Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - na pozici ředitele/ky Bytové správy Ministerstva vnitra, s. p. o.

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje transparentní výběrové řízení na pozici ředitele/ky Bytové správy Ministerstva vnitra, s. p. o. 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na pozici ředitele/ky Bytové správy Ministerstva vnitra, s. p. o.

Č.j.: MV-155870/NF-2019

Praha, 7. listopadu 2019

Ministerstvo vnitra České republiky
v roli zřizovatele podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

ŘEDITEL/KA příspěvkové organizace Bytová správa Ministerstva vnitra

Na pracovním místě je požadováno vykonávat zejména následující činnosti:

 • Řízení příspěvkové organizace v souladu s právními předpisy České republiky a zájmy Ministerstva vnitra
 • Zajištění činností v rámci působnosti příspěvkové organizace stanovené zřizovací listinou příspěvkové organizace č. j. MV-89473/OSM-2016 ze dne 1. dubna 2017
 • Příprava strategických materiálů v oblasti rozvoje příspěvkové organizace
 • Optimalizace a zvyšování efektivnosti provozních a podpůrných procesů
 • Profesionální, výkonné a efektivní řízení příspěvkové organizace
 • Hospodaření s rozpočtovými finančními prostředky v rámci příspěvku stanoveného zřizovatelem
 • Zajištění výkonu interní kontrolní činnosti příspěvkové organizace
   

Požadavky na kandidáty:

 • Plná svéprávnost
 • Bezúhonnost
 • Vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu
 • Minimálně 5 let praxe v řídící funkci
 • Splnění předpokladů podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.
   

Nabízíme:

 • Zodpovědnou, kreativní a zajímavou práci
 • Finanční ohodnocení a benefity odpovídající významnosti, obsahu a rozsahu obsazované pozice
 • Možnost dalšího vzdělávání a profesního rozvoje
   

Podmínky výběrového řízení:

 • Výběrové řízení je vyhlášeno jako otevřené
 • Výběrového řízení na uvedenou pozici se může účastnit pouze osoba, která podá žádost o účast ve výběrovém řízení a doloží splnění výše uvedených požadavků
   

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení je nutné doložit následující doklady:

 • Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Výpis z Rejstříku trestů ne starší tří měsíců
  - Pokud uchazeč/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen/a výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho Ministerstvo vnitra vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
  - Není-li uchazeč/ka státním občanem/státní občankou České republiky, je povinen/a doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti1;
 • Ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ("lustrační zákon") - pouze kandidáti narození do 1. 12. 1971. Toto osvědčení lze dočasně nahradit čestným prohlášením s ověřenou fotokopií žádosti, kterou uchazeč/ka požádal/a o vydání tohoto osvědčení. Osvědčení je však uchazeč/ka povinen/a doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí.
 • Strukturovaný profesní životopis, včetně vlastnoručního podpisu
 • Písemnou práci v rozsahu maximálně 5 normostran2 na téma: "Řízení, vize a další směřování Bytové správy Ministerstva vnitra"
 • Podepsané prohlášení uchazeče/ky, kterým uchazeč/ka dává souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení v následujícím znění: "Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro žádost do výběrového řízení na pozici ředitel/ka příspěvkové organizace Bytová správa Ministerstva vnitra podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, dávám souhlas k jejich zpracování a uchování a případně poskytnutí třetím osobám za účelem tohoto výběrového řízení".
   

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 25. listopadu 2019, tj. v této lhůtě zaslané Ministerstvu vnitra prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo vnitra České republiky, náměstí Hrdinů 1634/3, P. O. BOX 155, 140 21 Praha 4, nebo osobně podané na podatelnu Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty Ministerstva vnitra (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 6bnaawp).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na pozici ředitel/ka příspěvkové organizace Bytová správa Ministerstva vnitra".

Předpokládaným dnem vzniku pracovního poměru jmenováním do funkce ředitele/ky Bytové správy Ministerstva vnitra je 1. ledna 2020.

Případné doplňující dotazy zasílejte na: marcela.wainerova@mvcr.cz.

  

1)
Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je uchazeč/ka státním občanem/státní občankou, jakož i státy, v nichž uchazeč/ka pobýval/a v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen "domovský stát"), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

2)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

  

vytisknout  e-mailem