Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 15. února 2021

DOPORUČENÍ PRO OBCE
K REALIZACI KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY
V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU
(OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2)

POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ
A PŘIJÍMÁNÍ PROHLÁŠENÍ O VSTUPU DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

Praha 15. února 2021

Úvod

Dne 14. února 2021 vyhlásila vláda České republiky (dále jen "vláda“) svým usnesením č. 125 nouzový stav, a to s účinností od 15. února 2021 na dobu 14 dnů. Usnesení vlády bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 59/2021 Sb.

V návaznosti na trvající nouzový stav přijala vláda usnesení č. 127 o zákazu volného pohybu osob od 15. února 2021 do 28. února 2021. Usnesení vlády bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 61/2021 Sb.

Sňatečné obřady a přijímat prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je možné konat v počtu maximálně 15 osob.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2020, č. j.: MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN, stanoví pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Snoubenci a osoby účastnící se sňatečného obřadu, stejně jako osoby činící prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství nemusí mít v průběhu obřadu ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa).

Blíže k podmínkám konání sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství viz níže.

DOPORUČENÍ PRO MATRIČNÍ ÚŘADY K REALIZACI OPATŘENÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY V OBLASTI UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A PŘIJÍMÁNÍ PROHLÁŠENÍ O VSTUPU DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ (1)

  

I. PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ OBŘADU

Matriční úřady by při provádění sňatečných obřadů měly od 15. února 2021 postupovat následovně:

 1. Osoby účastnící se sňatečného obřadu
  Účast na svatbě umožnit maximálně 15 osobám. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech (2). Toto početní omezení platí na vnitřní i venkovní svatby.

 2. Ověřování totožnosti
  Ačkoli v průběhu sňatečného obřadu není nutno mezi účastníky obřadu dodržovat dvoumetrové rozestupy, doporučujeme, aby matrikář i oddávající (případně jiné osoby zajišťující průběh obřadu) od svatebčanů tento odstup v situaci, kdy je to možné, dodržovali. Dočasná porušení odstupu potřebná k zabezpečení průběhu obřadu jsou samozřejmě možná.

 3. Hygienická opatření
  Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (dále jen "rouška“).
  Skutečnost, že nošení roušek při obřadech není povinné, neznamená zákaz roušky při těchto příležitostech nosit. Naopak jejich nošení lze doporučit, a to zejména v případech střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou.
  V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost roušky nosit.
  Obecní úřad by měl zajistit další potřebná hygienická opatření v souvislosti s konáním sňatečného obřadu. Doporučujeme především časté a důkladné větrání vnitřních prostor, kde se obřady konají, průběžnou dezinfekci těchto prostor. Přinejmenším ve vnitřních prostorách, kde se svatby konají (jde-li o místa určená radou obce) by měly být k dispozici pro účastníky obřadu dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a dostatečné množství psacích potřeb tak, aby každá z osob, která se v průběhu obřadu podepisuje, měla vlastní pero. Psací potřeby i stůl, na němž docházelo k podpisu potřebných dokumentů, případně další potřeby užité při obřadu, je nutno po každém obřadu vydezinfikovat. Doporučujeme, aby přinejmenším matrikářka měla při obřadu a všech úkonech s ním spojených gumové rukavice, které je nutno po každém obřadu buď vyhodit (jsou-li pouze jednorázové), nebo dezinfikovat. Písemná dokumentace se nedezinfikuje.
  Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je následně nutno je dezinfikovat.
  K podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikář snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.

  

II. REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

Výše uvedená pravidla platí přiměřeně i pro vstup do registrovaného partnerství.

  

III. INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Doporučujeme kontaktovat snoubence, kteří mají bezprostředně od 15. února 2021 dále domluvený s matričním úřadem termín svatby a sdělit jim podmínky konání sňatečného obřadu. Totéž doporučujeme i ve vztahu k osobám, které hodlají vstoupit do registrovaného partnerství.

  

IV. OPATŘENÍ KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC

S ohledem na situaci v jednotlivých regionech mohou krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hl. m. Prahy vydávat svá nařízení, kterými upravují další podmínky ve svém správním obvodu. Je třeba tedy sledovat i tato nařízení.

  

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování
V Praze dne 15. února 2021

  

  

1) Dále jen "mimořádné opatření“.

2) § 39 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o matrikách“).

  

vytisknout  e-mailem