Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled zveřejňovaných informací o povinném subjektu (SOA Hradec Králové)

1. Název: Česká republika - Státní oblastní archiv v Hradci Králové
2. Důvod a způsob založení: Státní oblastní archiv v Hradci Králové (dále též jen "archiv") je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Právní postavení archivu jako správního úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Právní postavení archivu jako organizační složky státu upravuje zákon č. 219/2000Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Archiv vystupuje v právních vztazích jménem státu. Archiv je správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. Archiv je účetní jednotkou. Jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra. Správní obvod archivu je vymezen územím krajů Pardubického a Královéhradeckého. S účinností od 1. 1. 2022 nabývá platnosti zákon č. 416/2021, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, kterým se mění název archivu ze Státní oblastní archiv v Zámrsku na Státní oblastní archiv v Hradci Králové a sídlem archivu se stává Hradec Králové.
3. Organizační struktura: - Organizační řád k 1. 1. 2022 (pdf, 217 kB)
- Organizační řád - změna k 1. 7. 2022 (pdf, 124 kB)
- Organizační řád - změna k 1. 10. 2022 (pdf, 124 kB)
- Organizační řád - změna k 1. 1. 2023 (pdf, 124 kB)
- Organizační řád - změna k 27. 11. 2023 (pdf, 123 kB)
- Organizační řád - změna k 1. 1. 2024 (pdf, 125 kB)
4. Kontaktní spojení: https://vychodoceskearchivy.cz/kontakty
4.1. Kontaktní poštovní adresa: Adresář
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvy: Adresář
4.3. Úřední hodiny podatelny: Adresář
4.4. Telefonní čísla: Adresář
4.5. Adresa internetové stránky: https://vychodoceskearchivy.cz/
4.6. Adresa podatelny: Adresář
4.7. Elektronická adresa podatelny: Centrální podatelna: podatelna.soa@ahapa.cz
Ředitelství: podatelna.reditelstvi@ahapa.cz
Archivní oddělení Hradec Králové: podatelna.oam@ahapa.cz
Archivní oddělení Zámrsk (badatelna): podatelna.osa@ahapa.cz
Správa areálu Zámrsk (společná podatelna s Archivním oddělením Zámrsk)
Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice: podatelna.epo@ahapa.cz
Státní okresní archiv Hradec Králové: podatelna.hk@ahapa.cz
Státní okresní archiv Chrudim: podatelna.cr@ahapa.cz
Státní okresní archiv Jičín: podatelna.jc@ahapa.cz
Státní okresní archiv Náchod: podatelna.na@ahapa.cz
Státní okresní archiv Pardubice: podatelna.pu@ahapa.cz
Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou: podatelna.rk@ahapa.cz
Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli: podatelna.sy@ahapa.cz
Státní okresní archiv Trutnov: podatelna.tu@ahapa.cz
Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí: podatelna.uo@ahapa.cz
Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě
4.8. Datová schránka: Adresář
5. Případné platby lze poukázat: ČNB Hradec Králové čísla účtů:
10231881/0710 (běžný účet)
19-10231881/0710 (kopie, rešerše, nájmy)
19-10231881/0710 (platby za vyžádané informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; variabilní symbol - datum narození u fyzických osob, IČ u právnických osob)
6. IČO: 70979201
7. Plátce daně z přidané hodnoty: DIČ: CZ70979201. Archiv není plátcem DPH.
8. Dokumenty
8.1. Seznam hlavních dokumentů: - Výroční zprávy archivu
- Organizační řád k 1. 1. 2022 (pdf, 217 kB)
Organizační řád - změna k 1. 7. 2022 (pdf, 124 kB)
- Organizační řád - změna k 1. 10. 2022 (pdf, 124 kB)
- Organizační řád - změna k 1. 1. 2023 (pdf, 124 kB)
- Organizační řád - změna k 27. 11. 2023 (pdf, 123 kB)
- Organizační řád - změna k 1. 1. 2024 (pdf, 125 kB)
- Služební předpisy
- Protikorupční program (pdf, 134,43 kB)
- Ceník služeb (pdf, 1,65 MB)
- Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (pdf, 97 kB)
8.2. Rozpočet Rozpočet schválený ministrem vnitra rozpisem závazných ukazatelů na rok 2024

- příjmy celkem: 500 000,- Kč
- výdaje celkem: 96 251 589,- Kč
9. Žádosti o informace (místo a způsoby získání požadovaných informací): Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zák. č. 106/1999 Sb., se podávají
- ústně - osobně na jednotlivých podatelnách Státního oblastního archivu v Hradci Králové nebo telefonicky,
- písemně - poštou na zveřejněné doručovací adresy,
- elektronicky na adresy elektronické pošty prostřednictvím elektronických podatelen.

Vyžádané informace
10. Příjem podání a podnětů. Podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí lze: - prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
- prostřednictvím datové schránky,
- elektronicky prostřednictvím elektronických podatelen,
- osobně na podatelnách Státního oblastního archivu v Hradci Králové v úředních hodinách.
11. Předpisy
11.1. Nejdůležitější používané předpisy (vždy ve znění pozdějších předpisů): - Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
- Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
- Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- Vyhláška č. 515/2020, o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
- Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
- Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon)
- Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
- Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
- Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
- Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
- Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
- Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
- Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
11.2. Vydané právní předpisy: -
12. Úhrady za poskytování informací
12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (pdf, 97 kB)
12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: -
13. Licenční smlouvy
13.1. Vzory licenčních smluv: Vzor licenční smlouvy nevýhradní (pdf, 35 KB)
13.2. Výhradní licence: Vzor licenční smlouvy výhradní (pdf, 30 KB)
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím: Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím podle zákona č. 106/2009 Sb. tvoří součást výročních zpráv archivu

  

vytisknout  e-mailem