Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přijaté prováděcí akty k nařízení eIDAS

Přijaté prováděcí akty k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

  • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/296 ze dne 24. února 2015, kterým se stanoví procesní opatření pro spolupráci mezi členskými státy v oblasti elektronické identifikace
  • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/806 ze dne 22. května 2015, kterým se stanoví specifikace týkající se podoby značky důvěry EU pro kvalifikované služby vytvářející důvěru
  • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1501 ze dne 8. září 2015 o rámci interoperability podle čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ...
  • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy ...
  • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1505 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví technické specifikace a formáty důvěryhodných seznamů ...
  • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1506 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví specifikace pro formáty ...
  • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1984 ze dne 3. listopadu 2015, kterým se stanoví okolnosti, formáty a postupy pro oznamování…
  • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/650 ze dne 25. dubna 2016, kterým se stanoví normy pro posuzování bezpečnosti kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a pečetí podle čl. 30 odst. 3 a čl. 39 odst. 2 nařízení Evropského...

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/296 ze dne 24. února 2015, kterým se stanoví procesní opatření pro spolupráci mezi členskými státy v oblasti elektronické identifikace

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/296 ze dne 24. února 2015, kterým se stanoví procesní opatření pro spolupráci mezi členskými státy v oblasti elektronické identifikace podle čl. 12 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 25. 2. 2015 a vstoupilo v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku.
 
Prováděcí rozhodnutí bylo přijato na základě zmocnění uvedeného v nařízení eIDAS ve čl. 12 odst. 7., kdy je EK zmocněna prostřednictvím prováděcího aktu ke stanovení procesních opatření pro usnadnění spolupráce mezi členskými státy v oblasti systémů elektronické identifikace. Pro účely spolupráce členských států má každý členský stát určit tzv. „jednotné kontaktní místo“, které bude sloužit jako kontaktní bod vůči ostatním členským státům pro oblast systémů elektronické identifikace. Seznam jednotných kontaktních míst bude zveřejněn EK. Pod pojmem spolupráce se myslí hlavně vyměňování zkušeností a „best practices“ v oblasti systémů elektronické identifikace. Jednotné kontaktní místo bude dále také sloužit v případě, kdy členský stát požaduje dodatečné informace o oznámeném systému elektronické identifikace jiného členského státu.
 
Dalším důležitým prvkem, který má přispět k budování důvěry v oblasti elektronické identifikace mezi členskými státy, je proces vzájemného hodnocení, jež je zmíněn ve čl. 12 odst. 6 písm. c) nařízení eIDAS a jehož účelem je přezkoumat interoperabilitu a bezpečnost systému elektronické identifikace, který hodlá členský stát oznámit nebo který již oznámil.
 
Prováděcí rozhodnutí také zřizuje tzv. síť pro spolupráci, jejíž členy jsou členské státy a země Evropského hospodářského prostoru. Úkoly sítě pro spolupráci jsou vymezeny ve článku 14 prováděcího rozhodnutí.
 
Prováděcí rozhodnutí 2015/296/EC je zveřejněno v Úředním věstníku EU na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015D0296.

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/806 ze dne 22. května 2015, kterým se stanoví specifikace týkající se podoby značky důvěry EU pro kvalifikované služby vytvářející důvěru

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/806 ze dne 22. května 2015, kterým se stanoví specifikace týkající se podoby značky důvěry EU pro kvalifikované služby vytvářející důvěru bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 23. 5. 2015 a vstoupilo v platnost dvacátým dnem po zveřejnění Úředním věstníku.
 
Prováděcí nařízení bylo přijato na základě zmocnění uvedeného v nařízení eIDAS ve čl. 23 odst. 3., kdy je EK zmocněna prostřednictvím prováděcího aktu ke stanovení specifikací značky důvěry EU pro kvalifikované služby vytvářející důvěru.
 
Poskytovatelé kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru dle nařízení eIDAS mohou dobrovolně používat značku důvěry EU pro jimi poskytované kvalifikované služby vytvářející důvěru tak, aby uživatelům umožnili jasné a srozumitelné rozpoznání, že se jedná o kvalifikovanou službu vytvářející důvěru. Značku důvěry může kvalifikovaný poskytovatel používat pro označení poskytovaných kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru poté, co bude kvalifikovaný status vyznačen v důvěryhodném seznamu členského státu podle čl. 22 nařízení eIDAS. 
 
Prováděcí nařízení 2015/806/EC je zveřejněno v Úředním věstníku EU na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.128.01.0013.01.ENG.

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1501 ze dne 8. září 2015 o rámci interoperability podle čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ...

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1501 ze dne 8. září 2015 o rámci interoperability podle čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 9. září 2015 a vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku.
 
Prováděcí nařízení stanovuje technické a provozní požadavky na rámec interoperability tak, aby byla zajištěna interoperabilita systémů elektronické identifikace, které členské státy oznamují Komisi.
 
Vzájemné propojení oznámených systémů elektronické identifikace by měly zajišťovat takzvané uzly, které budou součástí architektury interoperability elektronické identifikace. Prováděcí nařízení upravuje některé aspekty provozu a správy těchto uzlů, jako je například důvěrnost, integrita a pravost dat, která jsou mezi těmito uzly vyměňována, dále například uchování údajů, které umožní v případě incidentu rekonstrukci sledu výměny zpráv potřebnou ke zjištění místa a povahy incidentu.
 
V příloze prováděcího nařízení jsou rovněž uvedeny minimální soubory identifikačních údajů pro fyzické a právnické osoby, které mají umožnit jednoznačnou identifikaci těchto osob. Údaje v minimálních souborech identifikačních údajů jsou rozděleny do dvou skupin – povinné a nepovinné údaje (atributy).
 
Prováděcí nařízení 2015/1501/EC je zveřejněno v Úředním věstníku EU na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1441782373783&uri=OJ:JOL_2015_235_R_0001.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy ...

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 9. září 2015 a vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku.
 
Jak je z názvu patrné, prováděcí nařízení rozpracovává jednotlivé oblasti související s prostředky pro elektronickou identifikaci a stanovuje minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci a to konkrétně ve své příloze. Příloha je členěná na několik kapitol, které zahrnují požadavky na procesy spojené s vydáváním prostředků, dále požadavky na vlastnosti těchto prostředků, zejména s ohledem na autentizační faktory, mechanismus autentizace a další aspekty spojené s vydáváním a správou prostředků pro elektronickou identifikaci. Jednotlivé požadavky jsou členěné na základě definovaných úrovní záruky, které vycházejí z nařízení eIDAS – nízká, značná a vysoká úroveň záruky. Obecně platí, že výsledná úroveň záruky prostředku pro elektronickou identifikaci odpovídá nejnižší dílčí úrovni záruky daného prostředku (tj. prostředek je tak „silný“ jako jeho nejslabší část).
 
Prováděcí nařízení 2015/1502/EC je zveřejněno v Úředním věstníku EU na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0002.

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1505 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví technické specifikace a formáty důvěryhodných seznamů ...

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1505 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví technické specifikace a formáty důvěryhodných seznamů podle čl. 22 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 9. září 2015 a vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku.
 
Prováděcí rozhodnutí obsahuje detaily související s důvěryhodnými seznamy podle článku 22 nařízení eIDAS, kdy každý členský stát má povinnost zřídit, zveřejnit a udržovat důvěryhodné seznamy, které musí povinně obsahovat informace týkající se kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru v jeho působnosti spolu s informacemi o jimi poskytovaných kvalifikovaných službách vytvářejících důvěru.
 
Členské státy již nyní mají povinnost zveřejňovat a udržovat seznamy důvěryhodných služeb na základě rozhodnutí Komise 2009/767/ES. Seznamy ale v tomto případě musí povinně obsahovat pouze údaje o poskytovatelích certifikačních služeb, kteří vydávají kvalifikované certifikáty v souladu se směrnicí 1999/93/ES pro veřejnost v daném státu a kteří jsou zároveň akreditováni, resp. jsou pod dohledem (dozorem) orgánu, který je v daném státu k tomu určen.
 
Důvěryhodné seznamy podle nařízení eIDAS nicméně musí povinně obsahovat informace nejen o kvalifikovaných poskytovatelích služeb vytvářejících důvěru vydávajících kvalifikované certifikáty, ale i o ostatních kvalifikovaných poskytovatelích poskytujících kvalifikovanou službu vytvářející důvěru (například vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek).
 
Prováděcí rozhodnutí 2015/1505/EC je zveřejněno v Úředním věstníku EU na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0005

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1506 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví specifikace pro formáty ...

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1506 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví specifikace pro formáty zaručených elektronických podpisů a zaručených pečetí uznávaných subjekty veřejného sektoru podle čl. 27 odst. 5 a čl. 37 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 9. září 2015 a vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku.
 
Prováděcí rozhodnutí navazuje na prováděcí rozhodnutí Komise 2014/148/EU, které stanovilo řadu nejběžnějších formátů zaručených elektronických podpisů, jež mají být technicky podporovány členskými státy, pro případy, kdy jsou pro správní postupy prováděné online požadovány zaručené elektronické podpisy.
 
Prováděcí rozhodnutí specifikuje formáty zaručených elektronických podpisů a zaručených elektronických pečetí, které mají členské státy uznávat v případě, že požadují pro využití určité online služby nabízené subjektem veřejného sektoru elektronicky podepsané dokumenty nebo elektronické dokumenty opatřené elektronickými pečetěmi.
 
V případě použití jiných, než specifikovaných formátů, je nutné, aby členský stát, v němž je poskytovatel služby vytvářející důvěru, kterou podepisující/pečetící osoba využívá, usazen, nabízel jiným členským státům možnosti ověření podpisu/pečeti vhodné případně i pro automatické zpracování.

Prováděcí rozhodnutí 2015/1506/EC je zveřejněno v Úředním věstníku EU na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0006.

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1984 ze dne 3. listopadu 2015, kterým se stanoví okolnosti, formáty a postupy pro oznamování…

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1984 ze dne 3. listopadu 2015, kterým se stanoví okolnosti, formáty a postupy pro oznamování podle čl. 9 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 5. listopadu 2015.

Prováděcí rozhodnutí stanovuje okolnosti, formáty a postupy pro oznamování systémů elektronické identifikace podle čl. 9 nařízení eIDAS. Formulář pro oznámení systému elektronické identifikace, který je uveden v příloze tohoto rozhodnutí, reflektuje požadavky uvedené ve čl. 9 nařízení eIDAS.

Členský stát, který oznamuje systém elektronické identifikace, má povinnost Komisi poskytnout komplexní údaje o systému elektronické identifikace a také o subjektech, které jsou zapojeny v systému elektronické identifikace (např. vydavatel prostředků pro elektronickou identifikaci, orgán odpovědný za systém el. identifikace, orgán dohledu apod.)

Důležitým údajem je například úroveň záruky prostředků pro elektronickou identifikaci, které jsou vydávány v rámci tohoto systému a dále například popis, jakým způsobem je kontrolována totožnost osoby před vydáním prostředku pro elektronickou identifikaci.

Formulář pro oznámení systému elektronické identifikace by měl být rovněž použit pro účely tzv. pre-notifikace podle čl. 7 písm. g) nařízení eIDAS, kdy oznamující členský stát by měl poskytnout minimálně 6 měsíců před formálním oznámením Komisi popis systému elektronické identifikace, který hodlá oznámit, síti pro spolupráci. Členy sítě pro spolupráci jsou členské státy a země Evropského hospodářského prostoru.

Prováděcí rozhodnutí 2015/1984/EC je zveřejněno v Úředním věstníku EU na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_289_R_0007.

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/650 ze dne 25. dubna 2016, kterým se stanoví normy pro posuzování bezpečnosti kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a pečetí podle čl. 30 odst. 3 a čl. 39 odst. 2 nařízení Evropského...

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/650 ze dne 25. dubna 2016, kterým se stanoví normy pro posuzování bezpečnosti kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a pečetí podle čl. 30 odst. 3 a čl. 39 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 26. dubna 2016 a vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku.

Prováděcí rozhodnutí stanovuje ve své příloze normy pro posuzování bezpečnosti produktů informačních technologií, které se mají použít pro certifikaci kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů nebo kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí, pokud jsou data pro vytváření elektronických podpisů nebo data pro vytváření elektronických pečetí uchovávána v prostředí spravovaném zcela, nikoli však nutně výhradně uživatelem. Odkazované normy se mají použít pro certifikaci těch prostředků, které jsou ve fyzickém držení podepisující nebo pečetící osoby (např. čipová karta, USB token). 

Do doby, než Komise stanoví seznam norem pro posuzování bezpečnosti produktů informačních technologií, které se použijí pro certifikaci kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů nebo kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí, pokud data pro vytváření elektronických podpisů nebo data pro vytváření elektronických pečetí spravuje kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru jménem podepisující osoby nebo pečetící osoby, je certifikace takových produktů založena na alternativním postupu, který používá srovnatelné úrovně bezpečnosti s normami odkazovanými v příloze rozhodnutí a který byl Komisi oznámen příslušným veřejným nebo soukromým subjektem.

Prováděcí rozhodnutí 2016/650/EC je zveřejněno v Úředním věstníku EU na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1438256835547&uri=CELEX:32016D0650.

 

vytisknout  e-mailem