Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Zákon o evidenci obyvatel neukládá občanovi povinnost zdržovat se v místě svého trvalého pobytu, ani přihlásit se k trvalému pobytu v místě, ve kterém fakticky bydlí, ani tak do objektu, ke kterému nabyl vlastnická práva. Údaj o adrese místa trvalého pobytu má pouze evidenční charakter.

  

Kdo a za jakých podmínek

Kdo ohlašuje místo pobytu:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

  

Jak a kam se obrátit

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:

 • na obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

  

Co musíte předložit

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, písemné potvrzení oprávněné osoby s úředně ověřeným podpisem o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny,
   

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Ohlášení změny místa trvalého pobytu nelze provést prostřednictvím datové schránky, tento úkon vyžaduje fyzickou přítomnost občana na úřadě. Podle důvodové zprávy k zákonu o evidenci obyvatel je účelem zákonem upraveného postupu vytvoření účinného mechanismu kontroly, jehož prostřednictvím budou eliminovány případy zneužití neplatného údaje o trvalém pobytu v období, než bude občanovi vydán nový občanský průkaz s aktuálním a pravdivým údajem o trvalém pobytu.
 

Formuláře

Je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně.

  

Poplatky a termíny

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.
 

Lhůty

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny. V případě, že je oprávněná osoba současně vlastníkem objektu oznámení ohlašovna nezasílá.

Občan starší 15 let je povinen podat žádost o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě nejpozději
do 60 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu.

  

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.
   

Doplňující zákony a předpisy

 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb.,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví žádosti, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při ohlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v agendovém informačním systému evidence obyvatel a nedostatky nebudou ani po výzvě ve stanovené lhůtě odstraněny. Ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Proti rozhodnutí o nezaevidování místa trvalého pobytu lze podat odvolání.
 

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

  

Za správnost odpovídá

Ministerstvo vnitra
odbor správních činností
oddělení evidence obyvatel,
nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
e-mail: osc@mvcr.cz

  


Odbor správních činností, 3. srpna 2023

vytisknout  e-mailem