Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní rámec spolupráce zpravodajských služeb a Policie České republiky

RNDr. Daniel Havránek 

Shrnutí:
 
Na zajišťování bezpečnostních funkcí České republiky se nezastupitelným způ­sobem podílejí zpravodajské služby a Policie České republiky.
Posláním zpravodajských služeb v bezpečnostním systému České republiky je poskytovat především vládě kvalifikované informační služby v oblasti ochrany základů demokratického právního státu, zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti a ochrany dalších strategických zájmů České republiky v ekonomické a zahra­ničněpolitické oblasti. Úkolem zpravodajských služeb není vykonávat pořádkový dozor, přímo zamezovat protiprávním činnostem ani konat v trestním řízení.
Policie plní úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti a její útvary půso­bí také jako orgány činné v trestním řízení. Policie je zákony vybavena obvyklými donucovacími pravomocemi, kterými zpravodajské služby nedisponují.
Právním základem spolupráce zpravodajských služeb a policie jsou ustanovení zákona o zpravodajských službách a ustanovení zákona o policii, která působí uvnitř rámce ústavních zásad povolených způsobů prosazování státní moci. Spolupráce mezi oběma typy bezpečnostních sborů se uskutečňuje především v oblasti výměny informací a právní rámec předurčuje konkrétní formy této spo­lupráce. Každý návrh organizačního způsobu spolupráce je vždy potřebné pečlivě posuzovat z hlediska zákonného rámce a v případě zjištěného odklonu přehod­notit. Bez odpovědného posouzení zákonnosti nelze žádný návrh konkrétních opatření vynucovat administrativními procedurami.
 
Legal framework for cooperation between the intelligence services and the Police of the Czech Republic – summary:
 
Intelligence services and the Police of the Czech Republic participate in ensuring the national security functions of the Czech Republic in an irreplaceable manner.
The fundamental role of the intelligence services within the national secu­rity system of the Czech Republic is to provide reliable information mainly to the Government concerning protection of foundations of democratic, law-abid­ing State, the internal and external security and defense of other strategic priori­ties of the Czech Republic in the sphere of economic and foreign policy. The tasks of the intelligence services do not include policing, direct prevention of illegal actions or conducting of criminal proceedings.
The Police operate in the area of internal order and security and its departments act as bodies in criminal proceedings. The law provides the Police with standard coercive power, which is not at the intelligence services disposal.
The legal basis for cooperation between the intelligence services and the Police can be found in the Intelligence Services Act and the Police Act. The partnership of these two types of security forces exists especially in the area of data sharing; and the legal framework defines particular form of their collaboration. Each pro­posal relating to an organizational form of cooperation has to be always thorough­ly considered with respect to legality. Should there be any deviation, the proposal shall be subject to review. Without comprehensive legality assessment it shall be impossible to enforce any proposal of particular measure by administrative pro­cedures.

vytisknout  e-mailem