Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpora bezpečnosti a veřejného pořádku v Kutné Hoře asistenty prevence kriminality

 

V těchto dnech byl zahájen tříletý projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost (číslo výzvy CZ. 03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006278) Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování - zaměřený na zvýšení pocitu bezpečí občanů, návštěvníků a posílení veřejného pořádku nejen v historickém centru, ale i v jeho okrajových částech. Šest asistentek – zaměstnankyň města pod přímým vedením mentora a v součinnosti s městskou policií se podílí na dosažení společného cíle – bezpečné město Kutná Hora.

Výběrovému řízení byla věnována více než tříměsíční intenzivní pozornost a z oslovených téměř patnácti uchazečů bylo vybráno a prošlo základní přípravou devět osob, z nichž třetina ještě před podepsáním pracovní smlouvy odmítla tuto pracovní pozici z těchto důvodů: a) dostali vyšší nabídku v jiné profesi (cca až o téměř pět tisíc); b) nebyli ochotni snášet fyzicky a především psychicky náročnou práci (denně, bez ohledu na počasí a „nachození“ téměř dvaceti kilometrů zvládat v některých případech slovní útoky a konfliktní situace); c) požadavky na průběžné vzdělávání, dodržování etického kodexu a časové, stejnokrojové kázně se jim jevily jako diskriminační.  

Vybrané asistentky navazují na doposud velmi úspěšné preventivní působení předcházejících dvou dvojic v oblastech minimalizace přestupkové, společensky nežádoucí činnosti; reagují na konkrétní podněty a žádosti občanů města, sousedské spory a podílí se na zvyšování pocitu bezpečí obyvatel nejen v oblasti ohrožené sociální vyloučeností.

Řečeno slovy Moniky Klimentové: „Tato práce je hlavně o komunikaci s lidmi; o uplatňování základních bezpečnostních standardů a zásad v oblasti veřejného pořádku, vstřícném vztahu k dětem, mladistvým (to nejen u přechodů, škol, ale i v rámci volnočasových aktivit na hřištích, parcích, tak jako i v blízkosti památek města). Neméně důležitou, osvědčenou aktivitou je i spolupráce se seniory včetně jejich doprovodu a monitorování bezpečného místa bydliště.“

Nově nastupující Monika Kalejová vnímá svou práci jako příležitost získat od svých kolegyň s dlouholetou místní, osobní znalostí a praktickými zkušenostmi potřebné dovednosti v uplatňování základních požadavků sociálně situační prevence kriminality. Chce se spolupodílet na preventivních aktivitách již od mateřinek, prvního a druhého stupně základních škol a naplňovat požadavky komplexního projektu Bezpečné město Kutná Hora. Vnímá jako samozřejmost, že se bude průběžně ve své činnosti zdokonalovat absolvováním rekvalifikačních příprav v sociálně psychologické, komunikační oblasti a profesně zdokonalovat ve vyjednávání a předcházení konfliktním situacím s lidmi s různými formami závislostí. 
  
V následujících třech letech bude hlavní pozornost všech šesti asistentek zaměřena na předcházení porušování obecně závazných vyhlášek města, páchání přestupkové, trestné činnosti, získávání občanů k dodržování závazných kodexů, pravidel a norem slušného chování.

Neméně důležité bude jejich působení v oblastech ohrožených sociální vyloučeností a kontaktování osob bez přístřeší, závislých a konfliktních.

Budou i nadále pokračovat v poskytování informací místním i zahraničním turistům a v rámci sociálně situační prevence předcházet ohrožujícím, rizikovým, vandalským projevům.

Zvláštní pozornost bude věnována jejich profesní, odborné přípravě a nácviku zvládání nestandardních situací. Očekávaným výstupem projektu bude nejen posílení pocitu bezpečí občanů, ale i dodržování základních norem veřejného pořádku.


Václav Mareček
ředitel městské policie 
marecek@mu.kutnahora.cz 

foto APK_KH.jpg

vytisknout  e-mailem