Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Parlament jako zákonodárce? Praktické postřehne znakům pojmu „parlament“ v Evropě

Micheala Tokárová 

Parlament jako zákonodárce? Praktické postřehne znakům pojmu „parlament“ v Evropě
 
Shrnutí
 
Hlavním tématem článku je legislativní procedura v českém Senátu, německém Spolkovém sněmu a Evropském parlamentu, inspirovaná stážemi autorky. Cílem následujícího článku je popsat fungování a legislativní proces těchto tří evropských parlamentních těles a srovnat, jak je koncept parlamentu převáděn do praxe.
 
Po krátkém vysvětlení původu parlamentu, jeho tvorby a struktury jeho slože­ní, následuje popis konkrétních legislativních procedur. Článek srovnává některé znaky a kritizuje vnitřní demokracii Evropského parlamentu. Tento názor vychází
z toho, jak vrcholní představitelé politických seskupení ovlivňují rozhodovací pro­ces a z chybějící, či nedostatečné diskuse předcházející hlasování. To za těchto okol­ností vyvolává otázku relevance volného mandátu a srovnává další s hlasováním spojené problémy jiných států. Článek též popisuje přístup k diskusi na relevantní otázky přímo na půdě parlamentu. Shrnuje, že i když je chápání pojmu parlament v Evropě velice podobné, jeho realizace se značně liší.
 
Reflections on the attributes of the conception of „parliament“ in Europe – summary:
 
The main topic of the Article is legislative procedure in the Czech Senate, German Bundestag and European Parliament, inspired by author’s internships there. The purpose of the following article is to describe functioning and legislative procedure of these three various European parliamentary bodies and to compare how the concept of parliament is transferred into practice.
 
After the short explanation of the origin of parliament, its creation and the struc­ture of its composition, specific legislative processes are depictured. The paper compares some of its features and criticizes internal democracy in the European parliament. This opinion is based on the level, how the leaders of parliamentary political groups influence the decision-making process and the lack of debate fore­going the division. It poses question of relevance of the free mandate of members under these conditions and compares it to other ballot related problems in other countries. The paper depictures different attitudes to discussing the relevant issues.
It concludes, that although the understanding of the concept of parliament is very similar throughout Europe, its realization differs significantly.

vytisknout  e-mailem