Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povinně zveřejňované informace Zemského archivu v Opavě

Pořadové
číslo
Uvozovací text položky Obsah položky
1. Název Zemský archiv v Opavě
2. Důvod a způsob založení Zemský archiv v Opavě je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Archiv vystupuje v právních vztazích jménem státu.
Zemský archiv v Opavě je správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. Archiv je účetní jednotkou. Jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra. Správní obvod archivu je vymezen územím krajů Moravskoslezského a Olomouckého.
3. Organizační struktura Graf organizační struktury Zemského archivu v Opavě
4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava
4.3. Úřední hodiny -
4.3.1.

Úřední hodiny úřadu

Po: 8:00 - 17:00
Út:  8:00 - 14:00
St:  8:00 - 17:00
Čt:  8:00 - 14:00
Pá: -
4.3.2. Úřední hodiny badatelny Po: 8:00 - 17:00
Út:  8:00 - 15:00
St:  8:00 - 17:00
Čt:  8:00 - 15:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
Pá: -
4.4. Telefonní čísla +420 553 607 240

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Irena Frantová

Prošetřovatel: Mgr. et Mgr. Pavel Žídek
4.5. Adresa internetové stránky https://www.archives.cz/
4.6. Úřední emailová adresa e-podatelna@zao.archives.cz
4.7. Datová schránka yzmaix7
4.8. Další elektronické adresy info@zao.archives.cz
badatelna@zao.archives.cz
prosetrovatel@zao.archives.cz
zmocnenec@zao.archives.cz
5. Případné platby lze poukázat na bankovní účet č. 19-11939881 / 0710
6. 70979057
7. DIČ neplátce DPH
8. Dokumenty -
8.1. Seznamy hlavních dokumentů Výroční zprávy
Protikorupční program Zemského archivu v Opavě
8.2. Rozpočet -
8.3. Závěrečný účet -
9. Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava
telefonní spojení: +420 553 607 240
úřední e-mailová adresa: e-podatelna@zao.archives.cz
datová schránka: yzmaix7
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádosti, stížnosti a podněty se podávají na adresu příslušného archivu. Možnosti podání:
  • žádost lze zaslat prostřednictvím datové schránky, jejíž ID je yzmaix7
  • žádost lze zaslat prostřednictvím úřední emailové adresy e-podatelna@zao.archives.cz
  • žádost lze doručit i osobně na podatelnu příslušného archivu: kontakty jednotlivých pracovišť
11. Příjem dokumentů v listinné podobě Osobní a poštovní doručování listinných dokumentů a datových zpráv na technických nosičích dat se realizuje prostřednictvím kontaktní poštovní adresy: Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava.
12. Příjem dokumentů v digitální podobě Příjem datových zpráv se realizuje prostřednictvím:
Elektronické dokumenty doručované archivu v datových zprávách a na technických nosičích (CD, DVD) jsou přijímány ve formátech: pdf, doc, xls, rtf, txt, jpg, html a PDF/A (úřední podání).
13. Opravné prostředky Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání je možné podat:

1. prostřednictvím držitele poštovní licence k přepravě

2. elektronicky
- a. prostřednictvím datové schránky
- b. na elektronickou adresu podatelny archivu

Pokud je odvolání zasíláno elektronicky, musí být ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. podepsáno příslušným elektronickým podpisem. Za podmínky, že odvolání je do 5 dnů potvrzeno (resp. doplněno způsobem uvedeným výše), lze jej učinit pomocí jiných technických prostředků (např. veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu).

Odvolání zaslané v elektronické podobě i v listinné podobě musí mít všechny náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 platného znění zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Rovněž musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání v listinné formě se podává s potřebným počtem stejnopisů dle §82 odst. 2 platného znění zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Archiv, který rozhodnutí vydal, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
14. Popisy postupů
15. Předpisy -
15.1. Nejdůležitější používané předpisy
  • Zákon č. 499/2004 Sb., v platném znění
  • Vyhláška č. 645/2004 Sb., v platném znění
  • Vyhláška č.259/2012 Sb., v platném znění
15.2. Vnitřní předpisy
16. Úhrady za poskytování informací -
16.1. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
16.2. Ceník služeb dle § 40 odst. zákona 499/2004 Sb.
16.3. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací -
17. Licenční smlouvy -
17.1. Vzory licenčních smluv -
17.2. Výhradní licence -
18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Roční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je nedílnou součástí každé výroční zprávy Zemského archivu v Opavě.

Výroční zprávy

  

vytisknout  e-mailem