Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Otevřená data

Legislativní změny v oblasti otevřených dat

Otevřená data jsou legislativně zakotveny v novele zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v rámci úpravy zákona z. 298/2016, který přináší  tyto změny:

 • Definici otevřených data
  "informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat".

 • Zákonné zakotvení Národního katalogu otevřených dat jako informačního systému veřejné správy

 • Změna zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon) - znovuzavedení aplikace výjimky úředního díla na zvláštní práva pořizovatele databáze

 • Zřízení nové povinnosti povinných subjektů poskytovat určité informace jako otevřená data - nařízení vlády ustanovující seznam informací (datových sad) zveřejňovaných jako otevřená data
   

Seznam datových sad zveřejněných jako otevřená data podle nařízení Vlády č 425/2016:

 • Údaje obsažené v evidenci obsazovaných služebních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

 • Elektronický obraz textového obsahu smlouvy a metadata obsažená v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

 • Údaje obsažené v seznamu fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (ve smyslu ustanovení § 14b)

 • Údaje obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

 • Účetní záznamy shromážděné v centrálním systému účetních informací státu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 • Údaje obsažené v centrální evidenci, v níž se zpracovávají údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

 • Údaje obsažené v seznamu o osobách zapsaných v České republice ve veřejném rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem financí podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

 • Údaje obsažené v celostátním informačním systému o jízdních řádech podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

 • Údaje z registru poskytovatelů sociálních služeb zřízeného na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 • Údaje z centrální evidence volných pracovních míst podle zákona č. 435/2004  Sb., o zaměstnanosti

 • Údaje z centrální evidence agentur práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

 


Odbor hlavního architekta eGovernmentu, 27. září 2017

vytisknout  e-mailem