Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Provádění správních činností na úseku zbraní, střeliva a munice od 31. května 2021

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7

Č. j. MV-159092-14/OBP-2020

Praha 31. května 2021

Policejní prezidium České republiky
ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Provádění správních činností na úseku zbraní, střeliva a munice od 31. května 2021

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra v návaznosti na vývoj epidemiologické situace a na kroky vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví v uvedené oblasti aktualizuje a nahrazuje své předchozí stanovisko ze dne 24. května 2021, č. j. MV-159092-13/OBP-2020:

Dne 31. května 2021 od 00:00 hod. nabyla účinnosti omezení stanovená mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN ze dne 28. května 2021.

S účinností od uvedeného dne 31. května 2021 od 00:00 hod. se do odvolání tohoto mimořádného opatření jeho článkem I. odst. 3. písm. omezují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 250 osob, s tím, že:

 1. všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17, a použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

 2. všichni účastníci jsou usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti, bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

 3. občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s obsluhou,
   

V návaznosti na uvedené čl. I odst. 18. stanoví následující podmínky pro účast na zkouškách odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
   

Ve vztahu k uvedenému je třeba uvést, že z textu předmětného mimořádného opatření nevyplývá, že by požadovaný negativní antigenní test musel být proveden zdravotnickým pracovníkem - postačí tedy např. i takový test provedený u zaměstnavatele, kdy uvedené mimořádné opatření nelze podle názoru Ministerstva vnitra bez opory v jeho textu rozšiřovat v odůvodnění.

Dále je třeba uvést, že podle čl. I. odst. 4 písm. b) uvedeného mimořádného opatření je omezen provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, která je přístupná veřejnosti s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17, a dále:

 1. v případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2 metry,

 2. provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.
   

Uvedená omezení se vztahují i na provoz střelnic jako sportovišť.

Ve vztahu k uvedenému jsou dále čl. I odst. 10 uvedeného mimořádného opatření stanoveny podmínky pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb dopadající i na provoz venkovních a vnitřních střelnic mimo režim sportoviště tak, že provozovatel střelnice přiměřeně dodržuje následující pravidla aplikovatelná k provozu střelnice:

 1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

 2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

 3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

 4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

 5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

 6. zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

 7. jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,

 8. v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,
 

Zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu

Ve vztahu k citovanému mimořádnému opatření a k jím stanoveným omezením je tak třeba konstatovat, že tato za dodržení všech stanovených podmínek umožňují konání zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu, a to jak ve vnitřních, tak i vnějších prostorech střelnic.
 

Provoz střelnic

Ve vztahu k provozu střelnic mimo režim sportoviště je třeba uvést, že tento není za dodržení ostatních stanovených podmínek obecně zakázán.

Využívání venkovních střelnic, vnitřních částí venkovních střelnic nebo vnitřních střelnic je za dodržení všech stanovených opatření možné jak v rámci sportovní přípravy, tak i mimo její režim jako provozoven služeb.

Provoz vnitřních i venkovních střelnic je tak možný za dodržení uvedených omezení a za dodržení podmínek stanovených zejména v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, ze dne 7. května 2021, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN ze dne 17. května 2021.
 

K činnosti Policie České republiky na úseku zbraní, střeliva a munice

K činnosti Policie České republiky na úseku zbraní, střeliva a munice je třeba závěrem upozornit na to, že veškerý kontakt s veřejností může probíhat jen za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, ze dne 7. května 2021, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN. ze dne 17. května 2021, které ve svém čl. I. odst. 1. s účinností ode dne 10. května 2021 do odvolání zakazuje obecně pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, mj. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj). Vzhledem ke zlepšování epidemiologické situace a rozvolňování souvisejících opatření je však nadále veškeré správní a kontrolní činnosti na úseku zbraní, střeliva a munice provádět v plném rozsahu, jak ukládají obecně závazné právní předpisy.

  

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení

Vyřizuje: JUDr. Dušan Gal'o, Ph.D.

  

vytisknout  e-mailem