Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prohlášení Ministerstva vnitra o aktuálním postupu ve věci hrazení regulačních poplatků za pacienty a jejich zákonné zástupce kraji

Ministerstvo vnitra si pro objektivní posouzení zákonnosti postupu krajů na přelomu února a března 2009 vyžádalo nezbytné oficiální podklady (usnesení, rozhodnutí či jiných opatření orgánů krajů) a dále také stanoviska věcně příslušných úřadů, kterými jsou Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo financí a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

Vzhledem k tomu, že tento systém hrazení regulačních poplatků byl postupně zaváděn všemi kraji, přičemž každý z těchto krajů přistupoval k poskytování „finančních darů“ jiným způsobem, resp. v jiné konstrukci a dokonce s využitím jiných dokumentů, považovalo Ministerstvo vnitra za vhodné analyzovat celou věc komplexně a s ohledem na všechny existující zaváděné varianty systémů úhrad.

Podrobným rozborem získaných materiálů dospělo Ministerstvo vnitra k názoru, že úhrady regulačních poplatků za pacienty z krajských rozpočtů, ať již poskytovaných formou darovacích smluv uzavíraných mezi kraji a konkrétními pacienty či přímou refundací těchto poplatků, by mohly být v rozporu s principy dobré správy, konkrétně s principem legality.
 

Dosavadní postup Ministerstva vnitra byl ovlivněn následujícími faktory:

V období, kdy se Ministerstvo vnitra problematikou regulačních poplatků intenzivně zabývalo, byla podána řada návrhů na novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, včetně návrhu na zrušení regulačních poplatků a zároveň docházelo ve většině krajských samospráv k průběžným změnám způsobu hrazení těchto poplatků. Z toho důvodu byly v červenci 2009 od všech krajů znovu vyžádány aktuální relevantní podklady, protože pouze na základě aktuálních oficiálních dokumentů (platných a účinných usnesení či rozhodnutí příslušných orgánů krajů) lze rozhodnout.

Kraje byly současně upozorněny na rozpor jejich postupu s principy dobré správy a požádány o přehodnocení jejich způsobu refundace regulačních poplatků tak, aby nedocházelo k porušování principu zákonnosti postupu orgánů veřejné správy, jakožto stěžejní zásady zastřešujícího principu dobré správy.

Zmíněná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk č. 735) byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena, Senát však návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy. O vráceném návrhu zákona bude Poslanecká sněmovna znovu jednat na své schůzi zahájené dne 8. září 2009. Další postup Ministerstva vnitra tak bude odvislý rovněž od výsledků tohoto zákonodárného procesu.
 

Informace o postupu Ministerstva vnitra podle zákona o krajích:

Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu kraje v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku kraje, vyzve ministerstvo kraj ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán kraje nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, pozastaví ministerstvo výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu kraje.

Nezjedná-li příslušný orgán kraje ve stanovené lhůtě nápravu a není-li proti rozhodnutí ministerstva podán rozklad, podá ministerstvo do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu kraje.

Zjedná-li příslušný orgán kraje nápravu ve stanovené lhůtě, ministerstvo své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu kraje zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení kraje o zjednání nápravy.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


13. srpna 2008

vytisknout  e-mailem