Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povinné testování zaměstnanců územních samospráv

- aktualizace k 31. lednu 2022 

Informace pro obce
-
Povinné testování zaměstnanců územních samospráv - stav k 31. 1. 2022

  

I.
Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření ze dne 5. 1. 2022, č. j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN (1) (dále jen "mimořádné opatření"), které nařizuje všem zaměstnavatelům na území České republiky zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) s frekvencí dvakrát za týden.

Předmětné mimořádné opatření bylo změněno:

 1. mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. 1. 2022, č. j. MZDR 461/2022-2/MIN/KAN, kdy změna spočívá v rozsahu údajů uváděných v seznamu osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem; tento seznam je zaměstnavatel povinen zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,

 2. mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 1. 2022, č. j. MZDR 461/2022-3/MIN/KAN, které mj. stanovuje další výjimku z povinnosti testování (s účinností ode dne 31. 1. 2022).

  

II.
Testování v podmínkách obcí

1. Kdo je povinen testovat?

Mimořádné opatření o povinnosti testování zaměstnanců se týká mj. těchto veřejných zaměstnavatelů:

 1. územních samosprávných celků,

 2. právnických osob, k nimž územní samosprávný celek plní funkci zakladatele nebo zřizovatele, s výjimkou škol nebo školských zařízení podle školského zákona a s výjimkou poskytovatelů sociálních služeb, pro které jsou mimořádným opatřením stanovena zvláštní pravidla testování zaměstnanců.

  - jedná se například o příspěvkové organizace či obchodní společnosti.

2. Kdo je testován?

Ve vztahu k obcím se povinnost týká:

 1. všech zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu,

 2. všech zaměstnanců obce zařazených do obecní policie,

 3. všech dalších zaměstnanců obce,

 4. členů zastupitelstva obce a rady obce,

 5. členů zvláštních orgánů obce (např. komise k projednávání přestupků).

Ve vztahu k obcím se povinnost netýká:

 1. osob, na které se vztahuje některá z výjimek uvedených v mimořádném opatření,

 2. členů výborů zastupitelstva obce a členů komisí rady obce, pokud nejsou zároveň zaměstnanci obce či členové orgánů obce (tj. členy zastupitelstva obce).

Forma uzavření pracovněprávního vztahu nerozhoduje. Mimořádné opatření se týká i zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti). Povinnost testování se vztahuje na zaměstnance na plný i částečný úvazek.

Testována je i osoba, která se zdržuje na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti a která nepodléhá povinnosti testování u jiného  zaměstnavatele nebo podle jiného ustanovení tohoto mimořádného opatření (např. osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi).

Výjimka z povinnosti testování se vztahuje na osobu, která:

 1. podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

 2. podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem,

 3. podstupuje preventivní testování u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu,

 4. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů (Pozn.: účinnost ode dne 31. 1. 2022),

 5. se s ohledem na povahu práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ní ve stejné domácnosti,

 6. nevykonává práci na pracovišti.

3. Povinnosti zaměstnavatelů

Od 17. 1. 2022 jsou shora uvedení zaměstnavatelé pro své zaměstnance povinni zajistit:

 1. provedení testování na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou),

 2. zajistit frekvenci testování dvakrát týdně s tím, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování,

 3. vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů,

 4. zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem - manuál k využití ZDE.

Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

4. Povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanci jsou povinni:

 1. na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit,

 2. příp. prokázat, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti testování, a to

  - záznamem o testování v Informačním systému infekčních nemocí,

  - či písemným potvrzením zaměstnavatele nebo právnické osoby o tom, že u nich podstupují preventivní testování.

5. Co když zaměstnanec povinné testování odmítne?

Zaměstnavatel:

 1. nahlásí tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,

 2. zajistí omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru.

Zaměstnanec musí:

 1. nosit ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor),

 2. dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob,

 3. stravovat se odděleně od ostatních osob.

Ze stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že pokud se zaměstnanec odmítne podrobit povinnému testování u zaměstnavatele a současně zaměstnavateli neprokáže existenci výjimky z této povinnosti, lze se klonit k tomu, že porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, což může vyústit až k výpovědi z pracovního poměru podle § 52 písm. g) zákoníku práce, tedy z důvodu porušování "pracovní kázně" zaměstnancem. Je však nutné vždy zohlednit konkrétní okolnosti případu.

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí je dostupné ZDE.

6. Co dělat v případě pozitivního výsledku testu?

Zaměstnanec:

 1. uvědomí zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti,

 2. opustí pracoviště,

 3. poskytne součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu,

 4. nosí respirátor třídy FFP2,

 5. zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud je to možné.

Návrat na pracoviště:

 1. po absolvování karantény podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v první den, kdy po ukončení karantény bude přítomen na pracovišti - test zajišťuje zaměstnavatel,

 2. příp. po absolvování konfirmačního PCR testu s negativním výsledkem a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví karanténu ukončí.

7. Proplácení testů

Od 17. 1. 2022 bude okruh osob, které mohou žádat o příspěvky na nákup rychlých antigenních testů určených pro sebetestování (použití laickou osobou), rozšířen na všechny zaměstnavatele působící na území České republiky, tedy i na územní samosprávné celky.

Veškeré informace k proplácení lze dohledat na webových stránkách https://www.samotesty-covid.cz/.

8. Testování a odpady

S použitými testy se naloží dle metodického sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob (2):

 1. Vložit všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm. V případě tenčích použít pytle dva - jeden vložit do druhého.

 2. Po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od prvního použití pytel zavázat a vnější povrch ošetřit dezinfekčním prostředkem.

 3. Pytel vyhodit do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic!

 4. Osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použije dezinfekci na ruce.

  

* * * * *

Další informace jsou dostupné pod odkazy:

  

V případě výkladových nejasností či problémů při aplikaci mimořádného opatření doporučujeme obracet se na Ministerstvo zdravotnictví, v jehož kompetenci bylo mimořádné opatření vydáno, a jež je příslušné k jeho výkladu.

  

  

Praha 27. 1. 2021
Zpracoval: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

  

1)
Předmětné mimořádné opatření zrušilo předchozí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se testování zaměstnanců č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN ze dne 20. 11. 2021, č. j. MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN ze dne 22. 11. 2021 a č. j. MZDR 42085/2021-3/MIN/KAN ze dne 13. 12. 2021.

2)
https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika.

  

vytisknout  e-mailem