Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2019

 

Výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2019
 

Praha 25. dubna 2019

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (usnesení vlády č. 66 ze dne 25. ledna 2016) vyčlenilo Ministerstvo vnitra finanční prostředky na resortní program v oblasti prevence kriminality v roce 2018. Finanční prostředky jsou určeny na preventivní projekty předložené organizačními útvary MV[1], Policie České republiky, organizační složky státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyšší a střední policejní školy Ministerstva vnitra2.  

Po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality byl na webových stránkách MV vyhlášen Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2019. Na výzvu reagovaly 3 útvary Policejního prezidia ČR, 3 útvary MV ČR a 10 krajských ředitelství Policie ČR. Požadovaná částka na 37 projektů činí 5,277.000 Kč.

Posuzování Komise pro uvolňování vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality (dále jen „komise“) se řídilo zejména následujícím přístupem, který komise, v souladu s Podmínkami pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků, stanovila:

  • podporovány budou

a) celostátní preventivní projekty, které jsou k dispozici všem KŘP, reagující na aktuální témata a související s prioritami Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a schválenými prioritami ve výzvě;

b) projekty zaměřené na trestnou činnost páchanou na seniorech a práci se zvlášť zranitelnými obětmi – vyhlášeno jako hlavní priorita pro rok 2019;

c) projekty zaměřené na nové hrozby a nové přístupy v oblasti prevence kriminality (kriminalita ve virtuálním prostředí, ochrana měkkých cílů, zadlužení, extremismus, hatecrime a další);

d) projekty zaměřené na kriminalitu dětí a mládeže;

 e) projekty zaměřené na prevenci majetkové trestné činnosti;

f) projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků resortu MV za účelem jejich kvalifikovaného působení v projektech prevence kriminality a zvyšování právního vědomí u nejčastějších forem kriminality a kriminálně rizikového chování;

g) projekty zaměřené na trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek (s omezením viz následující bod);

K přidělení finančních prostředků nebyly doporučeny zejména:

a) projekty zaměřené na trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek spočívající zejména v informovanosti široké veřejnosti a rozdávání alkoholtestrů – problematiku alkoholu a drog za volantem bude v průběhu roku 2019 celostátně řešit projekt PP ČR realizovaný ve spolupráci s MV ČR; se žádostí o alkoholtestry se KŘP mohou obracet na OTP PP;  

b) projekty a položky, které jsou zaměřeny na propagaci P ČR a nemají vysloveně preventivní charakter; 

c) dále projekty KŘP, které se zabývají problematikou řešenou celorepublikovými projekty;

d) opakující se projekty, které nemají dostatečně nastavena kritéria hodnocení efektivity a/nebo jejichž účinnost není dostatečně doložena, vydávání letáčků bez navazujících aktivit, dárků s logem P ČR, atd.;

e) finanční požadavky na USB Flash disky pro veřejnost v rámci předložených projektů; komise doporučuje k šíření výstupů projektů využívat webové stránky žadatelů.

Současně musí projekty navržené k poskytnutí finančních prostředků splňovat podmínky pro uvolňování prostředků.

Členové komise se usnesli, že pokud některý z hodnocených projektů bude hodnocen v některém z hodnotících kritérií 0 body, nebude podpořen a dále hodnocen; nejnižší počet bodů pro přidělení finančních prostředků je 30 bodů (včetně)

Ministr vnitra v souladu s doporučením komise schválil dne 24. dubna 2019 přidělení finančních prostředků ve výši 2,150.000 Kč na realizaci 24 projektů.    

Seznam projektů najdete zde.

Zápis z jednání Komise pro uvolňování účelově vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality ze dne 1. dubna 2019 – zde.

Informuje: odbor prevence kriminality MV

 

[1] Čl.3 nařízení Ministerstva vnitra a společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č.23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.

2 Čl. 76 odst. 2 nařízení Ministerstva vnitra a společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č.23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2019
 

Praha 28. listopadu 2018


V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016), případně dalšími strategiemi a koncepcemi schválenými vládou ČR, které upravují působení resortu MV v oblasti prevence kriminality a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2019 (dále „Program“).

Finanční prostředky jsou určeny na projekty předložené organizačními útvary Ministerstva vnitra[1], Policie České republiky, organizační složkou státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyššími a středními policejními školami Ministerstva vnitra[2].  Jednotlivé projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:

  1. trestná činnost páchaná na seniorech a práce se zvlášť zranitelnými obětmi – priorita pro rok 2019;
  2. nové hrozby a nové přístupy v oblasti prevence kriminality (kriminalita ve virtuálním
    prostředí, ochrana měkkých cílů, zadlužení, extremismus, hatecrime a další);
  3. kriminalita dětí a mladistvých;
  4. trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek;
  5. prevence majetkové trestné činnosti;
  6. vzdělávání pracovníků resortu MV dle vymezení v čl. 1 odst. 3 „Podmínek pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2019“ za účelem jejich kvalifikovaného působení v projektech prevence kriminality a zvyšování právního vědomí u nejčastějších forem kriminality a kriminálně rizikového chování.

Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.


Žadatelé o finanční prostředky z Programu se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Uzávěrka žádostí o dotaci je stanovena na  31. ledna 2019.
 

Případné obsahové dotazy směřujte na Mgr. Ivu Fürbacherovou (tel. 832 575; e-mail: iva.furbacherova@mvcr.cz ) a finanční na Ing. Bc. Ivetu Broulimovou (tel. 832 760; e-mail: iveta.broulimova@mvcr.cz ). 

                       JUDr. Michal Barbořík
      ředitel

 

[1] Čl. 3 nařízení Ministerstva vnitra a společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016,  kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Čl. 76 odst. 2 nařízení Ministerstva vnitra a společný předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2018
Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2017
Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2016
Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2015
Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2014
Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2013

vytisknout  e-mailem