Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přijaté prováděcí akty k nařízení eIDAS

Přijaté prováděcí akty k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1506 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví specifikace pro formáty zaručených elektronických podpisů a zaručených pečetí uznávaných subjekty veřejného sektoru podle čl. 27 odst. 5 a čl. 37 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 9. září 2015 a vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku.
 
Prováděcí rozhodnutí navazuje na prováděcí rozhodnutí Komise 2014/148/EU, které stanovilo řadu nejběžnějších formátů zaručených elektronických podpisů, jež mají být technicky podporovány členskými státy, pro případy, kdy jsou pro správní postupy prováděné online požadovány zaručené elektronické podpisy.
 
Prováděcí rozhodnutí specifikuje formáty zaručených elektronických podpisů a zaručených elektronických pečetí, které mají členské státy uznávat v případě, že požadují pro využití určité online služby nabízené subjektem veřejného sektoru elektronicky podepsané dokumenty nebo elektronické dokumenty opatřené elektronickými pečetěmi.
 
V případě použití jiných, než specifikovaných formátů, je nutné, aby členský stát, v němž je poskytovatel služby vytvářející důvěru, kterou podepisující/pečetící osoba využívá, usazen, nabízel jiným členským státům možnosti ověření podpisu/pečeti vhodné případně i pro automatické zpracování.

Prováděcí rozhodnutí 2015/1506/EC je zveřejněno v Úředním věstníku EU na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0006.


Odbor eGovernmentu, 5.5.2016

vytisknout  e-mailem