Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 26. června 2021

DOPORUČENÍ PRO OBCE
K REALIZACI KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY
V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU
(OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2)

POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ
A PŘIJÍMÁNÍ PROHLÁŠENÍ O VSTUPU DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

Praha 28. června 2021

Úvod

Dne 25. června 2021 vydalo Ministerstva zdravotnictví mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN, ze kterého plyne, že s účinností od 26. června 2021 bude možno konat sňatečné obřady a přijímat prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství v počtu:

 1. do 30 osob (viz bod I./13 písm. a) ve vnitřních i vnějších prostorách, a to za stejných podmínek jako doposud,

 2. od 31 do 500 osob ve vnitřních prostorách (viz bod I./13) za podmínek stanovených v bodu I/16, který stanovuje podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích,

 3. od 31 do 1000 osob ve vnějších prostorách (viz bod I./13) za podmínek stanovených v bodu I/16, který stanovuje podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích.
   

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června 2021, č. j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN stanoví pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Snoubenci a osoby účastnící se sňatečného obřadu, stejně jako osoby činící prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, nemusí mít v průběhu obřadu ochranné prostředky dýchacích cest [viz bod I. odst. 3 písm. w)].

Blíže k podmínkám konání sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství viz níže.

DOPORUČENÍ PRO MATRIČNÍ ÚŘADY K REALIZACI OPATŘENÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY V OBLASTI UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A PŘIJÍMÁNÍ PROHLÁŠENÍ O VSTUPU DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

  

I. PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ OBŘADU

Matriční úřady by při provádění sňatečných obřadů měly od 26. června 2021 postupovat následovně:

1. Podmínky účasti na obřadu

Účast na svatbě lze umožnit za následujících podmínek:

 • do 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách, bez nutnosti splnění podmínek stanovených níže pod písmeny a) až h);
   

 • od 31 do 500 osob ve vnitřních prostorách, s povinností, aby osoba účastnící se obřadu:

 1. absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 2. absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 3. byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

 4. ​byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení) že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, nebo

 5. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

 6. na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

 7. absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

 8. ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
   

 • od 31 do 1000 osob ve vnějších prostorách s povinností, aby osoby účastnící se obřadu splnily podmínky uvedené výše pod písmeny a) až h).
   

Tyto podmínky platí i pro oddávajícího, matrikářku, případně jiné úřední osoby účastnící se obřadu, stejně jako např. pro fotografa, účinkující při živé hudbě atp. Podmínky uvedené pod písmeny a) až h) se nevztahují na děti mladší 6 let.

Do počtu osob, které se mohou obřadu účastnit, se však počítají i děti, a to včetně dětí mladších 6 let.

Matrikář ani oddávající nejsou oprávněni splnění podmínek uvedených výše pod písmeny a) až h) kontrolovat.

Ke kontrole splnění těchto podmínek jsou oprávněny pouze orgány Policie ČR a hygienických stanic.
 

2. Hygienická opatření

Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit stanovený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a to bez ohledu na počet účastníků stanovený v bodě 1.

Skutečnost, že nošení stanovených ochranných prostředků při obřadech není povinné, neznamená zákaz stanovených ochranných prostředků při těchto příležitostech nosit. Naopak jejich nošení lze doporučit, a to zejména v případech střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou.

V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost stanovený ochranný prostředek nosit.

Obecní úřad by měl zajistit další potřebná hygienická opatření v souvislosti s konáním sňatečného obřadu. Doporučujeme především časté a důkladné větrání vnitřních prostor, kde se obřady konají, průběžnou dezinfekci těchto prostor. Přinejmenším ve vnitřních prostorách, kde se svatby konají (jde-li o místa určená radou obce) by měly být k dispozici pro účastníky obřadu dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a dostatečné množství psacích potřeb tak, aby každá z osob, která se v průběhu obřadu podepisuje, měla vlastní pero. Psací potřeby i stůl, na němž docházelo k podpisu potřebných dokumentů, případně další potřeby užité při obřadu, je nutno po každém obřadu vydezinfikovat. Doporučujeme, aby přinejmenším matrikářka měla při obřadu a všech úkonech s ním spojených gumové rukavice, které je nutno po každém obřadu buď vyhodit (jsou-li pouze jednorázové), nebo dezinfikovat. Písemná dokumentace se nedezinfikuje.

Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je následně nutno je dezinfikovat.

podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikář snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.

  

II. REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

Výše uvedená pravidla platí přiměřeně i pro vstup do registrovaného partnerství.

  

 III. INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Doporučujeme kontaktovat snoubence, kteří mají bezprostředně od 26. června 2021 dále domluvený s matričním úřadem termín svatby a sdělit jim podmínky konání sňatečného obřadu. Totéž doporučujeme i ve vztahu k osobám, které hodlají vstoupit do registrovaného partnerství.

  

IV. OPATŘENÍ KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC

S ohledem na situaci v jednotlivých regionech mohou krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hl. m. Prahy vydávat svá nařízení, kterými upravují další podmínky ve svém správním obvodu. Je třeba tedy sledovat i tato nařízení.

  

vytisknout  e-mailem