Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2017

Praha 23. května 2017


Výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2017

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (usnesení vlády č. 66 ze dne 25. ledna 2016) vyčlenilo Ministerstvo vnitra finanční prostředky na resortní program v oblasti prevence kriminality v roce 2016. Dotace jsou určeny na preventivní projekty předložené základními útvary MV[1], Policie České republiky, organizačními složkami státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyšší a střední policejní školy Ministerstva vnitra[2]. Pro rok 2017 byla vyčleněna částka 2 000 000 Kč.

Na výzvu, která byla po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality zveřejněna v prosinci 2016 na webových stránkách MV, reagovalo 12 krajských ředitelství Policie ČR a OTP Policejního prezidia ČR. Požadovaná částka na 41 projektů činila 3 849 719 Kč.

Členové Komise pro uvolňování vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality (dále jen „komise“) doporučili přidělení finančních prostředků projektům na základě těchto kritérií:

a) celostátní preventivní projekty, které jsou k dispozici všem KŘP, reagující na aktuální témata a související s prioritami Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a schválenými prioritami ve výzvě,
b) projekty v oblasti bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách,
c) projekty zaměřené na prevenci majetkové trestné činnosti,
d) projekty prevence rizikového chování v on-line prostředí, kyberkriminalita,
e) projekty zaměřené na zvlášť zranitelné oběti trestných činů,
f) projekty zaměřené na trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek,
g) projekty s inovativními přístupy ke zvyšování informovanosti obyvatel a motivací k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.

Současně musí projekty navržené k poskytnutí dotace splňovat podmínky pro uvolňování prostředků.

K přidělení dotace nebyly doporučeny zejména:

a) projekty, které jsou zaměřeny na propagaci P ČR a nemají vysloveně preventivní charakter, 
b) dále projekty, které se zabývají problematikou řešenou celorepublikovými projekty, 
c) opakující se projekty, které nemají nastavena kritéria hodnocení efektivity a jejichž účinnost je diskutabilní, spočívající ve vydávání letáčků (bez navazujících aktivit), dárků s logem P ČR atd.,
d) projekty žádající dotaci na vybavení center prevence (dříve PIS).
 

  • současně musí projekty navržené k poskytnutí dotace splňovat podmínky pro uvolňování prostředků a sledují schválené priority uvedené ve výzvě k předložení projektů a v podmínkách pro uvolňování prostředků čl. 2.
     
  • členové komise se usnesli, že pokud některý z hodnocených projektů bude hodnocen v některém z hodnotících kritérií 0, nebude dále hodnocen; nejnižší počet bodů pro přidělení finančních prostředků je 30 (včetně).


Ministr vnitra schválil dne16. 5. přidělení finančních prostředků ve výši 1 153 000 Kč na realizaci 25 projektů.    

Seznam projektů najdete zde.

Zápis z jednání Komise pro uvolňování účelově vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality ze dne 26. dubna 2017 – zde.


Informuje: odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV

 

------------------------------------------------------
1 Čl.3 písm.a) přílohy nařízení Ministerstva vnitra a společného služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č.23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění nařízení Ministerstva vnitra a společného služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 53/2016.
2 Čl. 76 odst. 2 písm. b) přílohy nařízení Ministerstva vnitra a společného služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č.23/2016
 


            
 Praha 22. prosince 2016

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2017

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/ 2016) a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2017 (dále jen „Program“).
Finanční prostředky jsou určeny na projekty předložené základními organizačními útvary Ministerstva vnitra1, Policie České republiky, organizační složkou státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyššími a středními policejními školami Ministerstva vnitra2.  Jednotlivé projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:
a) bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách;
b) prevence majetkové trestné činnosti; 
c) prevence rizikového chování v on-line prostředí, kyberkriminalita;
d) zvlášť zranitelné oběti trestných činů;
e) trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek;
f) inovativní přístupy ke zvyšování informovanosti obyvatel a motivace k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.
Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.
Žadatelé o dotaci na Program se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Uzávěrka žádostí o dotaci je stanovena na  15. dubna 2017.
Případné obsahové dotazy směřujte na Mgr. Ivu Fürbacherovou (tel. 832 575; e-mail: iva.furbacherova@mvcr.cz) a finanční na Ing. Věru Rybákovou (tel. 833 266; e-mail: vera.rybakova@mvcr.cz ). 
                                                                                                                                Mgr. David Chovanec
                                                                                                                                  ředitel      
 


1) Čl. 3 odst. 2 nařízení Ministerstva vnitra č. 16/2013, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.
2) Čl. 57 odst. 2 písm. c) body 1 až 3 nařízení Ministerstva vnitra č. 16/2013.Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2016
Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2015
Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2014
Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2013

vytisknout  e-mailem