Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Popis projektových žádostí schválených v rámci ročního programu EUF 2010

 
EUF 2010-02 „Otevřete dveře azylantům III“, Poradna pro integraci
Projekt má pomoci lidem, kterým byl v ČR udělen azyl, s jejich začleněním do české společnosti. Jeho podstatou je zvýšit nabídku vhodného integračního bydlení v rámci Státního integračního programu, která v současnosti neodpovídá poptávce. Dalším souvisejícím cílem projektu je zvýšit informovanost zástupců obcí a měst i široké veřejnosti o situaci a problémech integrace azylantů v oblasti bydlení.
EUF 2010-03 „Adaptace azylantů v novém domově III“, Poradna pro integraci
Projekt je zaměřen na pomoc lidem, kterým byl v ČR udělen azyl, se začleněním do místní společnosti po jejich nastěhování do nového bydliště. Jeho podstatou je naučit tyto osoby orientovat se v novém prostředí a pomoci jim překonat počáteční nejistotu, a to prostřednictvím poskytnutí nezbytných informací, sociálně-právního poradenství, osobní asistence a pomoci při komunikaci s úřady a dalšími institucemi. Asistence při integraci bude nově přistěhovalým azylantům poskytována po dobu 6 měsíců.
EUF 2010-05 „Projekt Magdala – všestranná podpora obchodovaným osobám, dalším zranitelným skupinám a jejich dětem“, Arcidiecézní charita Praha
Hlavním cílem projektu je zajištění ubytování ve vhodném bezpečném prostředí a poskytnout vysoce kvalitní komplexní služby, včetně lékařských a psychologických, pro zranitelné skupiny osob (tedy např. nezletilí bez doprovodu, oběti obchodu s lidmi, osoby s posttraumatickými stresovými stavy, oběti válečných a jiných ozbrojených konfliktů). Cílem projektu je zkvalitnit péči o zranitelné skupiny osob, zajistit kvalitní ubytování s dostupnou lékařskou a psychologickou pomocí, dále nabídnout obětem obchodu s lidmi utajované ubytování s cílem ochránit jejich osobu ( a případně její děti) před možnými útoky.
EUF 2010-06 „Komplexní podpora žadatelům o mezinárodní ochranu a azylantům se zaměřením na zranitelné skupiny“, Arcidiecézní charita
Cílem projektu je zajistit cílové skupině komplexní služby založené na individuálním přístupu. Komplexními službami je myšleno kvalitní sociální a právní poradenství, asistence spočívající ve zprostředkování zdravotní péče, zajištění překladu důležitých dokumentů či tlumočení, pomoc při vyhledávání ubytování, zaměstnání atd. Zranitelným skupinám osob bude navíc v opodstatněných případech poskytnuta přímá pomoc na nákup potravin, léků či základních hygienických potřeb, poskytnuty oděvy z humanitárního skladu šatstva.
EUF 2010-07 „Bezstarostná jízda III“, Organizace pro pomoc uprchlíkům
Cílem projektu, který navazuje na projekty Bezstarostná jízda a Bezstarostná jízda II, realizované v letech 2009 a 2010, je připravit nezletilé bez doprovodu na odchod ze Zařízení pro děti – cizince (ZDC) a usnadnit jim vstup do samostatného života prostřednictvím kvalifikovaného právního a sociálního poradenství, pomoci při vyhledávání vhodného bydlení, zaměstnání, studia a osobní asistence po odchodu ze ZDC.
EUF 2010-08 „Život v nové zemi“, Organizace pro pomoc uprchlíkům
Cílem projektu je poskytnout komplexní podporu při integraci přesídlených osob, kterým byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu. Těmto osobám bude poskytována individuální 6ti měsíční asistence po nastěhování do integračních bytů. Tato asistence bude především zaměřena na pracovní poradenství, doplnění si základního vzdělání, dalšího vzdělávání či rekvalifikací; zapojení se do místní komunity a rozvoj komunikace v českém jazyce přes nalezení vhodného dobrovolníka; pomoc při orientování se v místě bydliště a okolí.
EUF 2010-09 „Nový začátek III“, Organizace pro pomoc uprchlíkům
Hlavním cílem projektu je poskytnout azylantům individualizovanou podporu šest měsíců po nastěhování do integračního bytu. Hlavními oblastmi pomoci jsou: sociálně právní poradenství, individuální asistence při jednáních na úřadech místních správ a samospráv, pomoc se základní orientací ve městě a pomoc se sociokulturní orientací, pomoc při zapojení dětí do školského systému a do vrstevnických skupin, pomoc při hledání vhodného zaměstnání v kraji a pomoc při doplňování či zvyšování kvalifikace, taktéž pomoc při nostrifikaci dokladů.
EUF 2010-10 „Asistence pro žadatele o mezinárodní ochranu a uprchlíky“, Organizace pro pomoc uprchlíkům
Projekt je zaměřen na zlepšování a zefektivnění služeb souvisejících s přijímáním žadatelů o udělení mezinárodní ochrany a s integrací osob, jimž byla tato ochrana udělena. Důraz je kladen na individuální práci s každým jednotlivým klientem. U zranitelných kategorií osob se rovněž pracuje na usnadnění jejich těžší pozice. Projekt navazuje na projekt realizovaný v rámci ročního programu 2009 EUF-2009-12 [P1] Asistence pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany v POS Kostelec nad Orlicí.
EUF 2010-11 „Otevřené dveře“, Sdružení pro integraci a migraci
Hlavním cílem projektu je na základě odborného a kvalifikovaného poradenství, které bude poskytováno jak žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, tak osobám, které již mezinárodní ochranu obdržely, pomoci zorientovat se v jejich statusu, resp. v právech a povinnostech, které z takového statusu vyplývají, a na základě individuálního přístupu pak společně vyhodnotit a řešit konkrétní situaci.
EUF 2010-14 „Berlička V“, Sdružení občanů zabývajících se emigranty
Projekt by měl přispět ke zlepšení přístupu ke zdravotní péči o žadatele o udělení mezinárodní ochrany a azylanty – proplácením nebo přispíváním na léky; zdravotní pomůcky a zdravotní úkony. Reaguje též na změny v poskytování zdravotní péče, jež se mohou negativně odrazit na situaci žadatelů (regulační poplatky u lékařů, platby za recepty atd.). Navíc na Moravě a ve Slezsku projekt zajistí asistence při návštěvě lékařů, při registraci u lékařů, s proplácením léků a případně přispíváním na léky, zdravotní pomůcky a zdravotní úkony.
EUF 2010-16 „Doplňkové kurzy češtiny pro azylanty a osoby s doplňkovou ochranou a jejich děti“, Sdružení občanů zabývajících se emigranty
Důraz při realizaci projektu je kladen na vytvoření předpokladů pro získání znalostí českého jazyka oprávněných osob, které se stávají základem jejich úspěšné integrace a přístupu ke vzdělávání a k uplatnění na trhu práce. Důraz je kladen na uplatnění jazyka v každodenním životě a při integraci do lokálního prostředí a na trhu práce.
EUF 2010-17 „Společně v novém domově“, Sdružení občanů zabývajících se emigranty
Hlavním cílem projektu je zajištění komplexní integrace přesídleným osobám při změně bydliště podle stanoveného postupu. Realizátoři projektu z řad sociálních terénních pracovníků a lektorů českého jazyka se budou soustředit formou individuální práce s klienty na co nejefektivnější proces eliminace jazykové bariéry a úspěšné integrace do nového prostředí.
EUF 2010-18 „Právní a sociální poradenství žadatelům o udělení mezinárodní ochrany a osobám, kterým byla tato ochrana přiznána“, Sdružení občanů zabývajících se emigranty
Hlavním cílem projektu je poskytovat pravidelnou právní a sociální péči cílové skupině a to v podobě individuální, kvalifikované a systematické asistence v daném případě. Tato péče povede ke zkvalitnění, zefektivnění a zjednodušení přístupu k právnímu poradenství, sociálnímu poradenství, tlumočnickým službám a dalším formám pomoci s důrazem na pomoc zranitelným skupinám osob.
EUF 2010-20 „Moderní výuka českého jazyka-prostředek plnohodnotného prožití volnočasových aktivit žadatelů o mezinárodní ochranu“, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí
Projekt zásadním způsobem zlepšuje možnosti v jazykové přípravě cílové skupiny. Popisované výstupy zajistí rychlejší a kvalitnější výuku českého jazyka a tím i zvýší možnosti prožitků a zapojení příslušníků cílové skupiny při volnočasových aktivitách. K dosažení cílů se použijí pracovní karty, soubor pracovních listů.
EUF 2010-21 „Nový domov pro azylanty“, InBaze Berkat
Cílem projektu je pomoci osobám s přidělenou mezinárodní ochranou integrovat se v Praze a v Jihočeském kraji formou pomoci v zajištění jednorázového vybavení bytů nezbytným zařízením pro 3 rodiny, asistencí při tomto zařizování, uzavírání nájemní smlouvy, komunikace s nájemcem. Dalším cílem je poskytnout pracovní poradenství a rekvalifikace azylantům a osobám s doplňkovou ochranou, napomáhat vyhledat a udržet legální zaměstnání na pracovním trhu v ČR.
EUF 2010-23 „Ozdravné pobyty pro nezletilé žadatele o udělení mezinárodní ochrany“, Olivova dětská léčebna Říčany
Projekt se zabývá zajištěním pomoci zranitelným a ohroženým skupinám osob žádajícím o udělení mezinárodní ochrany a azylu formou poskytování zdravotní péče cestou ozdravných pobytů zaměřených na posílení imunity a kvalitního trávení volného času s individuálním přístupem vedoucím k rozvíjení jejich komplexních dovedností a osobnosti dítěte.
EUF 2010-24 „Právní a sociální poradenství a zdravotní asistence pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany“, Diecézní charita Hradec Králové
Projekt má zajistit komplexní asistenční služby pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany a celkově posílit sociální adaptabilitu klientů prostřednictvím poskytování kvalitních a efektivních služeb a zjednodušit přístup k právnímu a sociálnímu poradenství a zdravotní asistenci s využitím tlumočnických služeb a s důrazem kladeným na vysoce zranitelné skupiny osob a na individuální přístup k jednotlivým žadatelům o mezinárodní ochranu bez rozdílu.
EUF 2010-25 „Analýza SIP pro azylanty a vytvoření návrhu koncepčních a legislativních změn tohoto programu“, Etnologický ústav Akademie věd ČR
Cílem projektu je analyzovat Státní integrační program z hlediska jeho legislativního ukotvení, prováděcí praxe a praktického dopadu na život azylantů. Na základě analýz bude posouzena celková efektivita programu a navrženy změny.
EUF 2010-26 „Zkvalitnění ubytovacích služeb pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany prostřednictvím poskytované psychosociální pomoci“, Správa uprchlických zařízení
Hlavním cílem je poskytování komplexní a souvislé psychologické péče, tlumočnických a překladatelských služeb a materiální pomoci v podobě sociálního šatníku žadatelům v azylových zařízeních (AZ). Na tento hlavní cíl navazuje také odpovídající supervizní a vzdělávací péče o všechny zaměstnance pracující v přímé práci s žadateli v AZ.
EUF 2010-27 „Výuka českého jazyka pro azylanty ubytované v IAS SUZ“, Správa uprchlických zařízení
Cílem projektu je poskytnout osobám, kterým byl udělen azyl a jsou ubytovány v integračních azylových střediscích SUZ, výuku českého jazyka, která je klíčová pro jejich úspěšnou integraci. V rámci projektu bude zajištěna výuka pro dospělé azylanty i pro jejich děti. Bude se jednat o skupinovou výuku, avšak ve zcela výjimečných nebo zřetele hodných případech o výuku individuální.
EUF 2010-28 „Aktivní volný čas“, Správa uprchlických zařízení
Cílem projektu je zajistit zlepšení podmínek pobytu žadatelů o udělení mezinárodní ochrany v přijímacích a pobytových střediscích prostřednictvím rozšířené nabídky dostupných volnočasových aktivit pro děti a dospělé. Pro kvalitnější a efektivnější trávení volného času má být při organizaci a plánování volnočasových aktivit uplatňován individuální přístup k potřebám specifických skupin žadatelů.

vytisknout  e-mailem