Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postup při konání sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství od 26. listopadu 2021

MATERIÁL PRO OBCE
K REALIZACI MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K OCHRANĚ OBYVATELSTVA PŘED DALŠÍM ROZŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID-19
A USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ

POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ A PŘIJÍMÁNÍ PROHLÁŠENÍ O VSTUPU DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

Praha 26. listopadu 2021

Úvod

Dne 20. listopadu 2021 vydalo Ministerstva zdravotnictví mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN, kterým je za účelem ochrany obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 regulována řada činností, a to včetně podmínek konání svateb a uzavírání registrovaného partnerství.

Dne 25. listopadu 2021 přijala vláda České republiky usnesení o přijetí krizového opatření, které bylo publikováno pod č. 435/2021 Sb. a nabylo účinnosti v 0.00 hod 26. listopadu 2021.

Podle těchto opatření bude s účinností od 26. listopadu 2021 možno konat sňatečné obřady a přijímat prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství v počtu:

 1. do 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách za stejných podmínek jako doposud,
 2. od 31 do 100 osob ve vnitřních i vnějších prostorách za podmínek stanovených v bodu I./17 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a bodu II./17 krizového opatření vlády, který stanovuje podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích.

Do počtu osob účastnících se sňatečného obřadu nebo prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství (to znamená do počtu účastníků obřadu) se nezapočítávají matrikář ani oddávající, kteří se obřadu účastní z titulu výkonu své funkce, resp. výkonu práce.

Nad 100 osob není možné konat žádné společenské akce, tedy ani sňatečné obřady a přijímat prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.

Dle bodu 14 písm. b) mimořádného opatření a bodu II./14 písm.b) krizového opatření se zakazuje účast na sňatečném obřadu nebo prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. Tyto klinické příznaky však matrikář nebude nijak zjišťovat. Uvedené ustanovení pouze zakládá deliktní odpovědnost osoby, která by ho porušila.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. října 2021, č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, s účinností od 1. listopadu 2021, stanoví pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Snoubenci a osoby účastnící se sňatečného obřadu, stejně jako osoby činící prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, nemusí mít v průběhu obřadu ochranné prostředky dýchacích cest viz bod 2. písm. z).

K bližším podmínkám konání sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství viz níže.

 

INFORMACE PRO MATRIČNÍ ÚŘADY
K REALIZACI OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ V OBLASTI UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A PŘIJÍMÁNÍ PROHLÁŠENÍ
O VSTUPU DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

I. PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ OBŘADU

Matriční úřady by při provádění sňatečných obřadů měly od 26. listopadu 2021 postupovat následovně:

 • 1. Podmínky účasti na obřadu

  Účast na svatbě lze umožnit za následujících podmínek:
 • do 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách, bez nutnosti splnění podmínek stanovených níže pod písmeny a) až c);
 • od 31 do 100 osob ve vnitřních i vnějších prostorách, za splnění podmínky, aby osoba účastnící se obřadu:
   
 • a)  absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
  • i) osobu mladší 18 let věku, nebo
  • ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), tj. osobu s kontraindikací; nebo
  • iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
   • a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
   • b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
   • c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, tj. osobu s neukončeným očkováním; nebo
     
 • b) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID[1], za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
  • i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
  • ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
    
 • c) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS‑CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
   

Do počtu osob, které se mohou obřadu účastnit, se počítají i děti. Podmínky uvedené pod písmeny a) až c) se však nevztahují na děti mladší 12 let. Dále se tyto podmínky nevztahují na matrikáře a oddávajícího, kteří se do počtu osob účastnících se sňatečného obřadu nebo prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství nezapočítávají, neboť jsou na místě z titulu výkonu své funkce, resp. výkonu práce.

 • 2. Hygienická opatření

Pokud jde o povinnost nosit stanovený ochranný prostředek dýchacích cest, zajištění potřebných hygienických opatření v souvislosti s konáním sňatečného obřadu, podávání rukou ke gratulaci  a podpis protokolu o uzavření manželství, nadále platí postup vymezený v předchozích metodických materiálech.

II. REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

Výše uvedená pravidla platí i pro vstup do registrovaného partnerství.
 

III. INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Doporučujeme kontaktovat snoubence, kteří mají bezprostředně od 26. listopadu 2021 dále domluvený s matričním úřadem termín svatby a sdělit jim podmínky konání sňatečného obřadu. Totéž doporučujeme i ve vztahu k osobám, které hodlají vstoupit do registrovaného partnerství.
 

IV. OPATŘENÍ KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC

S ohledem na situaci v jednotlivých regionech mohou krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hl. m. Prahy vydávat svá nařízení, kterými upravují další podmínky ve svém správním obvodu. Je třeba tedy sledovat i tato nařízení.
 

 

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.

vytisknout  e-mailem