Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři)

English English version

Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři) vstupující na území České republiky z Polska nebo pracující na území Polska
-
komplexní informace platné od 5. června 2020 od 0:00

Přeshraniční pracovník (tzv. pendler) se vyznačuje tím, že trvalé bydliště má v jednom státě, zatímco pracovní smlouvu má v druhém státě a za prací tudíž dojíždí přes hranice.

 • Pravidla jsou stejná jak pro přeshraniční pracovníky jezdící pracovat z ČR do Polska, tak pro přeshraniční pracovníky jezdící pracovat z Polska do ČR (liší se rozsah předkládaných dokumentů).
   

Přeshraniční pracovníci se rozdělují na dvě kategorie:

Skupina A) Pendleři - přeshraniční pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách, pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému, pracovníci subjektů kritické infrastruktury - platí pro překračování hranic s Českou republikou a Polskem

Jedná se o specifické profese nebo specifické subjekty. Do této kategorie se zařazují i pracovníci subjektů kritické infrastruktury, a to včetně zejména pracovníků chemických a farmaceutických provozů souvisejících s bojem proti epidemii. Zde se jedná o pravidelný výkon zaměstnání v tomto subjektu, a to na jakékoli pracovní pozici. - pozor - externí servisy a opravy kritické infrastruktury viz samostatná kategorie Pracovník servisu kritické infrastruktury.

Kritickou infrastrukturou je prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, jehož narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. Firma se tedy nemůže volně rozhodnout, že je prvkem kritické infrastruktury.

Základními složkami IZS jsou - hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky - analogicky stejné složky v Polsku.

Pro osoby v kategorii A:

 • Neplatí nezbytná karanténní opatření po vstupu na území ČR. Ale pokud by turnus přesáhl 14 dní, tyto osoby mají povinnost bezprostředně po vstupu na území ČR oznámit tuto skutečnost telefonicky krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a absolvovat nezbytná karanténní opatření, pokud nemají pro účely vstupu lékařské potvrzení o absolvování PCR testu (na formuláři, který je na webových stránkách MV ke stažení); absolvování testu nesmí být starší než 4 dny a test je prováděn na vlastní náklady. PCR test lze též absolvovat na území ČR a předložit lékařské potvrzení své krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu.

 • Rodinné příslušníky se doporučuje nebrat sebou, platila by pro ně povinnost karantény při návratu, Polsko má jiná imigrační pravidla a není jisté, že by rodinné příslušníky vždy pustily.

Dále platí:

 • po dobu 14 dnů od vstupu omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů,

 • povinnost zakrývání úst a nosu (rouška, šátek, apod.) na území ČR.
   

Co je zapotřebí:

 • Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání ve zdravotnictví, v sociálních službách, IZS, subjektu kritické infrastruktury u sebe (speciální vzor najdete na stránkách MV),

 • V případě vyjíždění z ČR do Polska na méně než 14 dnů - nóta zastupitelského úřadu cílové země (tedy nóta ZÚ Polska v Praze). Tato nóta potvrzuje, že se jedná o osobu v této kategorii a že se zahraniční zaměstnavatel zaručuje udělat řádná opatření v boji proti koronaviru. Vzorem této nóty disponuje zastupitelský úřad Polska, který je na žádost jednotlivých zaměstnavatelů, kteří jsou subjekty kritické infrastruktury nebo zaměstnavatelem ve zdravotnictví, sociálních službách nebo základní složkou IZS, v Polsku vydá. Nótu stačí mít vystavenou jednou - tj. ne pro každý výjezd.

    

Skupina B) Přeshraniční pracovníci, děti, žáci a studenti, kteří za účelem výkonu práce nebo studia pravidelně oprávněně překračují státní hranici s Polskem

Nově do této kategorie spadají též i děti, žáci a studenti jezdící do mateřské, základní, střední nebo vysoké školy v sousedním státě - viz informace v samostatném informativním materiálu.

Pro přeshraniční pracovníky v této kategorii:

Neplatí povinnost bezprostředně po vstupu do ČR oznámit telefonicky tuto skutečnost krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a podrobit se 14 denní nezbytnému karanténnímu opatření, POKUD:

V případě rezidentních osob na území ČR (občan ČR, občan EU s bydlištěm na území ČR):

 • při prvním vstupu na území ČR mají lékařské potvrzení o absolvování PCR testu (vzor na webu MV) a potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání,

 • poté při následném překročení státní hranice do ČR, které by nastalo po 30 dnech po předložení prvního nebo dalšího lékařského potvrzení o absolvování PCR testu, mají nové lékařské potvrzení o absolvování PCR testu, který není starší 4 dny a který je proveden na vlastní náklady,

 • PCR test lze též absolvovat na území ČR a předložit lékařské potvrzení své krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu.

V případě nerezidentních osob (tedy občan Polska nebo EU nebo občan ČR s bydlištěm v Polsku):

 • při prvním vstupu na území ČR mají lékařské potvrzení o absolvování PCR testu (vzor na webu MV) nebo jej absolvovat na území časově tak, aby s ním osoba mohla disponovat při dalším vstupu do ČR, který nastane po uplynutí 72 hodin (test nesmí být starší 4 dny; test je proveden na vlastní náklady), jinak pak již nelze umožnit další vstup na území, který nastane po 72 hodinách od prvního vstupu,

 • poté disponovat novým lékařským potvrzením o absolvování PCR testu (test nesmí být starší než 4 dny; test je proveden na vlastní náklady) vždy po 30 dnech,

 • zároveň pro účely každého vstupu musí disponovat potvrzením o výkonu přeshraničního zaměstnání – vzor zde.

Příklad:
Polský přeshraniční pracovník přijede poprvé do práce na území ČR dne 11. května - pokud disponuje rovnou při tomto prvním vstupu lékařským potvrzením, tímto si potvrzení "aktivuje" a jezdí na něj dalších 30 dní. Pokud potvrzení nemá, může si test a ověření lékařského potvrzení dodělat na území ČR. Pokud jezdí do práce každý den, musí lékařské potvrzení mít 14. května (tedy do 72 hodin), jinak již nebude vpuštěn na území. Do 14. května může prozatím každý den jezdit do práce. Pokud však jezdí v turnusech pondělí - pátek a víkend doma, pak další překročení hranice nastane až 18. května. Při tomto překročení 18. května tedy musí mít lékařské potvrzení o absolvování testu (je to již po 72 hodin). Ale pozor - test pro účely vstupu na území nesmí být starší než 4 dny. Proto si ho osoba musí zajistit v ČR v týdnu od 11. května, tak aby test v pondělí 18. května nebyl starší než 4 dny, tzn. test musí být absolvován nejdříve dne 15. května 2020.

Tzn. platí povinnost nechat se pravidelně testovat testem PCR (výtěrový test) - nejde o tzv. RAPID test, a předkládat o této skutečnosti aktuální potvrzení (vzor na webu MV).

Pro osoby, které nepodstoupí povinnou nařízenou karanténu, platí omezení volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od každého vstupu, s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

Dokumenty pro účely vstupu:

  

Lékařským potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Test musí být vydán na vzoru, který je na webových stránkách MV, nebo se předkládá potvrzení od lékaře, které obsahuje veškeré náležitosti uvedené na formuláři. V konkrétních uvedených případech lze absolvovat PCR test i na území a potvrzení o jeho absolvování předložit do 72 hodin od vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici.

Nezbytným karanténním opatřením se rozumí zejména karanténa podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Nezbytné karanténní opatření uděluje krajská hygienická stanice (KHS) příslušná podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a to na základě telefonického oznámení bezprostředně po vstupu na území ČR.

  


MV-2020/05/10-V7

vytisknout  e-mailem