Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postavení elektronického dokumentu v českém právu

Mgr. Tomáš LECHNER 

Shrnutí:
Příspěvek se zabývá postavením elektronických dokumentů v českém právu, které se vyvíjí od roku 2000, kdy byl schválen zákon o elektronickém podpisu. Nejprve jsou diskutovány pojmy dokument, záznam, písemnost, listina, spis atd. Ukazujeme, že jak písemnost, tak listina, mohou existovat v listinné i elektronické podobě a že pojem dokument zaváděný zákonem o archivnictví a spisové službě je vhodným základním termínem zejména díky faktu, že není spojován tradičním vnímáním a všeobecným obyčejem pouze s listinnou podobou. Dále se zabýváme možnostmi využití elektronických dokumentů a jejich autenticitou. V poslední části příspěvku se věnujeme problému, který spočívá v omezené trvanlivosti elek­tronických dokumentů a dosud neúplně vyřešené elektronické archivaci. Návazně také diskutujeme zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který nabude účinnosti 1. července 2009 a který rozšíří vyu­žívání elektronických dokumentů a posílí jejich postavení v českém právu.
 
 
The state of an electronic document in Czech law system
 
Summary:
The paper deals with the position of electronic documents in Czech law system, which has been developing since the year 2000 when the Electronic Signature Act was approved. At first the terms document, record, paper, writing, file etc. are discussed. We show that both paper and writing can exist both in a paper as well as in an electronic form and that the term document, which is defined by Act of Archiving and Record Management System, is a good basic term especially thanks to the fact that this term is not connected in traditional perception and general custom only with the paper form. Further we deal with possibilities of use of electronic documents and also with their authenticity. In the last part of the paper we discuss the problem of limited durability of electronic documents and still not fully solved issue of electronic archiving. Subsequently we discuss the eGovernment Act No. 300/2008 Coll., which will come into force on 1st July 2009 and which will increase use of electronic documents and strengthen their position in Czech law system.

vytisknout  e-mailem