Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přijaté prováděcí akty k nařízení eIDAS

Přijaté prováděcí akty k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1501 ze dne 8. září 2015 o rámci interoperability podle čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 9. září 2015 a vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku.
 
Prováděcí nařízení stanovuje technické a provozní požadavky na rámec interoperability tak, aby byla zajištěna interoperabilita systémů elektronické identifikace, které členské státy oznamují Komisi.
 
Vzájemné propojení oznámených systémů elektronické identifikace by měly zajišťovat takzvané uzly, které budou součástí architektury interoperability elektronické identifikace. Prováděcí nařízení upravuje některé aspekty provozu a správy těchto uzlů, jako je například důvěrnost, integrita a pravost dat, která jsou mezi těmito uzly vyměňována, dále například uchování údajů, které umožní v případě incidentu rekonstrukci sledu výměny zpráv potřebnou ke zjištění místa a povahy incidentu.
 
V příloze prováděcího nařízení jsou rovněž uvedeny minimální soubory identifikačních údajů pro fyzické a právnické osoby, které mají umožnit jednoznačnou identifikaci těchto osob. Údaje v minimálních souborech identifikačních údajů jsou rozděleny do dvou skupin – povinné a nepovinné údaje (atributy).
 
Prováděcí nařízení 2015/1501/EC je zveřejněno v Úředním věstníku EU na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1441782373783&uri=OJ:JOL_2015_235_R_0001.


Odbor eGovernmentu, 5.5.2016

vytisknout  e-mailem