Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podrobnější návody - pobyt, pracoviště OAMP, zaměstnání - nouzový stav

English English version

UPOZORNĚNÍ: Všechny žádosti o pobytová oprávnění zasílané na pracoviště vlastnoručně podepisujte. Žádosti Ministerstvu vnitra zasílejte poštou nebo prostřednictvím datové schránky; neposílejte je e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu.
K žádostem zaslaným prostým e-mailem nebude přihlíženo!

  1. Oprávnění k pobytu
  2. Provoz pracovišť OAMP v době nouzového stavu
  3. Zaměstnávání zahraničních pracovníků

  

1. OPRÁVNĚNÍ K POBYTU

Všichni cizinci, kteří na území České republiky ke dni vyhlášení nouzového stavu (tedy ke dni 12. března 2020) pobývali oprávněně, jsou oprávněni na území pobývat i nadále, a to až do skončení nouzového stavu, i kdyby platnost jejich oprávnění v době vyhlášeného nouzového stavu skončila, byla zrušena nebo zanikla. Tato skutečnost vychází z usnesení vlády. Není proto nutné, abyste žádali o vydání jakéhokoliv potvrzení o oprávněnosti pobytu - žádné takové potvrzení ani nemůže být vydáno.
 

Ztráta potvrzení / průkazu o pobytu

Ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení potvrzení/průkazu o povolení k trvalému pobytu jste povinen ohlásit do tří pracovních dnů ode dne, kdy k této události došlo. Vzhledem k nouzovému stavu a omezenému provozu pracovišť Ministerstva vnitra však nebudete nikterak postihován, pokud takovou událost v době nouzového stavu neohlásíte. Je ale nutné, abyste tak učinil co nejdříve po skončení nouzového stavu, můžete pak současně požádat o vydání náhradního průkazu o povolení k pobytu.
 

Končící platnost povolení k pobytu

Na území
Pokud do konce platnosti Vašeho pobytového oprávnění zbývá méně než 120 dnů, můžete požádat o prodloužení jeho platnosti. Žádost během nouzového stavu podávejte nejlépe poštou, správní poplatek za přijetí žádosti (2 500 Kč) uhraďte v kolcích (kolek můžete nalepit na tiskopis žádosti do místa tomu určeného). V případě, že žádost zašlete z vlastní datové schránky do datové schránky Ministerstva vnitra, budete k úhradě správního poplatku vyzván a následně jej budete moct uhradit bezhotovostně. K žádosti předložte její náležitosti, náležitosti s výjimkou cestovního dokladu předložte v originále nebo úředně ověřené kopii nebo v případě použití datové schránky v autorizované konverzi.

Cestovní doklad a matriční doklady, které je cizinec povinen předložit v originále, předložte v prosté kopii. U cestovního dokladu prosíme o zaslání kopií všech stran tohoto dokladu. Originály předložíte až při pořízení biometrických dat za účelem výroby průkazu o povolení k pobytu. Doklad potvrzující účel pobytu na území zašlete v originále.

V případě, že Vaší žádosti bude vyhověno, bude možné pořídit Vaše biometrické údaje a vydat průkaz o povolení k pobytu až po skončení nouzového stavu.
 

V zahraničí
V době platnosti stávajícího povolení k pobytu můžete na území České republiky přicestovat a podat žádost o prodloužení jeho platnosti.

Žádost o prodloužení doby platnosti Vašeho dosavadního povolení k pobytu lze doručit Ministerstvu vnitra poštou anebo elektronicky (zejména prostřednictvím datové schránky), a to i ze zahraničí. S ohledem na omezení provozu pracovišť Ministerstva vnitra a na vyhlášený nouzový stav není možné podat žádost osobně. Žádost o prodloužení pobytového oprávnění nezasílejte poštou zastupitelskému úřadu, není příslušný Vaši žádost přijmout a bude Vám vrácena.

Podání žádosti (na území / mimo území)

Na území
Žádost o vydání povolení k  pobytu je běžně nutné podat osobně na pracovišti Ministerstva vnitra. S ohledem na vyhlášený nouzový stav a omezení provozu těchto pracovišť bude po dobu trvání nouzového stavu umožněno žádost poslat poštou anebo elektronicky (prostřednictvím datové schránky). Totožnost správnímu orgánu prokážete až po skončení nouzového stavu. Podrobnější informace k žádostem podávaným na území v době vyhlášeného nouzového stavu naleznete na tomto odkazu.

V zahraničí
Pokud se nacházíte v zahraničí, není možné do skončení nouzového stavu podat žádost o pobytové oprávnění na území České republiky. Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí totiž během nouzového stavu nemohou přijímat žádosti o víza, žádosti o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Žádost o vydání jakéhokoliv pobytového oprávnění bude na zastupitelském úřadu možné podat nejdříve až po ukončení nouzového stavu.
 

Vydávání překlenovacích štítků a výjezdních příkazů

Výjezdní příkazy nebudou po dobu nouzového stavu vydávány. Tzv. překlenovací štítky jako osvědčení o oprávněnosti pobytu na území budou vydávány pouze těm cizincům, kteří se prokáží letenkou nebo jízdenkou s tím, že chtějí území ČR opustit. Dále budou vydávány pracovníkům kritické infrastruktury (po předložení potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání a nóty některé ze sousedních zemí České republiky), dále cizincům, kteří prokáží, že překlenovací štítek potřebují pro český úřad státní správy nebo samosprávy (typicky živnostenské úřady, registry řidičů a vozidel - v takovém případě bude štítek vylepen po předložení příslušných dokladů nebo výzvy od úřadu) a pracovníkům v mezinárodní dopravě, a to po předložení potvrzení zaměstnavatele. Vzor potvrzení zaměstnavatele je dostupný zde.
 

Narození dítěte

Do 60 dnů ode dne narození dítěte za něj musíte podat žádost o vydání víza nebo povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu na území (podle toho jaké pobytové oprávnění sám máte). Takovou žádost je sice běžně nutné podat osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, ovšem s ohledem na vyhlášený nouzový stav a omezené úřední hodiny těchto pracovišť, je možné tuto žádost za trvání nouzového stavu doručit poštou anebo elektronicky (prostřednictvím datové schránky). Pokud nevyužijete možnosti doručit žádost poštou, žádost musíte podat neprodleně po skončení nouzového stavu osobně na pracovišti Ministerstva vnitra.

  

2. PROVOZ PRACOVIŠŤ OAMP V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byla omezena činnost všech pracovišť ministerstva řešících pobytové záležitosti cizinců. Veškeré objednávky učiněné před 16. března 2020 byly ZRUŠENY, návštěvě pracoviště je tak nutné se znovu objednat, a to buď telefonicky, nebo elektronicky na https://frs.gov.cz/, pokud je online objednání na dané pracoviště k dispozici. Upozorňujeme ale, že po dobu nouzového stavu budou na pracovištích prováděny pouze nezbytně nutné úkony. S ohledem na omezený provoz pracovišť a na jejich kapacitní možnosti je nutné počítat s pozdějším termínem objednání. Podrobné informace naleznete v části Provoz pracovišť v nouzovém režimu.
 

Výzva k odstranění vad žádosti

Vadu žádosti popsanou ve výzvě musíte odstranit, i když byl vyhlášen nouzový stav. Doklad, kterým takovou vadu odstraníte, můžete poslat poštou, u cestovního dokladu či matričního dokladu postačí jeho prostá kopie (u cestovního pasu kopie všech jeho stran). Doklad prokazující účel pobytu zašlete v originále. Ostatní doklady mohou být předloženy také v úředně ověřené kopii. Pokud nemůžete zejména v důsledku nouzového stavu dodržet lhůtu stanovenou ve výzvě, požádejte písemně (nikoliv však e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu) o prodloužení této lhůty.
 

Výzva k seznámení

Jestliže Vám byla určena lhůta pro dostavení se na pracoviště Ministerstva vnitra za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a tato lhůta zasahuje do období nouzového stavu, bude Vám adresována další výzva, kde budou jednotlivé podklady pro vydání rozhodnutí identifikovány, a k vyjádření Vám bude stanovena nová lhůta. Případně budete opětovně vyzváni k využití možnosti seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí po skončení nouzového stavu.
 

Předvolání k výslechu

Váš výslech není možné během nouzového stavu provést. Po skončení nouzového stavu bude stanoven nový termín výslechu a realizováno předvolání.
 

Dodržování zákonných lhůt

Nouzový stav lze obecně chápat jako překážku na vůli nezávislou, která vám zabránila lhůtu stanovenou zákonem dodržet. Pokud Vám však zákonná lhůta uplynula již před vyhlášením nouzového stavu, nelze se logicky nouzového stavu jako důvodu zmeškání lhůty dovolávat. V této souvislosti je třeba podotknout, že nouzový stav nemá žádný vliv na plynutí doby 60 dnů po skončení pracovněprávního vztahu, ve které zaniká zaměstnanecká karta (§ 63 zákona o pobytu cizinců).

  

3. ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ

Zásady pro zaměstnavatele

Na základě jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) týkajícího se dopadů přijatých krizových opatření na zaměstnávání cizinců bylo vydáno doporučení pro zaměstnavatele obsahující zásady, které by po dobu nouzového stavu měli zaměstnavatelé všech zahraničních pracovníků dodržovat. K nalezení je na tomto odkazu (pdf, 72 kB).
 

Pořízení biometrických údajů za účelem výroby průkazu o povolení k pobytu (zaměstnanecké karty)

Můžete Ministerstvo vnitra požádat o vydání potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty (žádost zašlete nejlépe poštou nebo datovou schránkou). Potvrzení Vám bude zasláno společně s rozhodnutím o vydání zaměstnanecké karty v písemné podobě.

Od okamžiku obdržení potvrzení o splnění podmínek budete moci začít pracovat na místě, pro které Vám byla zaměstnanecká karta vydána. Biometrické údaje pro výrobu průkazu o povolení k pobytu (zaměstnanecké karty) budou pořízeny až později.
 

Předání průkazu o povolení k pobytu (zaměstnanecké karty)

Bylo Vám vydáno potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty, proto můžete začít pracovat na volném místě, pro které Vám má být zaměstnanecká karta vydána.

Všechny termíny pro převzetí zaměstnanecké karty a jiných pobytových oprávnění však byly zrušeny. K převzetí zaměstnanecké karty se sice můžete znovu objednat, nicméně pokud máte zájem, může Vám být na základě Vaší písemné žádosti zasláno rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty v písemné podobě. Jakmile Vám bude toto rozhodnutí doručeno, bude se na Vás pohlížet jako na držitele zaměstnanecké karty, tedy budete moci v průběhu nouzového stavu například pracovat nebo změnit zaměstnavatele.

O vydání zaměstnanecké karty v písemné podobě požádejte Ministerstvo vnitra písemně a uveďte adresu na území ČR, kde si budete schopen poštovní zásilku s rozhodnutím o vydání zaměstnanecké karty převzít. Kontaktní adresy na jednotlivá místně příslušná pracoviště Ministerstva vnitra naleznete zde. Na telefonické či e-mailové žádosti nebude brán zřetel. Pokud za Vás bude chtít žádat Váš zaměstnavatel, je to možné, ale pouze na základě Vašeho zmocnění. Tedy musí současně předložit plnou moc, kterou zaměstnavatele k tomuto úkonu zmocňujete. Podpis na plné moci nemusí být ověřen.
 

Platnost zaměstnanecké karty brzy končí

Pokud do konce platnosti Vaší zaměstnanecké karty zbývá méně než 120 dnů, můžete požádat o prodloužení její platnosti. Žádost během nouzového stavu podávejte poštou, správní poplatek za přijetí žádosti (2 500 Kč) uhraďte v kolcích (kolek můžete nalepit na tiskopis žádosti do místa tomu určeného). V případě, že žádost zašlete z vlastní datové schránky do datové schránky Ministerstva vnitra, budete k úhradě správního poplatku vyzváni a následně jej budete moci uhradit bezhotovostně. K žádosti předložte její náležitosti, náležitosti s výjimkou cestovního dokladu předložte v originále nebo úředně ověřené kopii nebo v případě použití datové schránky v autorizované konverzi. Namísto originálu cestovního dokladu předložte prostou kopii všech jeho stran.
 

Změna zaměstnavatele během trvání nouzového stavu

Změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra oznamte, tiskopis oznámení naleznete zde. Podmínky pro oznámení změny zaměstnavatele naleznete na tomto odkazu.

Po dobu trvání nouzového stavu neplatí podmínka, že lze zaměstnavatele změnit až po šesti měsících od převzetí první zaměstnanecké karty. Platí však stále, že novým zaměstnavatelem nesmí být agentura práce, a to ani v případě provádění krizových opatření v nouzovém stavu. V případě, že Vaším budoucím zaměstnavatelem je zaměstnavatel provádějící krizová opatření nebo napomáhající k provádění krizových opatření v nouzovém stavu, musíte oznámit tuto změnu nejpozději v den nástupu k tomuto zaměstnavateli. Stačí, pokud v den nástupu k tomuto novému zaměstnavateli Ministerstvu vnitra doručíte řádně vyplněný tiskopis oznámení, v němž zejména uvedete číslo volného pracovního místa v Centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Místo musí být skutečně volné a musí být součástí shora uvedené evidence. Pokud oznámení za Vás činí budoucí zaměstnavatel nebo třetí osoba, je třeba předložit i plnou moc. Podmínky pro výkon zaměstnání na této nové pracovní pozici jsou pak považovány za splněné doručením takového oznámení. Je žádoucí také předložit pracovní smlouvu nebo dohodou o pracovní činnosti, a to alespoň v prosté kopii. Ministerstvo vnitra v případě splnění těchto podmínek již žádné sdělení nevydává.

UPOZORNĚNÍ!
S ohledem na krizové opatření Vlády České republiky uvedené v čl. IV bod 3 usnesení vlády č. 443 ze dne 23. dubna 2020, které bylo vyhlášeno pod č. 193/2020 Sb., platí, že šedesátidenní doba, ve které po skončení pracovněprávního vztahu zaniká platnost zaměstnanecké karty, po dobu trvání nouzového stavu neběží. Tato doba začne běžet celá znovu (tj. v celé délce 60 dnů) až po skončení nouzového stavu v České republice.

Tedy, jestliže držiteli zaměstnanecké karty v době nouzového stavu (tj. ode dne 12. března 2020) skončil pracovněprávní vztah, pro který mu byla zaměstnanecká karta vydána, bude mít možnost najít si nové zaměstnání a oznámit změnu zaměstnavatele ještě 60 dnů po skončení nouzového stavu. Totéž platí i v případě, že pracovněprávní vztah držitele zaměstnanecké karty skončil méně než 60 dnů před vyhlášením nouzového stavu (tj. méně než 60 dnů přede dnem 13. března 2020).
 

Platnost modré karty brzy končí

Pokud do konce platnosti Vaší modré karty zbývá méně než 120 dnů, můžete požádat o prodloužení její platnosti. Žádost během nouzového stavu podávejte poštou, správní poplatek za přijetí žádosti (2 500 Kč) uhraďte v kolcích (kolek můžete nalepit na tiskopis žádosti do místa tomu určeného). V případě, že žádost zašlete z vlastní datové schránky do datové schránky Ministerstva vnitra, budete k úhradě správního poplatku vyzváni a následně jej budete moci uhradit bezhotovostně. K žádosti předložte její náležitosti, náležitosti s výjimkou cestovního dokladu předložte v originále nebo úředně ověřené kopii nebo v případě použití datové schránky v autorizované konverzi. Namísto originálu cestovního dokladu předložte prostou kopii všech jeho stran.
 

Změna zaměstnavatele u držitelů modré karty

V případě, že Vaším budoucím zaměstnavatelem je zaměstnavatel provádějící krizová opatření nebo napomáhající k provádění krizových opatření v nouzovém stavu, můžete tuto změnu pouze oznámit, i když ještě nesplňujete podmínku předchozího dvouletého pobytu na území
na základě modré karty.

Oznámit tuto změnu však musíte nejpozději v den nástupu k tomuto novému zaměstnavateli. Stačí, pokud Ministerstvu vnitra doručíte řádně vyplněný tiskopis oznámení, v němž zejména uvedete číslo volného pracovního místa v Centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty. Místo musí být skutečně volné a musí být součástí shora uvedené evidence. Pokud oznámení za Vás činí budoucí zaměstnavatel nebo třetí osoba, je třeba předložit i plnou moc. Podmínky pro výkon zaměstnání na této nové pracovní pozici jsou pak považovány za splněné doručením takového oznámení. Je však žádoucí také předložit pracovní smlouvu nebo dohodou o pracovní činnosti, a to alespoň v prosté kopii.

  

vytisknout  e-mailem