Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací

 • Co je přístupnost?
 • Na koho je přístupnost zaměřena?
 • Kdo je povinný zajistit přístupnost?
 • Nepřiměřená zátěž
 • Prohlášení o přístupnosti
 • Legislativa
 • Metodické dokumenty
 • Časová osa uplatňování pravidel přístupnosti

Co je přístupnost?

Co je přístupnost?

Ministerstvo vnitra je gestorem zákona o přístupnosti, jehož účelem je transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen "směrnice") do českého právního řádu. Zákon o přístupnosti nabyl účinnosti dne 9. dubna 2019 vyhlášením ve Sbírce zákonů.

Za přístupnou lze obecně považovat takovou internetovou stránku či mobilní aplikaci, kterou bude osoba se zdravotním postižením schopna i přes svůj zdravotní hendikep za pomocí asistivních technologií či specializovaných programů, které má k dispozici, efektivně používat.

Internetové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejné správy musí být pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.

  

V případě potřeby je možné obrátit se na odbor eGovernmentu.
Kontaktní e-mail: pristupnost@mvcr.cz

  

Na koho je přístupnost zaměřena?

Na koho je přístupnost zaměřena?

Internetové stránky a nově i mobilní aplikace orgánů veřejné správy by měly být přístupnější zejména pro osoby se zdravotním postižením, které bývají vzhledem ke svému hendikepu často znevýhodněny při práci s internetovými stránkami a mobilními aplikacemi. Osoby se zdravotním postižením však nelze vnímat jako jedinou cílovou skupinu směrnice, neboť stejně tak je důležité, aby byly internetové stránky a mobilní aplikace přístupné například osobám staršího věku.

  

Kdo je povinný zajistit přístupnost?

Kdo je povinný zajistit přístupnost?

Povinným subjektem se podle zákona o přístupnosti rozumí:

 • (1) stát,

 • (2) územní samosprávný celek,

 • (3) právnická osoba zřízená zákonem,

 • (4) právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem, a to za podmínky, že byla zřízena nebo založena za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převážně státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem, nebo podléhá řídícímu dohledu státu, územního samosprávného celku nebo právnické osoby zřízené zákonem anebo je v jejím správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem,

 • (5) právnická osoba za již definovaných podmínek (právnická osoba, kterou zřídila nebo založila výše uvedená právnická osoba),

 • (6) dobrovolný svazek obcí,

 • (7) vysoká škola, škola a školské zařízení,

 • (8) kvalifikovaný správce systému elektronické identifikace.

  

Nepřiměřená zátěž

Nepřiměřená zátěž

Povinný subjekt zajistí přístupnost jím spravovaných internetových stránek a mobilních aplikací v míře, která mu nezpůsobí nepřiměřenou zátěž. Znamená to, že v odůvodněných případech nemusí povinný subjekt zajistit přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací v plném rozsahu. V případě, že povinný subjekt dospěje k závěru, že mu plnění požadavků na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací působí nepřiměřenou zátěž, měl by uživateli internetové stránky a mobilní aplikace, jež nemůže být v plném rozsahu zpřístupněna, poskytnout náhradní řešení pro využití obsahu této internetové stránky a mobilní aplikace, a to za předpokladu, že je takové náhradní řešení možné.

  

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Povinné subjekty musí na základě §8 zákona o přístupnosti zveřejnit tzv. Prohlášení o přístupnosti týkající se souladu jejich internetových stránek a mobilních aplikací s požadavky na ně kladenými.

V případě prohlášení o přístupnosti internetových stránek se povinnému subjektu nabízí dvě možnosti:

 1. povinný subjekt může pro každou internetovou stránku vydat samostatné prohlášení o přístupnosti, které na dané internetové stránce zveřejní (například povinný subjekt, který spravuje pět internetových stránek, zveřejní a aktualizuje pět prohlášení o přístupností, přičemž každé prohlášení o přístupnosti se týká pouze té internetové stránky, na níž je zveřejněno),

 2. povinný subjekt může zveřejnit pouze jedno prohlášení o přístupnosti internetových stránek, které se bude vztahovat na všechny jím spravované internetové stránky. Takové prohlášení o přístupnosti pak bude zveřejněno na jedné z internetových stránek spravovaných povinným subjektem, přičemž další internetové stránky budou na toto prohlášení odkazovat.
   

Prohlášení o přístupnosti mobilních aplikací povinný subjekt zveřejňuje jedno, a to na některé z jím spravovaných internetových stránek.

Vzorové prohlášení o přístupnosti (pdf, 64 kB)

  

Legislativa

Legislativa

  

Metodické dokumenty

Metodické dokumenty

Metodický pokyn k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  

Časová osa uplatňování pravidel přístupnosti

Časová osa uplatňování pravidel přístupnosti

Casova_osa_uplatnovani_pravidel_pristupnosti.jpg

  

vytisknout  e-mailem