Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Osobní doklady

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů 

Poskytnutí digitálního zpracování podoby držitele občanského průkazu po jeho úmrtí z evidence občanských průkazů

Fotografii po zemřelé osobě uloženou v informačním systému evidence občanských průkazů je možné poskytnout osobě blízké (tj. otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner) na základě žádosti s danými náležitostmi a po uhrazení správního poplatku.
 

Žádost lze podat dvěma způsoby:

1. v listinné podobě - žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, pokud osoba blízká podá žádost osobně, podepíše ji před příslušným úředníkem a předloží zároveň svůj platný občanský průkaz.

Osoba blízká v žádosti uvede:

  • jméno a příjmení,
  • číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
  • adresu místa trvalého pobytu,
  • rozsah požadovaných údajů, což je v tomto případě fotografie osoby blízké vedené k jejímu poslednímu občanskému průkazu, včetně jména, příjmení. Vyplnění rodného čísla není ze zákona vyžadováno, nicméně značně ulehčí proces jednoznačné identifikace dotyčného.
     

2. v elektronické podobě - prostřednictvím datové schránky fyzické osoby nebo e-mailem; není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, tj. je-li zasílána e-mailem, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem. Identifikační číslo datové schránky Ministerstva vnitra je 6bnaawp.

Žádost lze podat na formuláři Žádost o poskytnutí digitálního zpracování podoby držitele občanského průkazu po jeho úmrtí z evidence občanských průkazů (docx, 25 kB).

Žádost může být zaslána poštou na adresu Ministerstva vnitra: Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21, Praha 4. Osobně lze žádost doručit také přímo na pracoviště Ministerstvo vnitra pro vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách, sídlem Na Pankráci 72, Praha 4.

Fotografii lze poskytnout na datovém nosiči (CD) či v listinné podobě; v případě poskytnutí v listinné podobě správní poplatek činí 50 Kč, na CD 40 Kč. Při použití fotografie k pietním účelům doporučujeme poskytnutí na CD. Poplatek lze uhradit hotově či platební kartou při osobním podání na pracovišti Ministerstva vnitra pro vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách. Správní poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, specifický symbol: 43300. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.

  

vytisknout  e-mailem