Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního
ředitele sekce pro státní službu
 
Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personální ředitele sekce pro státní službu. Posuzovány budou přihlášky, které uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, P. O. BOX 21, Praha 7, 170 34, nebo osobně podají v termínu do 12. prosince 2014 na podatelnu Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Obálka obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu“. V případě, že se uchazeč účastní i výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu, je třeba v přihlášce specifikovat, jaká pozice je preferována.
 
Výběrového řízení na služební místo personálního ředitele pro státní službu se, v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., může zúčastnit uchazeč, který:
 • 1) je podle § 185 odst. 2 písm. a) zákona zaměstnancem v pracovním poměru ve správním úřadu1, nebo vedoucím úředníkem územního samosprávného celku, který řídí jiné vedoucí úředníky, nebo je vedoucím zaměstnancem, který řídí jiné vedoucí zaměstnance. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou,
 • 2) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
  • a) je státním občanem České republiky (§ 25 odst. 1 písm. a) zákona). Splnění tohoto předpokladu se dokládá předložením občanského průkazu při pohovoru v rámci výběrového řízení,
  • b) dosáhne věku 40 let (§ 185 odst. 2 zákona).
  • c) je plně svéprávný (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona). Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením,
  • d) je bezúhonný (§ 25 odst. 1 písm. d) zákona). Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
  • e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu (§ 25 odst. 1 písm. e) zákona). Splnění tohoto předpokladu se dokládá kopií vysokoškolského diplomu a následně předložením jeho originálu při pohovoru v rámci výběrového řízení,
 • 3) má potřebnou zdravotní způsobilost (§ 25 odst. 1 písm. f) zákona). Splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením a následně, nejpozději však před konáním pohovoru, posudkem zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem zdravotních služeb,
 • 4) předloží osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
  • a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
  • b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti.
   Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že uchazeč o vydání osvědčení požádal. Osvědčení o výše uvedených skutečnostech je uchazeč povinen doložit nejpozději ke dni bezprostředně předcházejícímu konání schůze vlády, na které má dojít ke jmenování personálního ředitele sekce pro státní službu;

předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 •  
  • a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
  • b)  pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
  • c)  příslušníkem Lidových milicí,
  • d)  členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
  • e)  studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.
   Osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládají osoby narozené po 1. prosinci 19712,
 • 5)  splňuje profesní kvalifikační předpoklad podle § 185 odst. 2 zákona, že v uplynulých 8 letech předcházejících jmenování vykonával nejméně po dobu 4 let praxi ve vedoucí funkci ve správním úřadu, územním samosprávném celku, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje anebo obce s rozšířenou působností činnosti obdobné činnostem vymezeným § 5 odst. 1 zákona o státní službě, tj.:
  • přípravu návrhů právních předpisů3 a zajišťování právní činnosti4
  • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
  • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
  • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
  • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,
  • státní statistickou službu,
  • správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
  • ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • zabezpečování obrany státu,
  • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
  • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
  • přípravu nebo realizaci dotační politiky,
  • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
  • přípravu a provádění správních úkonů5 včetně kontroly,
  • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
  • zadávání veřejných zakázek,
  • audit,
  • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců6,
  • řízení (činností výše uvedených),
  • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným),
 • 6) má znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy7. Splnění tohoto požadavku se dokládá kopií příslušného vysvědčení/osvědčení přiloženou k žádosti a následně předložením jeho originálu při pohovoru v rámci výběrového řízení,
 • 7) je držitelem platného osvědčení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, alespoň na stupeň utajení „důvěrné“. Splnění tohoto požadavku se dokládá kopií příslušného osvědčení přiloženého k žádosti. V případě, že uchazeč nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebyla vyřazena postupem podle 27 odst. 2 zákona, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení do pěti dnů od pozvání k pohovoru a doložením podání žádosti při pohovoru v rámci výběrového řízení,
 • 8) k přihlášce do výběrového řízení dále přiloží:
  • a) strukturovaný profesní životopis,
  • b) písemnou práci v rozsahu maximálně pěti normostran8 na téma „Koncepce naplňování/implementace zákona o státní službě v období do 3 let od účinnosti zákona“.
 
1) Podle § 3 zákona je správním úřadem pro účely tohoto zákona ministerstvo a jiný správní úřad, jestliže je zřízen zákonem a je zákonem výslovně označen jako správní úřad nebo orgán státní správy.
2) § 20 zákona č. 451/1991 Sb.
3) Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
4) Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002, soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
5) Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
6) Z povahy věci se jedná o prázdnou množinu osob. Tuto činnost podle zákona doposud nikdo nevykonával. Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v  oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.
7) Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24195/2013 ze dne 24. července 2013, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech. Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách www.msmt.cz v sekci dokumenty.
8) Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1.července2014, účinné od 1. srpna 2014.

vytisknout  e-mailem