Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2020

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2020 - II. kolo, 2. etapa

Praha 10. září 2020

Průběžné výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra
v oblasti prevence kriminality v roce 2020 - II. kolo, 2. etapa

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (usnesení vlády č. 66 ze dne 25. ledna 2016) vyčlenilo Ministerstvo vnitra finanční prostředky na resortní program v oblasti prevence kriminality v roce 2020. Finanční prostředky jsou určeny na preventivní projekty předložené organizačními útvary MV, Policie České republiky, Muzeem Policie České republiky, Policejní akademií České republiky v Praze a vyšší a střední policejní školou Ministerstva vnitra. Dne 21. listopadu byl vyhlášen Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2020. V březnu 2020 bylo schváleno ministrem vnitra přidělení finančních prostředků na 18 projektů.

V únoru 2020 bylo vyhlášeno II. kolo Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality. Finanční prostředky v rámci tohoto II. kola jsou určeny specificky na modernizaci speciálních výslechových místností, a to audio, video a výpočetní techniky (v rámci této výzvy jsou podporovány projekty na modernizaci speciálních výslechových místností, které byly vybudovány či modernizovány v letech 2004 - 2012, resp. po změně výzvy v letech 2004 - 2014) a demonstrační pomůcky.  Výzva k podávání projektů byla následně prodloužena na průběžné podávání projektů do termínu 30. července 2020.

Projekty navržené k poskytnutí finančních prostředků musí dále splňovat Podmínky pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2020 - II. kolo a zároveň sledovat schválené priority uvedené ve výzvě k předkládání projektů.

V rámci 1. etapy, tj. do 30. dubna 2020, bylo podáno celkem 12 projektů ze 7 KŘP v celkové částce 1 854 640 Kč. Projekty posoudili členové odborné hodnoticí komise a ministr vnitra, v souladu s jejich doporučením, schválil dne 14. května 2020 přidělení finančních prostředků ve výši 1 854 640 Kč na realizaci všech 12 předložených projektů.

V rámci 2. etapy, tj. do 30. července, bylo podáno celkem 10 projektů ze 7 KŘP v celkové částce 1 895 871 Kč.

Projekty posoudili členové odborné komise a ministr vnitra, v souladu s jejich doporučením, schválil dne 8. září 2020 přidělení finančních prostředků v celkové výši 1 541 845 Kč na realizaci 8 projektů.

Seznam projektů - zde (pdf, 2,7 BM).

Zápis z jednání Komise pro uvolňování účelově vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality ze dne 27. srpna 2020 - zde (pdf, 1,8 MB).

Informuje: odbor prevence kriminality MV

  

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2020 - II. kolo
 

Praha 18. května 2020

Průběžné výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2020 - II. kolo

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (usnesení vlády č. 66 ze dne 25. ledna 2016) vyčlenilo Ministerstvo vnitra finanční prostředky na resortní program v oblasti prevence kriminality v roce 2020. Finanční prostředky jsou určeny na preventivní projekty předložené organizačními útvary MV, Policie České republiky, organizační složky státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyšší a střední policejní školy Ministerstva vnitra. Dne 21. listopadu byl vyhlášen Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2020. V březnu 2020 bylo schváleno ministrem vnitra přidělení finančních prostředků na 18 projektů.

V únoru 2020 bylo vyhlášeno II. kolo Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality. Finanční prostředky v rámci tohoto II. kola jsou určeny specificky na modernizaci speciálních výslechových místností, a to audio, video a výpočetní techniky (v rámci této výzvy jsou podporovány projekty na modernizaci speciálních výslechových místností, které byly vybudovány či modernizovány v letech 2004 - 2012, resp. po změně výzvy, viz níže, 2004 - 2014) a demonstrační pomůcky.  Výzva k podávání projektů byla následně prodloužena na průběžné podávání projektů do termínu 30. července 2020.

Do 30. dubna 2020 bylo podáno celkem 12 projektů ze 7 KŘP v celkové částce 1,854.640 Kč.

Projekty navržené k poskytnutí finančních prostředků musí splňovat Podmínky pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2020 - II. kolo a zároveň sledovat schválené priority uvedené ve výzvě k předkládání projektů. Projekty posoudili členové odborné hodnoticí komise a doporučili ministru vnitra schválit podporu uvedenou v přiložené tabulce s podpořenými projekty a položkami.

Ministr vnitra v souladu s doporučením komise schválil dne 14. května 2020 přidělení finančních prostředků ve výši 1,854.640 Kč na realizaci všech 12 předložených projektů.

Žádosti o podporu je možné v rámci vyhlášené průběžné výzvy podávat i nadále, a to průběžně, nejpozději do 30. července 2020. Hodnoceny a navrhovány k podpoře komisí budou žádosti rovněž průběžně, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu OPK MV na tuto výzvu Programu.  

Seznam projektů najdete zde.

Zápis z jednání Komise pro uvolňování účelově vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality ze dne 11. května 2020 - zde.

Informuje: odbor prevence kriminality MV

  Praha 15. dubna 2020

PRODLOUŽENÍ A ZMĚNA PARAMETRU VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2020
- II. kolo

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016), případně dalšími strategiemi a koncepcemi schválenými vládou ČR, které upravují působení resortu MV v oblasti prevence kriminality a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality bylo dne 26. února 2020vyhlášeno II. kolo resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2020 (dále „Program“).

Vzhledem k nastalému nouzovému stavu a opatřeními s tím souvisejícími se původně stanovený termín ukázal jako nedostatečný a nedošlo k vyčerpání finančních prostředků, které byly na toto II. kolo alokovány.  S ohledem na výše uvedené, rozhodl ministr vnitra, za účelem dosažení cíle Programu, o prodloužení termínu pro předkládání žádostí, a to do 30. července 2020.

Projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být nadále zaměřeny pouze na modernizaci speciálních výslechových místností pro zvlášť zranitelné oběti. Bylo rozhodnuto rovněž o změně parametru, kdy podpora může být poskytnuta na stávající speciální výslechové místnosti vybudované (či modernizované) v letech 2004-2014 (původně platilo pouze do roku 2012).   

Ostatní parametry (mj. požadované finanční prostředky musí být určeny na modernizaci audio, video a výpočetní techniky; finanční prostředky je možné žádat také na základní sadu demonstračních pomůcek (6 postav)) a podmínky výzvy vyhlášené dne 26. února 2020 zůstávají beze změny.  

Projekty je možné předkládat průběžně. Hodnoceny a navrhovány k podpoře komisí budou rovněž průběžně, a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu OPK MV na tuto výzvu Programu.

Žadatelé o finanční prostředky z Programu se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Uzávěrka žádostí o poskytnutí finančních prostředků je stanovena na 30. července 2020.

Případné dotazy směřujte na Mgr. Ivu Fürbacherovou (tel. 832 575; e-mail: iva.furbacherova@mvcr.cz).

                       JUDr. Michal Barbořík
                   ředitel

Podmínky a přílohy:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Praha 31. března 2020

Výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2020

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (usnesení vlády č. 66 ze dne 25. ledna 2016) vyčlenilo Ministerstvo vnitra finanční prostředky na resortní program v oblasti prevence kriminality v roce 2020. Finanční prostředky jsou určeny na preventivní projekty předložené organizačními útvary MV, Policie České republiky, organizační složky státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyšší a střední policejní školy Ministerstva vnitra.  

Po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality byl na webových stránkách MV vyhlášen Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2020. Na výzvu reagovaly 2 útvary Policejního prezidia ČR, Muzeum Policie ČR a 11 krajských ředitelství Policie ČR. Požadovaná částka na 32 projektů činí 4,101.043 Kč.

Pro rok 2020 byla vyčleněna částka 2,000.000 Kč. V rozpočtu PP ČR je navíc 124.097 Kč na projekty PP ČR na rok 2020 z nespotřebovaných výdajů Programu 2019 a z let předchozích.

Posuzování Komise pro uvolňování vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality (dále jen „komise“) se řídilo zejména následujícím přístupem, který komise, v souladu s Podmínkami pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků, stanovila:

Podporovány budou:

Celostátní preventivní projekty, které jsou k dispozici všem KŘP, reagující na aktuální témata a související s prioritami Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a schválenými prioritami ve výzvě.

Projekty zaměřené na následující prioritní oblasti:

 1. bezpečnost v digitální prostředí (bezpečný pohyb v on-line prostředí, eliminace podvodného chování a kyberkriminality) - priorita pro rok 2020;
 2. trestnou činnost páchanou na seniorech (senioři jako zvlášť zranitelné oběti, podvody na seniorech, senioři v on-line prostředí, ochrana majetku a finančních prostředků);
 3. děti (děti jako zvlášť zranitelné oběti, trestná činnost páchaná dětmi, prevence závadového chování přestavující šikanu, smlouvání bitek apod.);
 4. závislostní problematiku (alkohol a drogy za volantem, aktivity podporující zákaz prodeje alkoholu dětem, zákaz hazardního hraní u dětí, prevence rizik a zvyšování právního vědomí, systémové vzdělávání v této oblasti);
 5. péči o oběti trestných činů, vzájemná tolerance a potlačování agresivity (práce s oběťmi, domácí násilí, práce policie ve vztahu k menšinám, eliminace rasových konfliktů, neakceptování agresivního chování včetně agresivity za volantem);
 6. prevenci majetkové trestné činnosti (včetně poškozování cizí věci a sprejerství, osvětové a edukační aktivity, informace a rady pro veřejnost, inovativní nástroje).


Podporovány budou projekty, které lze v rámci dobré praxe využít na celém území ČR a které nejsou licenčně omezeny pouze na určité území.

Nebudou podporovány zejména:

 1. projekty a položky, které jsou zaměřeny na propagaci PČR a nemají vysloveně preventivní charakter; 
 2. dále projekty KŘP, které se zabývají problematikou řešenou celorepublikovými projekty a kampaněmi;
 3. projekty, které by měly být řešeny jednotně celorepublikově a jejich řešení v rámci jednotlivých krajů či dokonce jen územních odborů (navíc v každém regionu řešené jinak) není efektivní a správné;
 4. opakující se projekty, které nemají dostatečně nastavena kritéria hodnocení efektivity a/nebo jejichž účinnost není dostatečně doložena, vydávání letáčků bez navazujících aktivit, dárků s logem PČR atd.;
 5. finanční požadavky na USB Flash disky pro veřejnost v rámci předložených projektů; komise doporučuje k šíření výstupů projektů využívat webové stránky žadatelů.


Současně musí projekty navržené k poskytnutí finančních prostředků splňovat podmínky pro uvolňování prostředků a sledují schválené priority uvedené ve výzvě k předložení projektů a v podmínkách pro uvolňování prostředků čl. 2;

Členové komise se usnesli, že pokud některý z hodnocených projektů bude hodnocen v některém z hodnotících kritérií 0 body, nebude dále hodnocen; nejnižší počet bodů pro přidělení finančních prostředků je 30 bodů (včetně). Počet bodů je uveden v tabulce s podpořenými projekty a položkami.


Ministr vnitra v souladu s doporučením komise schválil dne 27. března 2020 přidělení finančních prostředků ve výši 2,121.370 Kč na realizaci 18 projektů.    

Seznam projektů najdete zde


Zápis z jednání Komise pro uvolňování účelově vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality ze dne 16. března 2020 - zde.


Informuje: odbor prevence kriminality MV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Praha 26. února 2020

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2020
- II. kolo

 

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016), případně dalšími strategiemi a koncepcemi schválenými vládou ČR, které upravují působení resortu MV v oblasti prevence kriminality a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2020 - II. kolo (dále „Program“).

Účelově poskytnuté neinvestiční finanční prostředky (dále jen „finanční prostředky“) jsou určeny na projekty předložené útvary Ministerstva vnitra1, Policie České republiky, organizační složkou státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyššími a středními policejními školami Ministerstva vnitra2.

Projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny pouze na modernizaci speciálních výslechových místností pro zvlášť zranitelné oběti. Projekty musí splňovat následující parametry:

a) stávající speciální výslechová místnost musí být vybudována (či modernizována) v letech 2004-2012;

b) požadované finanční prostředky musí být určeny na modernizaci audio, video a výpočetní techniky;

c) finanční prostředky je možné žádat také na základní sadu demonstračních pomůcek (6 postav) - zde je možno žádat bez ohledu na rok zřízení místnosti.

Žadatelé o finanční prostředky z Programu se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Uzávěrka žádostí o poskytnutí finanční prostředků je stanovena na 20. března 2020.

Případné dotazy směřujte na Mgr. Ivu Fürbacherovou (tel. 832 575; e-mail: iva.furbacherova@mvcr.cz ).

JUDr. Michal Barbořík
ředitel
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Čl. 3 přílohy k nařízení Ministerstva vnitra a společnému služebnímu předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.

2) Čl. 76 odst. 2 přílohy k nařízení Ministerstva vnitra a společnému služebnímu předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, ve znění pozdějších předpisů.


Podmínky a přílohy:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Praha 21. listopadu 2019

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2020

V souladu s vládou schválenou "Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020" (usnesení vlády č. 66/2016), případně dalšími strategiemi a koncepcemi schválenými vládou ČR, které upravují působení resortu MV v oblasti prevence kriminality a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2020 (dále "Program").

Účelově poskytnuté neinvestiční finanční prostředky (dále jen "finanční prostředky") jsou určeny na projekty předložené útvary Ministerstva vnitra1, Policie České republiky, organizační složkou státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyššími a středními policejními školami Ministerstva vnitra2. Jednotlivé projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:

 1. Bezpečnost v digitálním prostředí (bezpečný pohyb v on-line prostředí, eliminace podvodného chování a kyberkriminality) - priorita pro rok 2020;

 2. Senioři (senioři jako zvlášť zranitelné oběti, podvody na seniorech, senioři v online prostředí, ochrana majetku a finančních prostředků);

 3.  Děti (děti jako zvlášť zranitelné oběti, trestná činnost páchaná dětmi, prevence závadového chování představujícího šikanu, smlouvání bitek apod.);

 4. Závislostní problematika (alkohol a drogy za volantem, aktivity podporující zákaz prodeje alkoholu dětem, zákaz hazardního hraní u dětí, prevence rizik a zvyšování právního vědomí, systémové vzdělávání v této oblasti);

 5. Péče o oběti trestných činů, vzájemná tolerance a potlačování agresivity (práce s oběťmi, domácí násilí, práce policie ve vztahu k menšinám, eliminace rasových konfliktů, neakceptování agresivního chování včetně agresivity za volantem);

 6. Prevence majetkové trestné činnosti (včetně poškozování cizí věci a sprejerství, osvětové a edukační aktivity, informace a rady pro veřejnost, inovativní nástroje). Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.
   

Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.

Žadatelé o finanční prostředky z Programu se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Uzávěrka žádostí o finanční prostředky je stanovena na 31. ledna 2020.

Případné dotazy směřujte na Mgr. Ivu Fürbacherovou (tel. 832 575; e-mail: iva.furbacherova@mvcr.cz).

  

JUDr. Michal Barbořík
ředitel

  

1) Čl. 3 přílohy k nařízení Ministerstva vnitra a společnému služebnímu předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.

2) Čl. 76 odst. 2 přílohy k nařízení Ministerstva vnitra a společnému služebnímu předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky a přílohy:

  

vytisknout  e-mailem