Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Řády a kongregace

Názvy řádů a kongregací 

 • Mužské řády
 • Mužské kongregace a řeholní společnosti
 • Řády, kongregace a společnosti, jejichž členové působili v českých zemích, ale neměly zde svoje vlastní domy
 • Ženské řády
 • Ženské kongregace a řeholní společnosti

Mužské řády

Názvy řádů a kongregací se uvádějí v této krátké, vžité neúřední podobě. Ostatní existující úřední i neúřední názvy, které dále nebudou používány, jsou uvedeny vždy pod závaznou podobou názvu řádu či kongregace.

 

Mužské řády:

 • Augustiniáni bosí - Ordo Augustiniensium Discalceatorum
 • Augustiniáni kanovníci - Sacer et Apostolicus Ordo Canonicorum Regularium S. Augustini, Canonici regulares S. Patris Augustini, Řeholní kanovníci sv. Augustina
 • Augustiniáni obutí - Ordo Fratrum S. Augustini, Eremitae August., Augustiniáni (poustevníci)
 • Barnabité - Congregatio Clericorum Regularium S. Pauli
 • Benediktini - Ordo Sancti Benedicti, OSB, Řád sv. Benedikta
 • Celestini
 • Cisterciáci - Ordo Cisterciensis, Cistercienses, O. Cist.
 • Cyriaci - Canonicus Ordo crucigerorum cum rubeo Corde, Křižovníci s červeným srdcem, Bílí křižovníci
 • Dominikáni - Ordo Fratrum Praedicatorum, OP, Řád Bratří kazatelů
 • Františkáni - Ordo Fratrum Minorum, OFM, Františkáni-observanti, Řád Menších bratří-františkánů provincie sv. Václava
 • Hyberni - Františkáni observanti hybernské (irské) provincie
 • Jezuité - Societas Iesu, SI, Tovaryšstvo Ježíšovo
 • Kajetáni - Ordo clericorum Regularium vulgo Theatinorum, Theatini
 • Kapucíni - Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, O. Cap, OM Cap., OFM Cap., Řád Menších bratří-kapucínů
 • Karmelitáni bosí - Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, OCD, Řád bosých bratří Panny Marie z hory Karmel
 • Karmelitáni obutí - Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, OC
 • Kartuziáni - Ordo Cartusiensis
 • Křižovníci s červenou hvězdou - Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella
 • Křižovníci s červeným křížem - Fratres Cruciferi, Canonici Sacrosancti Sepulcri Dominici Hierosolymitani, Strážci Božího hrobu, Božehrobci
 • Maltézští rytíři - Johanité, Ordo Joanitarum, Ordo Melitensium, O. Melit, Ordo Equester Joannitarum seu Melitensium, Maltézští rytíři, Suverénní maltézský řád, Řád sv. Jana Jeruzalémského, Řád svatomářský apod.
 • Milosrdní bratři - Ordo Hospitalarius S. Ioannis de Deo, Hospitálský řád sv. Jana z Boha
 • Minorité - Ordo Fratrum Minorum Conventualium, OMC, OFM Conv., Řád Menších bratří-minoritů
 • Němečtí rytíři - Ordo Equitum Teutonicorum, Řád německých rytířů
 • Pavláni - Ordo Minimorum
 • Pavlíni - Ordo Fratrum S. Pauli Primi Eremitae
 • Piaristé - Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei, Scholarum Piarum, SchP, Řád zbožných škol
 • Premonstráti - Canonici regulares praemonstratenses, Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis
 • Řád sv. Ducha - Ordo Sancti Spiritus
 • Servité - Ordo Servorum Mariae, Řád služebníků Panny Marie
 • Templáři - Milites Templi, Fratres Militiae Templi
 • Trinitáři - Ordo Sanctissimae Trinitatis
 • Mužské kongregace a řeholní společnosti

  Mužské kongregace a řeholní společnosti:

 • Bartolomité - Institutum clericorum in commune viventium
 • Eucharistiáni - Congregatio Presbyterorum a Sanctissimo Sacramento, Kongregace kněží Nejsvětější Svátosti
 • Ivanité - Congregatio fratrum eremitarum divi Ivani, Ivanité poustevníci
 • Kalasantini - Congregatio pro operariis christianis a S. Josepho Calasantio, Kongregace pro křesťanské dělníky sv. Josefa Kalasantského
 • Kongregace sv. Michala - Congregatio S. Michaelis
 • Misionáři Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - Congregatio Missionarium SS. Cordis Jesu
 • Obláti - Congregatio Oblatorum Beatae Mariae Virginis, Obláti Panny Marie, Kongregace oblátů
 • Oratoriáni - Confoederatio Oratorii S. Philippi Nerii
 • Petrini - Congregatio Sanctissimi Sacramenti, Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti
 • Redemptoristé - Congregatio religiosa Sanctissimi Redemptoris, CSR, Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele
 • Salesiáni - Societas Don Bosco, Societas S. Francisci Salesii, SDB, Salesiáni Dona Bosca
 • Salvatoriáni - Societas Divini Salvatoris, Společnost Božského Spasitele
 • Školští bratři - Institutum Fratrum Scholarum Christianarum, Bratři křesťanských škol, Kongregace školských bratří
 • Těšitelé - Congregatio Fratrum Consolatorum de Gethseman, CC, Kongregace Bratří těšitelů z Gethseman
 • Verbisté - Societas Verbi Divini, Společnost Božího Slova
 • Řády, kongregace a společnosti, jejichž členové působili v českých zemích, ale neměly zde svoje vlastní domy

  Řády, kongregace a společnosti, jejichž členové působili v českých zemích, ale neměly zde svoje vlastní domy:

 • Kamiliáni - Ordo Sancti Camilii
 • Lazaristé - Congregatio Missionis
 • Misionáři Nejdražší Krve - Congregatio Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis
 • Pallotini - Societas Apostolatus Catholici
 • Ženské řády

  Ženské řády:

 • Alžbětinky - Řád sv. Alžběty, Řád sester sv. Alžběty, Kongregace sester sv. Alžběty
 • Augustiniánky
 • Benediktinky
 • Celestinky-annunciantky
 • Cisterciačky - Řád cisterciácký, Řád mnišek cisterciaček
 • Dominikánky - Moniales Ordinis Praedicatorum, Řád mnišek sv. Dominika
 • Johanitky - Sestry řádu johanitů
 • Karmelitky - Carmelitae, Řád bosých karmelitek
 • Klarisky - Chudé sestry sv. Kláry
 • Klarisky-kapucínky - Řád sester klarisek - kapucínek
 • Magdalenitky - Sestry pokání sv. Marie Magdalény, Bílé sestry magdalenitky, Bílé paní
 • Premonstrátky
 • Řeholní kanovnice sv. Augustina - Canonisssae S. P. Augustini
 • Řeholní terciářky sv. Františka z Assisi - Tertius Ordo S. Francisci Seraphici
 • Salesiánky - Ordo de Visitatione B. M. V., Řád Navštívení Panny Marie, Visitantky, Řád sester navštívení Panny Marie
 • Sestry řádu německých rytířů
 • Strážkyně Božího hrobu - Křižovnice Božího hrobu, Strážkyně sv. Hrobu
 • Voršilky - Ordo S. Ursulae, Řád svaté Voršily Římské unie
 • Ženské kongregace a řeholní společnosti

  Ženské kongregace a řeholní společnosti:

 • Anglické panny - Virginum Anglicanarum, Institutum Beatae Mariae Virginis, Institut blahoslavené Panny Marie
 • Boromejky - Congregatio Virginum Sororum Misericordiae S. Caroli Borromei, Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
 • Cyrilky - Congregatio Sororum a SS. Cyrillo et Methodio, Sestry sv. Cyrila a Metoděje
 • Dcery Božské lásky - Filiae Divinae Caritatis, Kongregace Dcer Božské Lásky
 • Dcery Nejsvětějšího Spasitele - Kongregace Dcer Nejsvětějšího Spasitele
 • Kongregace sester premonstrátek - Congregatio sororum Praemonstratensium de Sacro Monte
 • Malé sestry Ježíšovy
 • Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka - brněnské - Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rodiny v Brně
 • Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka - opavské
 • Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské
 • Milosrdné sestry sv. Kříže - Sorores Misericordiae a Sancta Cruce, Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže
 • Misijní sestry - Servae Spiritus Sancti, Služebnice Ducha Svatého
 • Misionářky lásky - Sestry Matky Terezy
 • Petrinky - Sestry nejsvětější Svátosti
 • Rafaelky - Sestry III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rafaela archanděla
 • Salesiánky Dona Boska - Figlie di Maria Ausiliatrice, Dcery Panny Marie Pomocnice
 • Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie
 • Sestry Služebnice Neposkvrněného Početí Panny Marie - Congregatio Sororum Ancillarum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptionis - de Silesia, Kongregace sester Služebnic Neposkvrněného Početí Panny Marie
 • Sestry sv. Františka od Bl. Panny Marie ustavičné pomoci - Congregatio Sancti Francisci a Perpetuo Succursu Beatae Mariae Virginis, Kongregace sester sv. Františka od Blahoslavené Panny Marie
 • Sestry svaté Hedviky - Kongregace sester sv. Hedviky
 • Služebnice Ducha Svatého
 • Služebnice Ducha Svatého věčného klanění - Servae Spiritus Sancti perpetuae adorations, Misijní sestry Ducha Svatého
 • Šedé sestry - Congregatio Sororum grisearum III. OSF, Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka - pražské, Dcery Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • Školské sestry de Notre Dame - Sorores Scholarum Pauperum a Domina Nostra, Kongregace školských sester de Notre Dame, Chudé školské sestry de Notre Dame
 • Školské sestry III. řádu sv. Františka - Sorores Scholares Ordinis Sancti Francisci, Školské sestry OSF, Kongregace školských sester sv. Františka
 • Tešitelky - Sorores Consolatrices Divini Cordis Jesu Patientis, Těšitelky Božského Srdce Ježíšova
 • Urbanky - Apoštolát františkánského sekulárního řádu
 • Vincentky - Congregatio Sororum Misericordiae S. Vincentii, Milosrdné sestry sv. Vincence z Pauly
 • Zdislavky - Congregatio Sororum Beatae Zdislavae III. O. S. Dominici, Česká kongregace sester dominikánek, Řeholní institut rozjímavých sester sv. Doiminika, Kongregace blahoslavené Zdislavy, Sekulární institut Dílo blažené Zdislavy
 • vytisknout  e-mailem