Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2018

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2018

Praha 22. března 2018 Výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2018

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (usnesení vlády č. 66 ze dne 25. ledna 2016) vyčlenilo Ministerstvo vnitra finanční prostředky na resortní program v oblasti prevence kriminality v roce 2018. Finanční prostředky jsou určeny na preventivní projekty předložené organizačními útvary MV[1], Policie České republiky, organizační složky státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyšší a střední policejní školy Ministerstva vnitra[2]. Pro rok 2018 byla vyčleněna částka 2,000.000 Kč.
 
Po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality byl na webových stránkách MV vyhlášen Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2018. Na výzvu reagovalo 10 krajských ředitelství Policie ČR, 4 útvary Policejního prezidia ČR a 2 útvary MV ČR. Požadovaná částka na 37 projektů činí 4,446.376 Kč.
 
Posuzování Komise pro uvolňování vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality (dále jen „komise“) se řídilo zejména následujícím přístupem, který komise, v souladu s Podmínkami pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků, stanovila:

  • podporovány budou

a) celostátní preventivní projekty, které jsou k dispozici všem KŘP, reagující na aktuální témata a související s prioritami Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a schválenými prioritami ve výzvě,
b) projekty zaměřené na pouliční kriminalitu a prevenci majetkové trestné činnosti – vyhlášeno jako hlavní priorita pro rok 2018,
c) projekty zaměřené na nové hrozby a nové přístupy v oblasti prevence kriminality (kriminalita ve virtuálním prostředí, ochrana měkkých cílů, zadlužení, extremismus, hatecrime a další),
d) projekty zaměřené na zvlášť zranitelné oběti trestných činů,
e) projekty zaměřené na kriminalitu dětí a mládeže,
f) projekty zaměřené na trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných  návykových látek.

 Současně musí projekty navržené k poskytnutí finančních prostředků splňovat podmínky pro uvolňování prostředků.
 
K přidělení finančních prostředků nebyly doporučeny zejména:

a) projekty, které jsou zaměřeny na propagaci P ČR a nemají vysloveně preventivní charakter, 
 
b) dále projekty, které se zabývají problematikou řešenou celorepublikovými projekty, 
 
c) opakující se projekty, které nemají dostatečně nastavena kritéria hodnocení efektivity a/nebo jejichž účinnost není dostatečně doložena; projekty spočívající ve vydávání letáčků bez navazujících aktivit, dárků s logem PČR atd. 

Členové komise se usnesli, že pokud některý z hodnocených projektů bude hodnocen v některém z hodnotících kritérií 0 body, nebude podpořen a dále hodnocen; nejnižší počet bodů pro přidělení finančních prostředků je 30 bodů (včetně).
 
Ministr vnitra v souladu s doporučením komise schválil dne 20. března 2018 přidělení finančních prostředků ve výši 2,036.000 Kč na realizaci 19 projektů.    
 
Seznam projektů najdete zde.

Zápis z jednání Komise pro uvolňování účelově vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality ze dne 8. března 2018 – zde.
 
Informuje: odbor prevence kriminality MV


[1] Čl.3  nařízení Ministerstva vnitra a společný  služební předpis  náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č.23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.

2 Čl. 76 odst. 2 nařízení  Ministerstva vnitra a společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č.23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.

  Praha 4. prosince 2017
 

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2018


V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016) a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2018 (dále „Program“).

Finanční prostředky jsou určeny na projekty předložené organizačními útvary Ministerstva vnitra[1], Policie České republiky, organizační složkou státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyššími a středními policejními školami Ministerstva vnitra[2].  Jednotlivé projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:

  1. pouliční kriminalita a prevence majetkové trestné činnosti – hlavní priorita pro rok 2018;
  2. nové hrozby a nové přístupy v oblasti prevence kriminality (kriminalita ve virtuálním prostředí, ochrana měkkých cílů, zadlužení, extremismus, hatecrime a další);
  3. zvlášť zranitelné oběti trestných činů;
  4. kriminalita dětí a mladistvých;
  5. trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.

Žadatelé o finanční prostředky z Programu se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Uzávěrka žádostí o dotaci je stanovena na  31. ledna 2018.

Případné obsahové dotazy směřujte na Mgr. Ivu Fürbacherovou (tel. 832 575; e-mail: iva.furbacherova@mvcr.cz )a finanční na Ing. Bc. Ivetu Broulimovou (tel. 832 760; e-mail: iveta.broulimova@mvcr.cz ). 
 

                      Mgr. David Chovanec
      ředitel

       

 

[1] Čl. 3 nařízení Ministerstva vnitra a společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016,  kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Čl. 76 odst. 2 nařízení Ministerstva vnitra a společný předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.

vytisknout  e-mailem