny;

 • Český rozhlas;

 • Česká televize;

 • právnické osoby, v níž  má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními  samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.
   

Výjimky z povinnosti publikace v registru smluv:

Prostřednictvím registru smluv se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
 

Povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na:

 1. smlouvu vzniklou v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti; to neplatí, jde-li o převod vlastnického práva povninného subjektu k hmotné nemovité věci,

 2. technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet,

 3. smlouvu, která se týká činnosti zpravodajských služeb a Generální inspekce bezpečnostních sborů  nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů  nebo zajišťování bezpečnosti nebo obrany České republiky,

 4. smlouvu, jejíž  plnění je prováděno převážně mimo území České republiky,

 5. smlouvu uzavřenou adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. e), k), l) nebo n) zákona č. 340/2015 Sb., s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách,

 6. smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti orgánů, jejich  členů a organizačních složek státu uvedených v § 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a  činnosti správců jejich kapitol,

 7. smlouvu uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, v dražbě nebo v aukci anebo jiným obdobným postupem, s nímž je spojen zvláštní způsob přechodu nebo převodu vlastnického práva,

 8. smlouvu, jestli že výše hodnoty jejího předmětuje 50 000 K č bez daně z přidané hodnoty nebo nižší,

 9. smlouvu, která je uzavřena s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem,

 10. smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a smlouvu o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném vzdravotním pojištění,

 11. smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast.

  

vytisknout  e-mailem