Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence korupčního jednání v roce 2012

Výzva k zaslání žádosti o poskytnutí dotace na program 

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky) ve smyslu usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 450 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2012 a usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

v y h l a š u j e
 
k zabezpečení plnění úkolů vyplývajících ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, schválené usnesením vlády ze dne 5. ledna 2011 č. 1 výběrový dotační program „Prevence korupčního jednání“.
 
Žádost o dotaci na rok 2012 si mohou podat občanská sdružení (zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a právnické osoby církví (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.), které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence korupčního jednání nejméně jeden rok. V případě nezajištění finančních prostředků si zadavatel vyhrazuje právo výzvu nerealizovat.
 
Součástí žádosti k datu podání je i prohlášení, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní a sociální pojišťovně, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.
 
Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři a v souladu s příslušnými, obecně platnými právními normami a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci programu „Prevence korupčního jednání“ (viz příloha).
 
V roce 2012 budou upřednostňovány především takové projekty, které budou ve shodě se základními zásadami oblasti prevence kriminality Ministerstva vnitra. Důraz bude kladen na kvalitu stanovených evaluačních kriterií projektu, které budou představovat podklady k jejich vyhodnocení a zhodnocení vhodnosti jejich možného pokračování v dalších letech.
 
Žádosti o dotace podejte nejpozději do 30. září 2011 (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu).
 
Žádost o dotaci se podává současně v listinné a elektronické podobě na CD. Vyplněné písemné žádosti je nutno zaslat či dodat v počtu dvou vyhotovení, která musí být opatřena podpisem statutárního orgánu, razítkem organizace a CD na adresu:
 
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3/936, 170 34 Praha 7
(kontaktní osoba: Mgr. Jakub Nevrkla – jakub.nevrkla@mvcr.cz)
 
 
 
 

Mgr. Martin Linhart
ředitel odboru bezpečnostní politiky

vytisknout  e-mailem