Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2016

                                       
                                                                                                                                                                                             Praha 30. června 2016


Výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2016


V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (usnesení vlády č. 66 ze dne 25. ledna 2016) vyčlenilo Ministerstvo vnitra finanční prostředky na resortní program v oblasti prevence kriminality v roce 2016. Dotace jsou určeny na preventivní projekty předložené základními útvary MV[1], Policie České republiky, organizačními složkami státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyšší a střední policejní školy Ministerstva vnitra[2]. Pro rok 2016 byla vyčleněna částka 2 000 000 Kč.

Na výzvu, která byla po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality zveřejněna v květnu tohoto roku na webových stránkách MV, reagovalo 12 krajských ředitelství Policie ČR, 2 útvary Policejního prezidia ČR, 2 vyšší a střední policejní školy MV a Policejní akademie ČR. Požadovaná částka na 44 projektů činila 5 278 600 Kč.

Členové Komise pro uvolňování vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality (dále jen „komise“) doporučili přidělení finančních prostředků projektům na základě těchto kritérií:

 1. celostátní preventivní projekty, které jsou k dispozici všem KŘP, reagující na aktuální témata a související s prioritami Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a schválenými prioritami ve výzvě,
 2. projekty v oblasti bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách,
 3. projekty zaměřené na prevenci majetkové trestné činnosti,
 4.  projekty prevence rizikového chování v on-line prostředí, kyberkriminalita,
 5.  projekty zaměřené na zvlášť zranitelné oběti trestných činů,
 6.  projekty zaměřené na trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek,
 7. projekty s inovativními přístupy ke zvyšování informovanosti obyvatel a motivací k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.

Současně musí projekty navržené k poskytnutí dotace splňovat podmínky pro uvolňování prostředků.

K přidělení dotace nebyly doporučeny zejména:

 1. projekty, které jsou zaměřeny na propagaci P ČR a nemají vysloveně preventivní charakter, 
 2. dále projekty, které se zabývají problematikou řešenou celorepublikovými projekty, 
 3. opakující se projekty, které nemají nastavena kritéria hodnocení efektivity a jejichž účinnost je diskutabilní, spočívající ve vydávání letáčků (bez navazujících aktivit), dárků s logem P ČR atd.,
 4.  projekty žádající dotaci na vybavení center prevence (dříve PIS).


Komise doporučila dotaci na 20 projektů ve výši 2 035 000 Kč. Finanční prostředky nad poskytnutý limit (tj. 35 000 Kč) budou poskytnuty z uspořených prostředků odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.

Seznam projektů najdete zde.

Zápis z jednání Komise pro uvolňování účelově vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality ze dne 10. června 2016 – zde.


Informuje: Mgr. Iva Fürbacherová, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV

Praha 30. června 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Čl. 3 odst. 2 nařízení Ministerstva vnitra č. 16/2013, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Čl. 57 odst. 2 písm. c) body 1 až 3 nařízení Ministerstva vnitra č. 16/2013.

                                                                                                                                                                                            Praha 9. května 2016
 

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2016


V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/ 2016) a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2016 (dále jen „Program“).
Finanční prostředky jsou určeny na projekty předložené základními organizačními útvary Ministerstva vnitra1, Policie České republiky, organizační složkou státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyššími a středními policejními školami Ministerstva vnitra2.  Jednotlivé projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:
a) bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách;

b) prevence majetkové trestné činnosti; 
c) prevence rizikového chování v on-line prostředí, kyberkriminalita;
d) zvlášť zranitelné oběti trestných činů;
e) trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek;
f) inovativní přístupy ke zvyšování informovanosti obyvatel a motivace  k aktivnímu přístupu      
    k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.
Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.

Žadatelé o dotaci na Program se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Uzávěrka žádostí o dotaci je stanovena na  27. května 2016.
Případné obsahové dotazy směřujte na Mgr. Ivu Fürbacherovou (tel. 832 575; e-mail: iva.furbacherova@mvcr.cz) a finanční na Ing. Věru Rybákovou (tel. 833 266; e-mail: vera.rybakova@mvcr.cz). 
                      Mgr. David Chovanec
      ředitel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Čl. 3 odst. 2 nařízení Ministerstva vnitra č. 16/2013, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Čl. 57 odst. 2 písm. c) body 1 až 3 nařízení Ministerstva vnitra č. 16/2013.Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2015
Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2014
Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2013

vytisknout  e-mailem