Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací

 • Co je přístupnost?
 • Na koho je přístupnost zaměřena?
 • Kdo je povinný zajistit přístupnost?
 • Nepřiměřená zátěž
 • Prohlášení o přístupnosti
 • Legislativa
 • Metodické dokumenty
 • Časová osa uplatňování pravidel přístupnosti
 • Často kladené otázky (FAQ)
 • Povinně zveřejňované informace

Co je přístupnost?

Co je přístupnost?

Ministerstvo vnitra je gestorem zákona o přístupnosti, jehož účelem je transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen "směrnice") do českého právního řádu. Zákon o přístupnosti nabyl účinnosti dne 9. dubna 2019 vyhlášením ve Sbírce zákonů.

Za přístupnou lze obecně považovat takovou internetovou stránku či mobilní aplikaci, kterou bude osoba se zdravotním postižením schopna i přes svůj zdravotní hendikep za pomocí asistivních technologií či specializovaných programů, které má k dispozici, efektivně používat.

Internetové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejné správy musí být pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.

  

V případě potřeby je možné obrátit se na odbor eGovernmentu.
Kontaktní e-mail: pristupnost@mvcr.cz
Výše uvedená emailová schránka je určená k metodické podpoře v oblasti přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a podle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

  

Na koho je přístupnost zaměřena?

Na koho je přístupnost zaměřena?

Internetové stránky a nově i mobilní aplikace orgánů veřejné správy by měly být přístupnější zejména pro osoby se zdravotním postižením, které bývají vzhledem ke svému hendikepu často znevýhodněny při práci s internetovými stránkami a mobilními aplikacemi. Osoby se zdravotním postižením však nelze vnímat jako jedinou cílovou skupinu směrnice, neboť stejně tak je důležité, aby byly internetové stránky a mobilní aplikace přístupné například osobám staršího věku.

  

Kdo je povinný zajistit přístupnost?

Kdo je povinný zajistit přístupnost?

Povinným subjektem se podle zákona o přístupnosti rozumí:

 • (1) stát,

 • (2) územní samosprávný celek,

 • (3) právnická osoba zřízená zákonem,

 • (4) právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem, a to za podmínky, že byla zřízena nebo založena za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převážně státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem, nebo podléhá řídícímu dohledu státu, územního samosprávného celku nebo právnické osoby zřízené zákonem anebo je v jejím správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem,

 • (5) právnická osoba za již definovaných podmínek (právnická osoba, kterou zřídila nebo založila výše uvedená právnická osoba),

 • (6) dobrovolný svazek obcí,

 • (7) vysoká škola, škola a školské zařízení,

 • (8) kvalifikovaný správce systému elektronické identifikace.

  

Nepřiměřená zátěž

Nepřiměřená zátěž

Povinný subjekt zajistí přístupnost jím spravovaných internetových stránek a mobilních aplikací v míře, která mu nezpůsobí nepřiměřenou zátěž. Znamená to, že v odůvodněných případech nemusí povinný subjekt zajistit přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací v plném rozsahu. V případě, že povinný subjekt dospěje k závěru, že mu plnění požadavků na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací působí nepřiměřenou zátěž, měl by uživateli internetové stránky a mobilní aplikace, jež nemůže být v plném rozsahu zpřístupněna, poskytnout náhradní řešení pro využití obsahu této internetové stránky a mobilní aplikace, a to za předpokladu, že je takové náhradní řešení možné.

Nesplňuje-li internetová stránka nebo mobilní aplikace, popřípadě jejich část, na ně kladené požadavky na přístupnost, mělo by být ze strany povinného subjektu přijato takové opatření, které umožní, aby se potencionální uživatel internetové stránky a mobilní aplikace mohl seznámit s požadovaným obsahem této internetové stránky a mobilní aplikace. Lze si například představit, že povinný subjekt uvede v prohlášení o přístupnosti telefonický kontakt na osobu, na kterou se bude moct potencionální uživatel internetové stránky a mobilní aplikace obrátit za účelem získání potřebných informací po telefonu (namísto zjištění těchto informací na internetové stránce nebo v mobilní aplikaci). Obecně by tedy měla být pro potencionálního uživatele internetové stránky a mobilní aplikace vždy zajištěna možnost seznámit se s obsahem internetové stránky a mobilní aplikace, a to i přesto, že tato internetová stránka nebo mobilní aplikace není přístupná.

 1. Takové náhradní opatření musí být funkční, tj. povinný subjekt má vytvořen postup pro to, aby měl uživatel skutečně bez zbytečného odkladu možnost se seznámit s informacemi na webové stránce nebo v mobilní aplikaci při použití tohoto  náhradního řešení,

 2. Takové náhradní řešení může být poskytnuto pouze v těch částech webových stránek, kterých se týká nepřiměřená zátěž, posouzená v souladu s § 7 zákona o přístupnosti. Popis náhradního řešení v prohlášení o přístupnosti potom musí být v souladu s § 8 zákona o přístupnosti.

  

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Povinné subjekty musí na základě §8 zákona o přístupnosti zveřejnit tzv. Prohlášení o přístupnosti týkající se souladu jejich internetových stránek a mobilních aplikací s požadavky na ně kladenými.

V případě prohlášení o přístupnosti internetových stránek se povinnému subjektu nabízí dvě možnosti:

 1. povinný subjekt může pro každou internetovou stránku vydat samostatné prohlášení o přístupnosti, které na dané internetové stránce zveřejní (například povinný subjekt, který spravuje pět internetových stránek, zveřejní a aktualizuje pět prohlášení o přístupností, přičemž každé prohlášení o přístupnosti se týká pouze té internetové stránky, na níž je zveřejněno),

 2. povinný subjekt může zveřejnit pouze jedno prohlášení o přístupnosti internetových stránek, které se bude vztahovat na všechny jím spravované internetové stránky. Takové prohlášení o přístupnosti pak bude zveřejněno na jedné z internetových stránek spravovaných povinným subjektem, přičemž další internetové stránky budou na toto prohlášení odkazovat.
   

Prohlášení o přístupnosti mobilních aplikací povinný subjekt zveřejňuje jedno, a to na některé z jím spravovaných internetových stránek.

Vzorové prohlášení o přístupnosti (pdf, 64 kB)
Jak vyplnit prohlášení o přístupnosti - poznámky Ministerstva vnitra (pdf, 230 kB)

  

Legislativa

Legislativa

  

Metodické dokumenty

Metodické dokumenty

Metodický pokyn k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  

Odbor eGovernmentu, oddělení informačních systémů a legislativní podpory, dne 22. prosince 2021

  

Časová osa uplatňování pravidel přístupnosti

Časová osa uplatňování pravidel přístupnosti

Časová osa uplatňování pravidel přístupnosti: Do 22. září 2019 platí pro internetové stránky spravované státem a územním samosprávným celkem zveřejněné ode dne nabytí účinnosti zákona o přístupnosti vyhláška č. 64/2008 Sb. Od 23. září 2019 se uplatňuje zákon o přístupnosti na nové internetové stránky zveřejněné ode dne nabytí účinnosti zákona - Nové internetové stránky. Od 1. ledna 2020 MVČR začíná vykonávat kontroly. Do 22. září 2020 platí pro internetové stránky spravované státem a územním samosprávným celkem zveřejněné přede dnem nabytí účinnosti zákona o přístupnosti vyhláška č. 64/2008 Sb. Od 23. září 2020 se uplatňuje zákon o přístupnosti na stávající internetové stránky zveřejněné přede dnem nabytí účinnosti zákona - Stávající internetové stránky. Od 23. června 2021 se uplatňuje zákon o přístupnosti na mobilní aplikace - Mobilní aplikace.

  

Často kladené otázky (FAQ)

Často kladené otázky (FAQ)

 1. Co je cílem směrnice o přístupnosti?

  Cílem evropské směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a rovněž zákona o přístupnosti je učinit internetové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru přístupnějšími napříč celou Evropskou unií, a to na základě norem a společných požadavků kladených na přístupnost.
  Právní úprava jak na úrovni Evropské unie, tak na národní úrovni, využívá pro technické naplnění požadavků na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací harmonizovanou normu EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08), která odkazuje na mezinárodně uznávané standardy, zejména Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.
   

 2. Kdo je povinným subjektem?

  Přehled povinných subjektů je uveden v bodě č. 3: https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d.
   

 3. Jak má vypadat prohlášení o přístupnosti?

  Vzor prohlášení o přístupnosti spolu s poznámkami Ministerstva vnitra, jak prohlášení vyplnit, je uveden v bodě č. 5 – Jak vyplnit prohlášení o přístupnosti - poznámky Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d.
   

 4. Kde je možné získat prohlášení o přístupnosti?

  Zákon ani směrnice o přístupnosti získání nebo certifikaci externím subjektem nepodmiňují, prohlášení o přístupnosti má být vždy součástí Vašich internetových stránek a požadavky na přístupnost je vhodné projednat s dodavatelem Vašich webových stránek či mobilních aplikací.
   

 5. Obrátila se na nás firma, že nám zajistí přístupnost webu, je možné tyto služby využít?

  Ano, tyto služby auditorských firem je možné využít, avšak doporučujeme kontrolu a zajištění přístupnosti projednat a svěřit dodavatelům Vašich webových stránek.
   

 6. Jak pomůže směrnice o přístupnosti a zákon o přístupnosti nevidomým?

  Naplní-li subjekt veřejného sektoru výše uvedené požadavky, bude umožněn rovnoprávný přístup ke všem informacím a službám poskytovaným v elektronické podobě i osobám se specifickými potřebami, a to zejména osobám se zdravotním postižením, za pomocí asistivních technologií či specializovaných programů.
   

 7. Jakými konkrétními způsoby můžou povinné subjekty dosáhnout toho, aby víc zpřístupnily svoje stránky lidem se zdravotním hendikepem?

  Povinné subjekty musí zrevidovat své webové stránky, jestli jsou naplněny požadavky stanovené zákonem o přístupnosti, resp. evropskou směrnicí o přístupnosti.
  Zde se dá očekávat, že tento požadavek deleguje většina povinných subjektů na své administrátory či dodavatele webových stránek, kteří zapracují požadavky na přístupnost vycházejících z mezinárodně uznávaných standardů.
  Pro webové stránky zveřejněné před 9. dubnem 2019 je nutné tuto revizi zajistit nejpozději do 22. září 2020.
  Budou-li splněny požadavky na přístupnost, měly by být takové internetové stránky přístupné rovněž osobám se zdravotním postižením s využitím zvláštních hardwarových prostředků či aplikací.
   

 8. Změní se nějak stránky povinných subjektů i pro běžné uživatele, poznají nějaký rozdíl?

  Běžný uživatel na webových stránkách zásadní rozdíl nepozná, jelikož se bude jednat o rozšíření některých atributů na úrovni zdrojového textu webové stránky.
  Webové stránky orgánů veřejné správy dosud měly za povinnost dodržovat pravidla přístupnosti stanovené ve vyhlášce o přístupnosti č. 64/2008, která vycházela z předchozího standardu WCAG 1.0. Vyhláška o přístupnosti je platná do 22. září 2020 pro webové stránky zveřejněné před účinností zákona o přístupnosti.
  Podle zákona o přístupnosti bude potřeba nově naplnit požadavky stanovená podle WCAG 2.1, nejedná se však o zcela nové požadavky, ale fakticky o rozšíření požadavků oproti WCAG 1.0.
   

 9. Mají nebo budou mít provozovatelé dotčených stránek k dispozici nějaký návod, případně "vzorové webovky", podle kterých by se mohli orientovat?

  Ministerstvo vnitra připravilo Metodický pokyn k přístupnosti, ve kterém jsou popsány obecné požadavky na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací, a to včetně požadavků harmonizované normy k přístupnosti.
  Pokyn orientuje uživatele ve struktuře metodiky WCAG a především prezentuje propojení pravidel s jejich kritérii úspěšnosti/přístupnosti.
  Povinné subjekty musí na základě § 8 zákona o přístupnosti zveřejnit na svých internetových stránkách tzv. Prohlášení o přístupnosti týkající se souladu jejich internetových stránek a mobilních aplikací s požadavky na ně kladenými. Metodický pokyn je zveřejněn na stránkách Ministerstva vnitra v sekci Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací. V metodickém pokynu je rovněž uveden vzor "Prohlášení o přístupnosti".
   

 10. Obce či města na svoje stránky dávají i videa ze zasedání zastupitelstva, které si zase neposlechnou lidé se sluchovými problémy. Budou je muset radnice opatřit titulky, aby ani oni nepřišli o informace?

  Videa ze zasedání zastupitelstva, pokud budou dostupná na webových stránkách obce či města, lze podle směrnice o přístupnosti zařadit mezi tzv. "předtočené mediální soubory s časovou dimenzí". Pravidla přístupnosti se na tyto mediální soubory začnou uplatňovat od 23. září 2020.
  Podle WCAG 2.1. by předtočené video mělo být opatřeno buď textovou alternativou závisející na čase (např. titulky), nebo zvukovou stopou poskytující ekvivalentní informaci pro obsah (např. zvukový popis).
  Pravidla přístupnosti se nevztahují na mediální soubory - videa, která jsou vysílaná online v přímém přenosu, ale následně již nejsou dostupné.
   

 11. Měla by internetová prezentace povinných subjektů víc zohledňovat i potřeby nevidomých a lidí s poruchami zraku, jakožto v tomto ohledu specifické skupiny zdravotně postižených? Pokud ano, je nutné, aby tam přímo byl nějaký prvek, který obsah "přečte", nebo stačí, když bude text psaný srozumitelně, přístupným fontem, aby ho nějaké běžně používané rozšíření používané neslyšícími obsah mohlo přenést jednoduše a jasně?

  Internetové stránky a mobilní aplikace by měly být přístupnější zejména pro osoby se zdravotním postižením, které bývají vzhledem ke svému hendikepu často znevýhodněny při práci s internetovými stránkami a mobilními aplikacemi. Osoby se zdravotním postižením však nelze vnímat jako jedinou cílovou skupinu směrnice a zákona, neboť stejně tak je důležité, aby byly internetové stránky a mobilní aplikace přístupné například osobám staršího věku.
  Za přístupnou lze obecně považovat takovou internetovou stránku či mobilní aplikaci, kterou bude osoba se zdravotním postižením schopna i přes svůj hendikep za pomocí zvláštních hardwarových prostředků či aplikací, které má k dispozici, efektivně používat.
   

 12. Od kdy bude ministerstvo vykonávat kontroly internetových stránek?

  Ministerstvo vnitra má od 1. ledna 2020 povinnost vykonávat kontroly, zda povinné subjekty dodržují povinnosti stanovené zákonem o přístupnosti. Ministerstvo vnitra bude provádět kontroly i na základě podnětů či stížností osob.
   

 13. Jaké jsou konkrétně termíny v přizpůsobení webů povinných subjektů?

  Na nové internetové stránky povinných subjektů, které byly zveřejněny od 9. dubna 2019, se pravidla zákona o přístupnosti použijí od 23. září 2019.
  Na internetové stránky obcí zveřejněné před 9. dubnem 2019 se nová pravidla vycházející z evropské směrnice o přístupnosti použijí od 23. září 2020. Pro tuto skupinu internetových stránek zároveň platí, že do 22. září 2020 se nadále uplatní pravidla stanovená vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (tzv. vyhláška o přístupnosti).
   

 14. Mohu zveřejnit na svých internetových stránkách např. na Úřední desce naskenovaný dokument bez strojově čitelné vrstvy?

  Pouze naskenovaný PDF dokument není přístupný, je totiž po technické stránce pouhý obrázek.
  Doporučujeme zveřejňovat PDF dokumenty se strojově čitelnou vrstvou. Pokud nejste schopni obsah zajistit v textové vrstvě, je nutné přidat k dokumentu alternativní text.
   

 15. Jak se pravidla přístupnosti vztahují na školy a školská zařízení?

  Vysoká škola, škola a školské zařízení jsou povinným subjektem, pouze jde-li o obsah internetových stránek, který je vysoká škola, škola nebo školské zařízení povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Věta první se na obsah mobilních aplikací vysoké školy, školy a školského zařízení použije obdobně.
   

 16. Jak se vztahují pravidla přístupnosti na kvalifikované správce systému elektronické identifikace?

  Požadavky na přístupnost se vztahují pouze na oblast elektronické identifikace, respektive na oblast týkající se provozu a správy kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Jedná se například o informace spojené s podmínkami použití prostředků pro elektronickou identifikaci, požadavky na vydání prostředku pro elektronickou identifikaci, bezpečnostní opatření či případnou mobilní aplikaci pro autentizaci apod. Cílem je, aby měla osoba se zdravotním postižením, která má zájem o vydání prostředku pro elektronickou identifikaci či je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci, možnost seznámit se všemi relevantními informacemi. Bližší detaily jsou uvedeny v rámci informací pro kvalifikované správce.

 17. Jak vypadá prohlášení o přístupnosti mobilních aplikací?

  Povinný subjekt na některé z jím spravovaných internetových stránek v přístupném formátu zveřejní a aktualizuje prohlášení o přístupnosti jím spravovaných mobilních aplikací, které obsahuje:
  - a) seznam mobilních aplikací,
  - b) sdělení, v jakém rozsahu mobilní aplikace splňují požadavky podle § 4 a 6,
  - c) důvod, pro který mobilní aplikace nesplňují požadavky podle § 4 a 6, a případné náhradní řešení podle § 7 odst. 4, a
  - d) informaci o postupu, vznikne-li důvodné podezření, že mobilní aplikace nesplňuje požadavky podle § 4 a 6 nebo že je důvod podle písmene c) neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům.

  Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 - Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.
  Vzor prohlášení o přístupnosti je k dispozici zde a současně je zveřejněn v Metodickém pokynu k přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
   

 18. Jak můžu zkontrolovat přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací, existuje nějaký nástroj?

  Ministerstvo vnitra připravilo Metodický pokyn k zákonu o přístupnosti, ve kterém jsou popsány obecné požadavky na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací, a to včetně požadavků harmonizované normy k přístupnosti. Tento metodický pokyn je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d.

  Přístupnost internetových stránek můžete zkontrolovat kromě doporučení uvedených v Metodickém pokynu k přístupnosti rovněž pomocí některého z online check nástrojů. Velmi vhodným nástrojem je např. Accessibility Insights for Web, případně WAVE Web Accessibility Evaluation Tool. U mobilních aplikací je možné využít aplikaci Kontrola přístupnosti od společnosti Google LLC.

  Existuje však celá řada dalších nástrojů k ověření přístupnosti, a je vždy na rozhodnutí povinného subjektu, jakým způsobem bude kontrolovat soulad svých internetových stránek a mobilních aplikací s požadavky na přístupnost.

  

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované infromace

Výsledky proběhlých kontrol u povinných subjektů podle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Ministerstvo vnitra zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) obecné výsledky kontrol provedených na orgánech veřejné správy. 


Rok 2022 (2. sledované období)
V roce 2022 byly odborem eGovernmentu uskutečňovány kontroly povinných subjektů zaměřené na plnění povinností stanovených zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přístupnosti"), a návaznými prováděcími právními předpisy.
  
Předmět a výsledky kontroly:
Kontroly byly v tomto období zaměřeny na 2 klíčové oblasti:

 • Plnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti, kdy povinný subjekt zajistí, aby jím spravované internetové stránky a mobilní aplikace byly přístupné, a to tím, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.
 • Plnění ustanovení § 8 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti, kdy povinný subjekt na všech jím spravovaných internetových stránkách v přístupném formátu zveřejní a aktualizuje prohlášení o přístupnosti internetové stránky.

V roce 2020 proběhlo 151 kontrol internetových stránek (metoda zjednodušeného sledování: 138 subjektů; metoda důkladného sledování: 13 subjektů).

V roce 2021 proběhlo 159 kontrol internetových stránek (metoda zjednodušeného sledování: 148 subjektů; metoda důkladného sledování: 11 subjektů). V roce 2021 se začaly kontrolovat mobilní aplikace, celkem 17 mobilních aplikací.

V roce 2022 proběhlo 341 kontrol internetových stránek (metoda zjednodušeného sledování: 289 subjektů; metoda důkladného sledování: 24 subjektů; opakovaná kontrola: 28 subjektů). Současně bylo zkontrolováno celkem 19 mobilních aplikací (17 mobilních aplikací + 2 opakované kontroly).

Vzorek vybraných subjektů zahrnoval internetové stránky různých úrovní správy (od malých obecních úřadů, krajských úřadů až po ministerstva či jimi založené právnické osoby).

Vzorek zahrnoval také internetové stránky odrážející v co největší míře různorodost služeb poskytovaných subjekty veřejného sektoru, a to v oblasti: sociální správy, zdravotnictví, dopravy, vzdělání, kultury.

U kontrolovaných subjektů byly nalezeny zejména nedostatky u povinnosti:

 • zveřejnit a aktualizovat prohlášení o přístupnosti internetové stránky dle zákona o přístupnosti,
 • učinit internetové stránky vnímatelnými - zejména kritérium úspěšnosti 1.1.1 Netextový obsah a 1.4.3 Minimální kontrast,
 • učinit internetové stránky ovladatelnými - zejména kritérium úspěšnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu).

Ke zjištěným nedostatkům byla stanovena příslušná nápravná opatření. Povinné subjekty, u nichž nastala lhůta o podání zprávy o odstranění zjištěných nedostatků, byly předány následné zprávy s popisem odstranění identifikovaných nedostatků ve stanovených termínech.
 
 

Ve smyslu čl.8 směrnice o přístupnosti je monitorovací orgán povinen předložit Evropské komisi zprávu o výsledku sledování za první monitorovací období 2020-2021 v přístupném formátu.

  

Odbor eGovernmentu, 31. ledna 2023

  

vytisknout  e-mailem