Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Otevřená data

 • Otevřená data
 • Legislativní změny v oblasti otevřených dat
 • Metodiky publikace a katalogizace otevřených dat
 • Národní katalog otevřených dat
 • Strategické dokumenty ČR
 • Prezentace a konference
 • Kontakt a školení

Otevřená data

Otevřená data

Otevřená data jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů. Konkrétně jde o různé statistiky, rozpočty, přehledy, databáze apod.

Definice otevřených dat dle platné legislativy:

Podle §3 odstavce (11) zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. se rozumí že: "Otevřenými daty se pro účely tohoto zákona rozumí informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat".

Problematika otevřených dat je na Ministerstvu vnitra řešena Odborem Hlavního architekta eGovernmentu, konkrétně Národním koordinátorem otevřených dat.

 • Standardy publikace a katalogizace otevřených dat

Standardy publikace a katalogizace si kladou za cíl sjednotit a usnadnit činnosti související s publikací a katalogizací otevřených dat. Proto obsahují i návrh vzorové směrnice, kterou je možno využít pro stanovení postupu a odpovědností při publikaci a katalogizaci otevřených dat v prostředí příslušné organizace státní správy či samosprávy. Standardy dále obsahují návody jak připravit publikační plán, včetně návrhu pěti vzorových publikačních plánů a návrhu schémat jednotlivých datových sad. Dále návod na publikaci a katalogizaci datové sady v Národním katalogu otevřených dat a návod na zprovoznění lokálního datového katalogu.

Legislativní změny v oblasti otevřených dat

Legislativní změny v oblasti otevřených dat

Otevřená data jsou legislativně zakotveny v novele zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v rámci úpravy zákona z. 298/2016, který přináší  tyto změny:

 • Definici otevřených data
  "informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat".

 • Zákonné zakotvení Národního katalogu otevřených dat jako informačního systému veřejné správy

 • Změna zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon) - znovuzavedení aplikace výjimky úředního díla na zvláštní práva pořizovatele databáze

 • Zřízení nové povinnosti povinných subjektů poskytovat určité informace jako otevřená data - nařízení vlády ustanovující seznam informací (datových sad) zveřejňovaných jako otevřená data
   

Seznam datových sad zveřejněných jako otevřená data podle nařízení Vlády č 425/2016:

 • Údaje obsažené v evidenci obsazovaných služebních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

 • Elektronický obraz textového obsahu smlouvy a metadata obsažená v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

 • Údaje obsažené v seznamu fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (ve smyslu ustanovení § 14b)

 • Údaje obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

 • Účetní záznamy shromážděné v centrálním systému účetních informací státu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 • Údaje obsažené v centrální evidenci, v níž se zpracovávají údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

 • Údaje obsažené v seznamu o osobách zapsaných v České republice ve veřejném rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem financí podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

 • Údaje obsažené v celostátním informačním systému o jízdních řádech podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

 • Údaje z registru poskytovatelů sociálních služeb zřízeného na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 • Údaje z centrální evidence volných pracovních míst podle zákona č. 435/2004  Sb., o zaměstnanosti

 • Údaje z centrální evidence agentur práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

 

Metodiky publikace a katalogizace otevřených dat

Metodiky publikace a katalogizace otevřených dat

Otevírání dat je proces, který nezahrnuje pouze zveřejnění několika vybraných datových sad. Měl by nejprve zahrnovat fázi, ve které jsou zanalyzovány datové sady, a je rozhodnuto, které je možno otevřít a kdy. Výsledkem této fáze by měl být publikační plán. Další fáze potom znamená samotné zveřejňování datových sad. Ta zahrnuje návrh technické podoby datových sad (formáty a datová schémata), jejich publikaci v síti WWW a katalogizaci. Je možné se rozhodnout katalogizovat v Národním katalogu otevřených dat nebo ve vlastním lokálním katalogu. Ve druhém případě je nutno lokální katalog otevřených dat zprovoznit, což zahrnuje i volbu vhodného softwarového nástroje. Nedílnou součástí zprovoznění lokálního katalogu je vždy jeho registrace v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).

Jednotlivé fáze jsou detailně popsány pod následujícími odkazy:

 1. Vytvoření publikačního plánu

 2. Zveřejnění datových sad v otevřené podobě

 3. Zprovoznění lokálního katalogu otevřených dat a jeho registrace v NKOD

 

Národní katalog otevřených dat

Národní katalog otevřených dat

NKOD je přístupný na Portálu veřejné správy (portal.gov.cz) v záložce "Otevřená data" nebo na data.gov.cz. Cílem NKOD je umožnit uživatelům snazší orientaci a vyhledávání v otevřených datech publikovaných veřejnou správou ČR z jednoho místa. Existuje dvojí způsob, jak data prostřednictvím NKOD katalogizovat a publikovat. První možností je přímá katalogizace otevřených dat publikovaných úřadem v NKOD. NKOD v tomto případě může plnit i funkci úložiště otevřených dat. Tato funkce je primárně zamýšlena pro menší úřady (malé obce), které nemusí vynakládat prostředky na budování vlastních úložišť otevřených dat a lokálních katalogů. Druhou možností je zaregistrovat zde lokální katalogy otevřených dat, které provozují jednotlivé úřady. Z těchto lokálních katalogů umí NKOD periodicky automatizovaně stahovat metadata publikovaná příslušným úřadem.

 

Strategické dokumenty ČR

Strategické dokumenty ČR

 

Prezentace a konference

Prezentace a konference

Problematikou otevřených dat se v současné době zabývá celá řada národní i nadnárodních institucí, iniciativ, projektů a akcí.

 

Aktuálně

11. 10. 2016: Úřad vlády: Otevřená data obecně

 

20. 9. 2016: Otevřená data na semináři CACIO

Náš tým prezentoval otevřená data na semináři CACIO.

 

Prezentace z konference ISSS 2016:

 

Publikace

 

Kontakt a školení

Kontakt a školení

Odbor Hlavního architekta eGovernmentu nabízí konzultace k publikaci a katalogizaci otevřených dat pro veřejnou správu podle vytvořených metodik a standardů na http://opendata.gov.cz/. V neposlední řadě se Odbor Hlavního architekta eGovernmentu aktivně podílí na implementaci otevřených dat do českého právního prostředí. V případě zájmu pište na oha@mvcr.cz a michal.kuban@mvcr.cz, popř. nás kontaktujte na twitteru účtu @otevrenadata.

V roce 2017 připravujeme školení pro publikaci a katalogizaci otevřených dat - bližší informace najdete -zde.

 

Kde se o nás píše

 • Články v novinách
 • Lupa.cz
 • Youtube video  

 

Užitečné odkazy

 

vytisknout  e-mailem