Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Provádění správních činností na úseku zbraní, střeliva a munice v době vyhlášeného nouzového stavu od 23. ledna 2021

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7

Praha 26. ledna 2021

Provádění správních činností na úseku zbraní, střeliva a munice
v době vyhlášeného nouzového stavu od 23. ledna 2021

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v posledních dnech a na kroky vlády České republiky v uvedené oblasti aktualizuje a nahrazuje své předchozí stanovisko ze dne 8. ledna 2021, č.j. MV-159092-5/OBP-2020:

Usnesením vlády České republiky č. 55 ze dne 22. ledna 2021 byl nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957 prodloužen do 14. února 2021.

V návaznosti na uvedené byl článkem II. usnesení vlády České republiky č. 1375 ze dne 23. prosince 2020 ve spojení s usnesením vlády č. 56 ze dne 22. ledna 2021 s účinností do dne 14. února 2021 do 23:59 hod. obecně zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

3. cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, včetně zajištění potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,

4. cest za účelem zajištění zboží a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

 3. individuální duchovní péče a služby,

 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

 6. veterinární péče,

8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,

10. cest za účelem vycestování z České republiky,

11. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,

12. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

13. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,

14. účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem IV,

15. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI,

16. cest zpět do místa svého bydliště.

V návaznosti na uvedené byly článkem I. odst. 3. písm. c) bod v) usnesení vlády České republiky č. 57 ze dne 22. ledna 2021 s účinností ode dne 23. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod. zakázány kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti.

Předmětné ustanovení ve svém písm. f) rovněž s účinností ode dne 23. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod. zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.
 

Zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu

Ve vztahu k citovaným opatřením a k jimi stanoveným omezením je tak třeba konstatovat, že tato za dodržení všech stanovených podmínek umožňují konání zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojních průkazů tam, kde to umožňují technické a stavebně-organizační podmínky konkrétní střelnice. K provádění zkoušek odborné způsobilosti lze využívat i vnitřní prostory střelnic, které při provádění uvedených zkoušek nelze považovat za sportoviště.
 

Provoz střelnic

Vnitřní střelnice lze, považovat za vnitřní sportoviště, popř. tréninková zařízení, a to pokud jsou využívány jako sportoviště a nikoli např. pro účely technických zkoušek zbraní, služební přípravy nebo provádění zkoušek odborné způsobilosti apod. Je-li tedy vnitřní střelnice provozována jako vnitřní sportoviště, vztahuje se mimořádné opatření rovněž na její provoz, který je po dobu příslušného mimořádného opatření zakázán.
 

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na venkovní střelnice. Jejich provoz je tak nadále umožněn, a to za podmínek, které jsou uvedeny v již citovaných usneseních vlády a v souvisejících opatřeních, zejména v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN, ze dne 7. prosince 2020.
 

K činnosti Policie České republiky na úseku zbraní, střeliva a munice

Dále je ve vztahu k činnostem Policie České republiky na úseku zbraní, střeliva a munice třeba upozornit, že usnesením vlády České republiky č. 1379 ze dne 23. prosince 2020 ve spojení s usnesením vlády č. 56 ze dne 22. ledna 2021 s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod. byla všem orgánům veřejné moci a správním orgánům uložena povinnost, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající mj. v omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen "klienti / veřejnost") na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

 1. upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům / veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,

 2. příjmem veškerých dokumentů od klientů / veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,

 3. dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

 4. výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,
   

Lze doplnit, že s ohledem na uvedená opatření lze mj. rovněž omezit či pozastavit zejména plánovanou kontrolní činnost prováděnou podle zákona o zbraních nebo podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem.
 

Obecně tak je k úřední korespondenci na úseku zbraní a střeliva doporučit následující:

Veškeré písemnosti a žádosti lze příslušnému útvaru policie doručit prostřednictvím:

 • datové schránky,

 • e-mailem, který žadatel příslušnému útvaru policie poskytl; po dobu platnosti příslušného mimořádného opatření za vyhlášeného nouzového stavu se u takto podávané žádosti nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem,

 • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
   

Pokud žadatel v žádosti uvede, že se pro případ, že bude jeho žádosti plně vyhověno, vzdává práva na odvolání, nabývá povolení právní moci, a tedy i veškerých právních účinků svým doručením. Rozhodnutí, u nichž to zákonem stanovená forma umožňuje (např. povolení pro nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B), které je vydáváno žadateli, který se práva na odvolání vzdal, se doručuje:

 • prioritně do datové schránky, pokud ji má žadatel zřízenou,

 • nedisponuje-li žadatel datovou schránkou, lze doručit na e-mailovou adresu, kterou žadatel příslušnému útvaru policie poskytl, přitom požadovat oznámení o doručení, případně i o přečtení,

 • nedisponuje-li žadatel datovou schránkou, neposkytl-li příslušnému útvaru policie svou e-mailovou adresu nebo neumožňuje-li to povaha daného rozhodnutí (např. v případě vydání zbrojního průkazu), provede se doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do vlastních rukou.
   

Pokud se rozhodnutím v plném rozsahu žádosti nevyhoví, je třeba žadateli ponechat možnost odvolání i v případě, že se předtím v žádosti práva na odvolání vzdal.

Registraci zbraní lze provádět následujícím způsobem:

Registraci provádí příslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně. Přitom lze oddělit doručení ohlášení o nabytí zbraně, které se prioritně provede prostřednictvím elektronické komunikace, jak je uvedeno výše (okamžikem zaslání tohoto ohlášení je z hlediska zákonné lhůty splněna povinnost stanovená v § 42 odst. 1 zákona o zbraních, pro dokončení registrace je však dále nutné provést předložení zbraně). Příslušný útvar policie se následně s ohlašovatelem dohodne (prioritně telefonicky nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace) na čase a způsobu předložení zbraně.

Pokud ani v omezených úředních hodinách není předložení zbraně možné anebo vhodné realizovat fyzicky, lze registraci eventuálně (na základě uvážení příslušného útvaru policie) provést i na základě fotografií dané zbraně, které budou příslušnému útvaru policie doručeny (nejlépe do e-mailové schránky, nelze však a priori vyloučit ani např. doručení fotografií v listinné podobě). Tato fotografická dokumentace zbraně musí být dostatečně detailní a zřetelná tak, aby z ní přitom bylo jasně patrné:

 • celkový vzhled zbraně,

 • označení zbraně identifikačními údaji (výrobce, model, ráže a výrobní číslo),

 • ověření zbraně (zkušební značka, resp. zkušební značky).
   

Pokud registraci nebudou bránit žádné další okolnosti (např. podezření na špatný technický stav nebo pochybností o správné identifikaci zbraně, které by bylo nezbytné řešit fyzickou prohlídkou zbraně), vydá příslušný útvar policie standardním způsobem průkaz zbraně a zašle jej žadateli formou doporučeného dopisu s doručenkou do vlastních rukou. Podle § 151 odst. 3 správního řádu nabývá dnem převzetí dokladu účastníkem rozhodnutí (o registraci zbraně) právní moci a právních účinků.

Pokud byla registrace zbraně provedena na základě zaslané fotodokumentace, je třeba považovat za nezbytné, aby byl následně, jakmile to bude z hlediska epidemické situace možné a vhodné (při současném zohlednění kapacit správního orgánu a osobních poměrů držitele zbraně), držitel takto zaregistrované zbraně vyzván k jejímu fyzickému předložení podle § 29 odst. 1 písm. e) zákona o zbraních [resp. § 39 odst. 1 písm. h) zákona o zbraních]. Při tomto následném předložení zbraně je rovněž třeba dbát na zachování příslušných protiepidemických a hygienických opatření jak ze strany policie, tak i držitele zbraně.
 

Hrazení správních poplatků:

Úhrada správního poplatku je již v současnosti možná též bezhotovostním převodem (platbou z účtu na účet). Za účelem zvýšení efektivnosti bezhotovostní platby se doporučuje po obdržení žádosti elektronickou nebo korespondenční formou (pokud již není přiloženo potvrzení o příslušné platbě provedené v souladu s příslušnými doporučeními) zaslat žadateli vyrozumění s pokyny pro platbu správního poplatku, v němž příslušný útvar policie:

 • uvede číslo účtu, na který má být správní poplatek uhrazen,

 • stanoví lhůtu pro uhrazení správního poplatku,

 • stanoví, že žadatel má pro platbu správních poplatků na úseku zbraní a střeliva použít společný specifický symbol "119",

 • stanoví žadateli, jaký má použít variabilní symbol (standardně lze doporučit zejména používat číslicový údaj z čísla jednacího spisu anebo rodné číslo žadatele),

 • doporučí, aby do zprávy pro příjemce platby žadatel uvedl předmět své žádosti (např. žádost o povolení - samonabíjecí pistole),

 • doporučí, aby žadatel o provedení úhrady příslušný útvar policie bezodkladně informoval.
   

Závěrem je třeba opětovně upozornit na to, že veškerý kontakt s veřejností může probíhat jen za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN, ze dne 7. prosince 2020, které s účinností ode dne 8. prosince 2020 od 0:00 hod. až do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, mj. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

  

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení

  

vytisknout  e-mailem