Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence a potírání trestné činnosti související s odpady

Strategie prevence na roky 2021-2023 a hodnotící zpráva o ČR 

  • Strategie prevence a potírání trestné činnosti související s odpady na období let 2021-2023
  • Hodnotící zpráva o České republice osmého kola vzájemných hodnocení "Praktické provádění a fungování evropských politik v oblasti předcházení a potírání trestné činnosti proti životnímu prostředí"

Strategie prevence a potírání trestné činnosti související s odpady na období let 2021-2023

Strategie prevence a potírání trestné činnosti související s odpady na období let 2021-2023

Strategii prevence a potírání trestné činnosti související s odpady na období let 2021-2023 schválila vláda usnesením ze dne 5. října 2020 č. 984. Strategie byla předložena na základě usnesení vlády ze dne 13. ledna 2020 č. 41. Tímto usnesením vzala Vláda ČR na vědomí Hodnotící zprávu o České republice osmého kola vzájemných hodnocení a uložila ministru vnitra ve spolupráci s ministrem životního prostředí, ministryní financí a ministryní spravedlnosti předložit vládě do 30. září 2020 strategický materiál zaměřený na prevenci a potírání trestné činnosti související s odpady.

Strategie definuje opatření v oblasti prevence a potírání trestné činnosti související s odpady vycházející jednak ze závěrů a doporučení Hodnotící zprávy, jednak z identifikace potřeb zainteresovaných subjektů, především orgánů působících v oblasti prosazování práva životního prostředí (Celní správa ČR, Česká inspekce životního prostředí, Policie ČR). Pro tyto orgány je Strategie především určena. Při přípravě materiálu byla vedena jednání se zástupci těchto orgánů, kteří se také přímo podíleli na formulaci uvedených opatření.

Cílem Strategie je zlepšit podmínky orgánů působících v oblasti prosazování práva životního prostředí při zajištění prevence a potírání trestné činnosti související s odpady. Na základě toho byly identifikovány čtyři specifické cíle:

  1. Zlepšení vzájemné spolupráce orgánů působících v oblasti prosazování práva životního prostředí v oblasti odpadů;

  2. Zvýšení specializace orgánů působících v oblasti prosazování práva životního prostředí v oblasti odpadů;

  3. Zlepšení právního prostředí ČR v oblasti odpadů;

  4. Zvýšení povědomí veřejnosti o problematice odpadů.
     

Definovaná opatření mají za cíl odstranit nebo zmírnit nedostatky definované Hodnotící zprávou a zainteresovanými subjekty. Opatření jsou formulována jako úkol, za jehož plnění je zodpovědný orgán, který je u něj uveden, a zároveň je stanoven časový rámec, ve kterém má být úkol splněn.

  

  

Hodnotící zpráva o České republice osmého kola vzájemných hodnocení "Praktické provádění a fungování evropských politik v oblasti předcházení a potírání trestné činnosti proti životnímu prostředí"

Hodnotící zpráva o České republice osmého kola vzájemných hodnocení "Praktické provádění a fungování evropských politik v oblasti předcházení a potírání trestné činnosti proti životnímu prostředí"

V rámci pracovních skupin orgánů EU byl v roce 1997 vytvořen mechanismus pro hodnocení uplatňování a provádění mezinárodních závazků v boji s organizovanou trestnou činností na vnitrostátní úrovni, tzv. vzájemná hodnocení.

Osmé kolo vzájemných hodnocení probíhalo v letech 2017-2019 a bylo věnováno praktickému provádění a fungování evropských politik v oblasti prevence a potírání trestné činnosti proti životnímu prostředí s bližším zaměřením na dvě konkrétní oblasti, a to nedovolené obchodování s odpady a nedovolená výroba nebo nakládání s nebezpečnými látkami.

Hodnocení ČR proběhlo v květnu 2018, Hodnotící zpráva o ČR byla schválena na společném jednání pracovních skupin pracovních skupin pro spolupráci v trestních věcech (Working Party on Cooperation in Criminal Matters) a vymáhání práva (Law Enforcement Working Party) dne 13. prosince 2018. Hodnotící tým celkově ČR v oblasti boje proti nelegálnímu nakládání s odpady hodnotí velmi dobře, přesto zpráva obsahuje celkem jedenáct doporučení pro zlepšení a poukazuje na menší nedostatky.

Vláda ČR vzala Hodnotící zprávu ČR na vědomí usnesením ze dne 13. ledna 2020 č. 41 a uložila ministru vnitra ve spolupráci s ministrem životního prostředí, ministryní financí a ministryní spravedlnosti vypracovat a vládě předložit strategický materiál zaměřený na prevenci a potírání trestné činnosti související s odpady, který bude vycházet jednak ze závěrů a doporučení Hodnotící zprávy, jednak z identifikace potřeb zainteresovaných subjektů, především orgánů působících v oblasti prosazování práva životního prostředí.

  

  

vytisknout  e-mailem