Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Provádění správních činností na úseku zbraní, střeliva a munice v době vyhlášeného nouzového stavu od 27. října 2020

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Č. j. MV-159092-3/OBP-2020

Praha 27. října 2020

Provádění správních činností na úseku zbraní, střeliva a munice v době vyhlášeného nouzového stavu od 27. října 2020

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v posledních dnech a na kroky vlády České republiky v uvedené oblasti aktualizuje a nahrazuje své předchozí stanovisko ze dne 13. října 2020, č.j. MV-159092-2/OBP-2020:

Usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020 byl pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky vyhlášen nouzový stav na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

V návaznosti na uvedené byl bodem II. usnesení vlády České republiky č. 1102 ze dne 26. října 2020 s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. obecně zakázán mj. volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, c) individuální duchovní péče a služby, d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, f) veterinární péče,

 8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,

 9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,

 10. cest za účelem vycestování z České republiky,

 11. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,

 12. cest zpět do místa svého bydliště;

Dále byl usnesením vlády České republiky č. 1103 ze dne 26. října 2020 s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakázán i provoz a používání provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách.

Zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu

Ve vztahu k citovaným opatřením a k jimi stanoveným omezením je třeba konstatovat, že tato vylučují konání zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojních průkazů. Konání těchto zkoušek je tedy nutné nadále považovat za pozastavené, a to minimálně na dobu platnosti uvedených usnesení vlády, tj. minimálně do 3. listopadu letošního roku.
 

Provoz střelnic

Vnitřní střelnice lze považovat za vnitřní sportoviště, popř. tréninková zařízení, a to pokud jsou využívány jako sportoviště a nikoli např. pro účely technických zkoušek zbraní, služební přípravy apod. Je-li tedy vnitřní střelnice provozována jako vnitřní sportoviště, vztahuje se mimořádné opatření rovněž na její provoz, který je po dobu příslušného mimořádného opatření zakázán.

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na venkovní střelnice. Jejich provoz je tak nadále umožněn, a to za podmínek, které jsou uvedeny v již citovaných usneseních vlády a v souvisejících opatřeních, zejména v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN, ze dne 19. října 2020.
 

K činnosti Policie České republiky na úseku zbraní, střeliva a munice

Dále je ve vztahu k činnostem Policie České republiky na úseku zbraní, střeliva a munice třeba upozornit, že usnesením vlády České republiky č. 1080 ze dne 21. října 2020 byla s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. všem orgánům veřejné moci a správním orgánům uložena povinnost, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající mj. v omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen "klienti / veřejnost") na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

 1. upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům / veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,

 2. příjmem veškerých dokumentů od klientů / veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,

 3. dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

 4. výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,

Lze doplnit, že s ohledem na uvedená opatření lze mj. rovněž omezit či pozastavit zejména plánovanou kontrolní činnost prováděnou podle zákona o zbraních nebo podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem.
 

Obecně tak je k úřední korespondenci na úseku zbraní a střeliva doporučit následující:

Veškeré písemnosti a žádosti lze příslušnému útvaru policie doručit prostřednictvím:

 • datové schránky,

 • e-mailem, který žadatel příslušnému útvaru policie poskytl; po dobu platnosti příslušného mimořádného opatření za vyhlášeného nouzového stavu se u takto podávané žádosti nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem,

 • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Pokud žadatel v žádosti uvede, že se pro případ, že bude jeho žádosti plně vyhověno, vzdává práva na odvolání, nabývá povolení právní moci, a tedy i veškerých právních účinků svým doručením. Rozhodnutí, u nichž to zákonem stanovená forma umožňuje (např. povolení pro nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B), které je vydáváno žadateli, který se práva na odvolání vzdal, se doručuje:

 • prioritně do datové schránky, pokud ji má žadatel zřízenou,

 • nedisponuje-li žadatel datovou schránkou, lze doručit na e-mailovou adresu, kterou žadatel příslušnému útvaru policie poskytl, přitom požadovat oznámení o doručení, případně i o přečtení,

 • nedisponuje-li žadatel datovou schránkou, neposkytl-li příslušnému útvaru policie svou e-mailovou adresu nebo neumožňuje-li to povaha daného rozhodnutí (např. v případě vydání zbrojního průkazu), provede se doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do vlastních rukou.

Pokud se rozhodnutím v plném rozsahu žádosti nevyhoví, je třeba žadateli ponechat možnost odvolání i v případě, že se předtím v žádosti práva na odvolání vzdal.
 

Registraci zbraní lze provádět následujícím způsobem:

Registraci provádí příslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně. Přitom lze oddělit doručení ohlášení o nabytí zbraně, které se prioritně provede prostřednictvím elektronické komunikace, jak je uvedeno výše (okamžikem zaslání tohoto ohlášení je z hlediska zákonné lhůty splněna povinnost stanovená v § 42 odst. 1 zákona o zbraních, pro dokončení registrace je však dále nutné provést předložení zbraně). Příslušný útvar policie se následně s ohlašovatelem dohodne (prioritně telefonicky nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace) na čase a způsobu předložení zbraně.

Pokud ani v omezených úředních hodinách není předložení zbraně možné anebo vhodné realizovat fyzicky, lze registraci eventuálně (na základě uvážení příslušného útvaru policie) provést i na základě fotografií dané zbraně, které budou příslušnému útvaru policie doručeny (nejlépe do e-mailové schránky, nelze však a priori vyloučit ani např. doručení fotografií v listinné podobě). Tato fotografická dokumentace zbraně musí být dostatečně detailní a zřetelná tak, aby z ní přitom bylo jasně patrné:

 • celkový vzhled zbraně,

 • označení zbraně identifikačními údaji (výrobce, model, ráže a výrobní číslo),

 • ověření zbraně (zkušební značka, resp. zkušební značky).

Pokud registraci nebudou bránit žádné další okolnosti (např. podezření na špatný technický stav nebo pochybností o správné identifikaci zbraně, které by bylo nezbytné řešit fyzickou prohlídkou zbraně), vydá příslušný útvar policie standardním způsobem průkaz zbraně a zašle jej žadateli formou doporučeného dopisu s doručenkou do vlastních rukou. Podle § 151 odst. 3 správního řádu nabývá dnem převzetí dokladu účastníkem rozhodnutí (o registraci zbraně) právní moci a právních účinků.

Pokud byla registrace zbraně provedena na základě zaslané fotodokumentace, je třeba považovat za nezbytné, aby byl následně, jakmile to bude z hlediska epidemické situace možné a vhodné (při současném zohlednění kapacit správního orgánu a osobních poměrů držitele zbraně), držitel takto zaregistrované zbraně vyzván k jejímu fyzickému předložení podle § 29 odst. 1 písm. e) zákona o zbraních [resp. § 39 odst. 1 písm. h) zákona o zbraních]. Při tomto následném předložení zbraně je rovněž třeba dbát na zachování příslušných protiepidemických a hygienických opatření jak ze strany policie, tak i držitele zbraně.
 

Hrazení správních poplatků:

Úhrada správního poplatku je již v současnosti možná též bezhotovostním převodem (platbou z účtu na účet). Za účelem zvýšení efektivnosti bezhotovostní platby se doporučuje po obdržení žádosti elektronickou nebo korespondenční formou (pokud již není přiloženo potvrzení o příslušné platbě provedené v souladu s příslušnými doporučeními) zaslat žadateli vyrozumění s pokyny pro platbu správního poplatku, v němž příslušný útvar policie:

 • uvede číslo účtu, na který má být správní poplatek uhrazen,

 • stanoví lhůtu pro uhrazení správního poplatku,

 • stanoví, že žadatel má pro platbu správních poplatků na úseku zbraní a střeliva použít společný specifický symbol "119",

 • stanoví žadateli, jaký má použít variabilní symbol (standardně lze doporučit zejména používat číslicový údaj z čísla jednacího spisu anebo rodné číslo žadatele),

 • doporučí, aby do zprávy pro příjemce platby žadatel uvedl předmět své žádosti (např. žádost o povolení - samonabíjecí pistole),

 • doporučí, aby žadatel o provedení úhrady příslušný útvar policie bezodkladně informoval.

Závěrem je třeba opětovně upozornit na to, že veškerý kontakt s veřejností může probíhat jen za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN, ze dne 19. října 2020, které s účinností ode dne 21. října 2020 od 0:00 hod. až do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, mj. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

  

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení

  

vytisknout  e-mailem