Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019

Vyhlášení programu Podpora bezpečnosti v obcích
v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019

Ministerstvo vnitra
Mgr. David Chovanec
ředitel odboru bezpečnostní politiky
a prevence kriminality

Praha  10. května 2017
Č. j.: MV-143522-16/OBP-2016

Program Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací (dále jen „Program“) je v letech 2017 až 2019 realizován na základě Usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 574 o opatřeních v souvislosti s migrační situací v Evropské unii a v České republice, v návaznosti na závěry Evropské rady ze dne 25. a 26. června 2015 (na jeho základě byly MV poskytnuty finanční prostředky na realizaci) a na základě schválené Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (dále jen „Strategie“) schválené vládou České republiky 25. ledna 2016 usnesením č. 66. Dotační investiční Program je nezbytným předpokladem pro realizaci investičních projektů v obcích, kde jsou umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR (dále jen „SUZ“).

Účelem je potřeba adekvátně reagovat na migrační situaci a za pomoci příslušných nástrojů uvedených v usnesení vlády č. 574/2015 dosáhnout přijatelných řešení této situace. Popisovaný účel je v tomto dotačním investičním Programu doplněn o zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích, kde jsou lokace zařízení SUZ.

Finanční prostředky na realizaci Programu jsou vyčleněny v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo vnitra (dále jen „kapitola MV“) na základě výše uvedeného usnesení vlády. 

Ministerstvo vnitra stanovuje k zabezpečení jednotného postupu při poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje spojené s realizací Programu v letech 2017 až 2019 Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019 (dále jen „Zásady“).

V souladu s vládou schválenou Strategií a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019.

Finanční prostředky vyčleněné v kapitole MV jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací projektů v rámci Programu. Poskytovány jsou formou dotací na projekty, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad.

Žádost o státní účelovou dotaci z Programu (dále jen „Žádost“) předkládá obec. Oprávněné obce (viz výše) budou řešit svůj lokální bezpečnostní problém.

Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Příjemcem dotace je žadatel, kterým je obec.

Dotace jsou určeny na projekty programového financování (investiční projekty). Projekty programového financování se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1 v rozsahu:

  1. kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),

  2. zabezpečovací a vyhodnocovací soubory,

  3. mobilní policejní služebny,

  4. osvětlení rizikových míst.
     

Zpracované Žádosti o Program je třeba doručit na dresu OBPPK nejpozději do 31. srpna 2017 podle schválených Zásad.

Žadatelé o dotaci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019 musí postupovat podle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019 (pdf, 702 kB), včetně příloh a splnit podmínky v nich obsažené.

Mgr. David Chovanec
ředitel odboru

1
§ 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve spojení s § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 11 a § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

vytisknout  e-mailem