Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize

Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině; v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.
 

Kdo a za jakých podmínek

Fyzická osoba, která prokáže, že toto potvrzení potřebuje pro uplatnění jejích práv v cizině nebo se prokáže, že tak stanoví zvláštní zákon.
 

Jak a kam se obrátit

Žadatel by se měl osobně či písemně obrátit na matriční úřad podle místa matriční události fyzické osoby, z jejíhož zápisu narození, uzavření manželství nebo úmrtí v matriční knize má být potvrzení vystaveno. V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, z níž má být potvrzení vydáno, je možno se obrátit s žádostí o informaci na kterýkoli matriční úřad.
Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak potvrzení z matriční knihy vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.
 

Co musíte předložit

Žadatel předloží:
 • platný doklad totožnosti
 • písemná žádost a veřejná listina, ze kterých je patrné, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení - (např. doložení požadavku z ciziny)
Formuláře
Formuláře nejsou stanoveny, je stanoven pouze obsah vydávaného potvrzení.
 

Poplatky a termíny

Poplatky
Za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč v hotovosti za každou i započatou stránku.
 
Lhůty
Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.
 

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Doplňující zákony a předpisy
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
   

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 
Sankce
Sankce nejsou stanoveny. 
 

Kde získáte bližší informace
 • Na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • Na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení státního občanství
  a matrik, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
  tel. 974 817 427, 974 817 429, 974 817 431
  email: jhalova@mvcr.cz, nicol.novakova@mvcr.cz
  úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin

 


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 1.9.2011

vytisknout  e-mailem