Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povinné testování zaměstnanců územních samospráv

stav k 22. 11. 2021 

Informace pro obce
Povinné testování zaměstnanců územních samospráv –
stav k 22. 11. 2021

I.

Mimořádné opatření

 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření ze dne 20. 11. 2021, č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN[1](dále jen „mimořádné opatření“), které nařizuje všem zaměstnavatelům na území České republiky zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců, nestanoví-li bod 2 jinak, na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to provedené na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.
 • Vláda usnesením č. 1036 ze dne 19. 11. 2021 vydala předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat uvedené mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

II.

Testování v podmínkách obcí

1) Kdo je povinen testovat?

 • Mimořádné opatření o povinnosti testování zaměstnanců se týká mj. těchto veřejných zaměstnavatelů:
  • a) územních samosprávných celků,
  • b) právnických osob, k nimž územní samosprávný celek plní funkci zakladatele nebo zřizovatele, s výjimkou škol nebo školských zařízení podle školského zákona a s výjimkou poskytovatelů sociálních služeb, pro které jsou mimořádným opatřením stanovena zvláštní pravidla testování zaměstnanců:
   - jedná se například o příspěvkové organizace či obchodní společnosti.

2) Kdo je testován?

 • Forma uzavření pracovního poměru nerozhoduje. Mimořádné opatření se týká i zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti). Povinnost testování se vztahuje na zaměstnance na plný i částečný úvazek.
 • Výjimka z povinnosti testování se vztahuje na osoby, které:
  • a) jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,
  • b) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • c) podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • d) podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem,
  • e) se s ohledem na povahu práce na svém pracovišti nesetkávají se třetími osobami s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti,
  • f) vykonávají pouze práci z jiného místa (tzv. home office) a nedochází na pracoviště. Ve chvíli, kdy na pracoviště přicházejí, jsou povinni se podrobit testování na pracovišti, pokud nespadají do výše uvedených výjimek.


Ve vztahu k obcím se tedy povinnost týká:

 1. všech zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu,
 2. všech zaměstnanců obce zařazených do obecní policie,
 3. všech dalších zaměstnanců obce.
   

Ve vztahu k obcím se povinnost netýká:

 1. osob, na které se vztahuje některá z výjimek uvedených v mimořádném opatření,
 2. členů zastupitelstva obce,
 3. členů rady obce,
 4. členů výborů zastupitelstva obce a členů komisí rady obce a dalších členů zvláštních orgánů obce, pokud nejsou souběžně zaměstnanci obce,
 5. obdobně dalších osob, které nejsou v přímém zaměstnaneckém vztahu k obci či obecnímu úřadu.

Zejména v případě členů zastupitelstva obce, kteří jsou k výkonu funkce uvolněni, lze s ohledem na jejich častý kontakt se zaměstnanci obce pravidelné testování doporučit. Pro členy zastupitelstva obce je však testování dobrovolné.

3) Povinnosti zaměstnavatelů

Nejpozději od 29. 11. 2021 jsou shora uvedení zaměstnavatelé pro své zaměstnance povinni zajistit provedení testování na pracovišti:

 1. prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou),
 2. zajistit frekvenci testování alespoň jedenkrát týdně,
 3. vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů.
 • Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.
 • Frekvence testování: alespoň 1 x za 7 kalendářních dnů.
 • Zajištění RAT pro sebetestování nebrání zaměstnavateli, který disponuje takovou možností, provádět testování rovněž prostřednictvím zdravotnických pracovníků (zejména poskytovatele pracovnělékařských služeb).

4) Povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanci jsou povinni:

 1. na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit,
 2. příp. prokázat, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti testování, a to
  • certifikátem o provedeném očkování,
  • záznamem o testování v Informačním systému infekčních nemocí,
  • či potvrzením o testování vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

5) Co když zaměstnanec povinné testování odmítne?

Zaměstnavatel:

 1. nahlásí tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který na odmítnutí testování nahlíží jako na porušení povinnosti ze strany zaměstnance,
 2. zajistí omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru.
   

Zaměstnanec musí:

 1. nosit ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor),
 2. dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob,
 3. stravovat se odděleně od ostatních osob.

6) Co dělat v případě pozitivního výsledku testu?

Zaměstnanec:

 1. uvědomí zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti,
 2. příp. opustí pracoviště do místa svého aktuálního bydliště,
 3. uvědomí o pozitivním výsledku testu příslušného poskytovatele zdravotních služeb,
 4. následně se podrobí konfirmačnímu RT-PCR testu.

Nepřítomnost na pracovišti z důvodu pozitivního výsledku testu se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele do výsledku konfirmačního vyšetření.

7) Testování a odpady

S použitými testy se naloží dle metodického sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob[2]:

 1. Vložit všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm. V případě tenčích použít pytle dva – jeden vložit do druhého.
 2. Po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od prvního použití pytel zavázat a vnější povrch ošetřit dezinfekčním prostředkem.
 3. Pytel vyhodit do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic!
 4. Osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použije dezinfekci na ruce.

* * * * *

Další informace jsou dostupné pod odkazy:

V případě výkladových nejasností či problémů při aplikaci mimořádného opatření doporučujeme obracet se na Ministerstvo zdravotnictví, v jehož kompetenci bylo mimořádné opatření vydáno, a jež je příslušné k jeho výkladu.

Praha 23. 11. 2021
Zpracoval: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

 

[1] Předmětné mimořádné opatření bylo upřesněno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 11. 2021, č. j. MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN, spočívajícím ve zrušení slov v čl. I bodu 1 „nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb“ (srov. usnesení vlády č. 1063 ze dne 22. 11. 2021).

vytisknout  e-mailem