Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pracovníci kritické infrastruktury

English English version

Výjimka pro pracovníky kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a další nebo související energetické infrastruktury a pracovníci servisující kritickou infrastrukturu včetně servisu vybavení IZS apod.
-
platná od 26. května 2020 od 0:00

Na území ČR mohou vstoupit pouze osoby s oprávněním - tedy občané ČR, občané EU, občané třetích zemí s povolením k pobytu v jiném členském státě, přičemž výkon práce (montáže, servisu, opravářské práce) nesmí přesáhnout dobu 7 po sobě jdoucích dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce, občané třetích zemí s krátkodobým vízem za účelem zaměstnání spolu s povolením k zaměstnání.

Pro osoby platí povinnost bezprostředně po vstupu oznámit telefonicky tuto skutečnost krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště a podrobit se nezbytnému karanténnímu opatření, pokud

 • doba předpokládaného pobytu na území ČR je delší než 14 dní, nebo pokud doba vycestování trvala déle než 14 dní

  NEBO

 • pro účely vstupu nemají lékařské potvrzení o absolvování PCR testu (na formuláři, který je na webových stránkách MV ke stažení); absolvování testu nesmí být starší než 4 dny a test je prováděn na vlastní náklady,

 • PCR test lze též absolvovat na území ČR do 72 hodin od vstupu, nicméně tyto osoby mají povinnost oznámit tuto skutečnost své krajské hygienické stanici, aby nenařídila karanténní opatření.
   

Pokud se osoba nepodrobila nezbytným karanténním opatřením, platí omezení volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od vstupu s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů,

Je zapotřebí mít pro účely vstupu u sebe potvrzení pro pracovníky servisu kritické infrastruktury (vzor na webu MV).
 

Pro pracovníky cestující z ČR do zahraničí nadále platí:

Povinnost potvrzení formou nóty zastupitelského úřadu cílové země, že se jedná o tuto kategorii osob a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

 

Lékařské potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Test musí být vydán na vzoru, který je na webových stránkách MV, nebo se předkládá potvrzení od lékaře, které obsahuje veškeré náležitosti uvedené na formuláři. V konkrétních uvedených případech lze absolvovat PCR test i na území a potvrzení o jeho absolvování předložit do 72 hodin od vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici.

Nezbytným karanténním opatřením se rozumí karanténa podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Nezbytné karanténní opatření uděluje krajská hygienická stanice (KHS) příslušná podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a to na základě telefonického oznámení bezprostředně po vstupu na území ČR.

  

Kritickou infrastrukturou v České republice je prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení, jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu1.

Jedná se o tato odvětví2:

ENERGETIKA, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, DOPRAVA, KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY, FINANČNÍ TRH A MĚNA, NOUZOVÉ SLUŽBY a VEŘEJNÁ SPRÁVA.

Subjekt, který je svou povahou označen za subjekt kritické infrastruktury, si potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury může vystavit sám, ale musí být opatřen razítkem subjektu a podpisem styčného bezpečnostního pracovníka.

Pro subjekty, které nejsou samy o sobě označeny za subjekt kritické infrastruktury, ale jejich činnost je významná pro fungování subjektu kritické infrastruktury (např. pracovníci čistící stanice, kteří čistí cisterny) může potvrzení pro dotčené pracovníky vystavit subjekt kritické infrastruktury, pro který bude činnost zajišťována pracovníky jiného subjektu.

 • Pod výjimku tedy spadají ti pracovníci, jejichž přítomnost je nezbytně nutná k zajištění řádného chodu kritické infrastruktury.

 • Jde o nárazovou nepravidelnou činnost, nikoliv každodenní výkon práce, na nezbytně dlouhou dobu.

 • Nemusí se vždy nutně jednat pouze o zaměstnance, ale pod výjimku spadnou rovněž osoby, které pro prvky kritické infrastruktury vykonávají služby/práce, které jsou pro zajištění chodu této infrastruktury nezbytné.

  

Příklady:

 • pracovníci firem pro zajištění klíčových práci na jaderných elektrárnách,

 • pracovníci inspekce turbín a jiných částí elektráren či tepláren (např. filtry), bez nichž elektrárny nemohou být provozovány,

 • pracovníci firem zajišťující najíždění technologických celků tepláren a elektráren
  neodkladné servisy kotlů, turbín, generátorů,

 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu technologií kotlů na biomasu, který je v případě zahraniční technologie prováděn servisními pracovníky přímo výrobců technologií pro zdroje na biomasu, kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v sousedních zemích (primárně Německo),

 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu větrných elektráren, který je z převážné většiny prováděn servisními pracovníky přímo výrobců větrných elektráren, kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v sousedních zemích,

 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu bioplynových stanic, který je prováděn servisními pracovníky přímo výrobců technologií pro bioplynové stanice - kogenerační jednotky (např. technologie Jenbacher a MAN), kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v sousedních zemích,

 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu fotovoltaických elektráren, který je prováděn v závažných stavech servisními pracovníky přímo výrobci či výhradními dovozci do EU fotovoltaických elektráren, baterií  a střídačů, kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v sousedních zemích pro závažnější zásahy,

 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu tepelných čerpadel, který je prováděn v závažných stavech servisními pracovníky přímo výrobci či výhradními dovozci do EU tepelných čerpadel (např. technologie Stiebel Eltron, Nibe, Viessmann, IVT, AEG, Toshiba), kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v sousedních zemích pro závažnější zásahy,

 • servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu vodárenské a telekomunikační (datové ústředny, optické kabely) infrastruktury,

 • specialisté na řídicí systémy kritické infrastruktury a servisy vozidel IZS, vrtulníků IZS, IZS techniky apod,

 • pracovníci opravující a servisující v nezbytně nutných případech výrobní technologie v zemědělské a potravinářské výrobě (včetně výroby obalů),

 • pracovníci řídící a servisující chemické a farmaceutické provozy (např. výroba ochranných prostředků, dezinfekce, hygienických potřeb),

 • pracovníci povinných osob podle zákona o kybernetické bezpečnosti zajišťující informační a komunikační systémy nezbytné např. pro zajištění funkčnosti kritické infrastruktury, telekomunikační služby, domény CZ, nemocnic, datacenter (např. výpadek fungování datového centra nebo součástky, informační systém pro řízení ropovodů, výpadek serveru, routeru, switche, selhání součástky technického prvku, zasažení informačního systému nemocnice).

  

  

[1] § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb.

[2] § 2 nařízení vlády č. 432/2010 Sb.

  


MV-2020/05/07-V5

vytisknout  e-mailem